ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relentless

R IH0 L EH1 N T L IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relentless-, *relentless*, relentles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relentless(adj) ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless(adj) ซึ่งไม่หยุดความแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า, ทรหด, บึกบึน, ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting

English-Thai: Nontri Dictionary
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ, กระด้าง, ฉกรรจ์, ทรหด, บึกบึน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goethe saw that it was Faust's relentless search for objectives...เกอเธ่ เห็นว่าการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้ง เฟาสต์ สำหรับวัตถุประสงค์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Who was relentless in her psychological and physical abuse.ผู้ซึ่งถูกทารุณทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างไม่ปราณี Paradise (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Since the days of Galileo, this church has tried to slow the relentless march of progress.ฉันจะรอที่ประตู. Angels & Demons (2009)
In southern Sudan, people caught in a relentless cycle of civil war... (woman):ซูดานทางตอนใต้ ผู้คนเผชิญความลำบาก เพราะสงครามกลางเมือง The Bang Bang Club (2010)
Yeah, well, then why don't you save it for future generations of stubborn, relentless baby Gilberts?ทำไมเธอไม่เก็บเอาไว้ให้ รุ่นลูกรุ่นหลาน ตระกูลกิลเบิร์ตผู้แสนดื้อรั้น และหัวแข็ง The Hybrid (2011)
His relentless pursuit of terror.จะไม่ยุติเพียงเท่านี้ Semper I (2011)
Your father was relentless in his persecution of the Druids.พ่อของท่านได้กดขี่ข่มเหง พวกดรูอิดอย่าไม่หยุดยั้ง A Herald of the New Age (2011)
I don't know who it is, but it's relentless and menacing and it sounds just like Danny.ฉันไม่รู้ว่ามันคือใคร แต่มันไม่ยอมหยุดและคุกคามฉัน และมีเสียงเหมือนกับแดนนี่ The Ties That Blind (2012)
This relentless pursuit of terror.ปธน.รีแกน: ความพยายามก่อการร้าย The Smile (2012)
- Relentless manipulation.- จัดการแบบไม่ผ่อนผัน\ Red Sails in the Sunset (2012)
This relentless pursuit of terror.ความพยายามก่อการร้าย Q&A (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentlessThe tropical sun glared down relentlessly.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELENTLESS R IH0 L EH1 N T L IH0 S
RELENTLESSLY R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relentless (j) rˈɪlˈɛntləs (r i1 l e1 n t l @ s)
relentlessly (a) rˈɪlˈɛntləsliː (r i1 l e1 n t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na, n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relentless \Re*lent"less\, a.
   Unmoved by appeals for sympathy or forgiveness; insensible to
   the distresses of others; destitute of tenderness;
   unrelenting; unyielding; unpitying; as, a prey to relentless
   despotism.
   [1913 Webster]
 
      For this the avenging power employs his darts, . . .
      Thus will persist, relentless in his ire. --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Re*lent"less*ly}, adv. --
   {Re*lent"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relentless
   adj 1: not to be placated or appeased or moved by entreaty;
       "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final
       hour, it seemed, approached with inexorable certainty";
       "relentless persecution"; "the stern demands of
       parenthood" [syn: {grim}, {inexorable}, {relentless},
       {stern}, {unappeasable}, {unforgiving}, {unrelenting}]
   2: never-ceasing; "the relentless beat of the drums" [syn:
     {persistent}, {relentless}, {unrelenting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top