Search result for

innocent

(78 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innocent-, *innocent*
English-Thai: Longdo Dictionary
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innocent[ADJ] ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย), See also: บริสุทธิ์, Syn. faultless, guiltless, Ant. guilty
innocent[ADJ] ซึ่งไร้เดียงสา, See also: ใสซื่อ, ซึ่งไม่มีพิษภัย, Syn. childish, naive, Ant. impure
innocent[N] ผู้บริสุทธิ์, See also: ผู้ไร้เดียงสา
innocently[ADV] อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์, See also: อย่างอ่อนต่อโลก, Syn. blamelessly, innocuously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innocent(อิน'นะเซินทฺ) adj. ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,ซื่อ,ไม่รู้ตัว,ไม่เป็นภัย,ไม่รุนแรง,ไร้มายา. n. บุคคลที่ไร้เดียงสา,เด็กเล็ก ๆ ผู้ไม่มีมายา,คนโง่, Syn. artless

English-Thai: Nontri Dictionary
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innocent๑. ไม่ร้ายแรง๒. ไร้เดียงสา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innocent agentผู้สนับสนุนโดยไม่รู้ (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innocent passageการผ่านน่านน้ำของรัฐอื่นโดยสุจริต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
innocent purchaserผู้ซื้อโดยสุจริต [ดู bona fide purchaser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this how you get your kicks... torturing innocent people?ไฟฟ้ามันอันตรายนะ คุณทำแบบนี้ได้ยังไง... Committed (2008)
I've been hunting down innocent people for LuthorCorp. That's who you work for, isn't it?ฉันกำลังล่าคนผุ้บริสุทธิ์ให้ ลูเธอร์คอร์ป คนเหล่านั้นทำงานให้คุณรึ? Odyssey (2008)
You're condemning innocent people.ท่างกำลังลงโทษผู้บริสุทธิ์อยู่น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
The whole point was to-- let him plow into some innocent bystander?ประเด็นทั้งหมดก็คือ ปล่อยเขา.. ให้เข้าสู่สภาพ innocent bystander? Joy (2008)
So you think he's innocent?งั้นคุณคิดว่าเขาบริสุทธิ์เหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
The only thing I'm sure of is that she was innocent.อย่างเดียวที่ผมแน่ใจคือเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Please, I'm innocent.ได้โปรด Valiant (2008)
She's innocent! I know she is innocent.แต่เธอเป็นผู้บริสุทธิ์นะ ท่านก็รู้นี่ The Mark of Nimueh (2008)
I'm innocent, I swear.หม่อมฉันไม่ได้ทำ สาบานได้ The Mark of Nimueh (2008)
Please, no! I'm innocent!ได้โปรด หม่อมฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ The Mark of Nimueh (2008)
Wait, wait. I'm innocent.เดี๋ยว เดี๋ยว ข้าบริสุทธิ์นะ Bombad Jedi (2008)
I'm innocent, I tell you.ข้าบอกเจ้าว่าข้าบริสุทธิ์ไง Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innocentAn innocent man was arrested by mistake.
innocentAs far as I know, he is innocent.
innocentBeth argued that Sally was only pretending to be innocent.
innocentBill was innocent of the crime.
innocentDo you believe his statement that he is innocent?
innocentFrom this evidence it follows that he is innocent.
innocentFrom this, it follows that he is innocent.
innocentHe affirmed himself to be innocent.
innocentHe asserted that he was innocent.
innocentHe asserts that she is innocent.
innocentHe is generally believed to have been innocent.
innocentHe is innocent of the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาดำๆ[ADJ] innocent, See also: simple and unaffected, Example: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ, Thai definition: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
ตกเขียว[ADJ] virginal, See also: innocent, pure, Example: ที่ซ่องนี้มีแต่เด็กตกเขียวหน้าตาดีๆ ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ยังเด็ก, ที่ยังบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านโลกีย์
ไร้เดียงสา[ADJ] innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด
ผู้บริสุทธิ์[N] innocent, See also: guiltless person, Example: ศาลให้ความยุติธรรมกับผู้บริสุทธิ์เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปราศจากความผิด, Notes: (บาลี)
แป๋ว[ADJ] innocent, See also: unaffected, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: ทารกน้อยในเปลลืมตาแป๋วมองดูของเล่นชิ้นใหม่, Thai definition: ที่ไร้เดียงสา
แบเบาะ[ADJ] infant, See also: innocent, Syn. ทารก, Example: เห็นภาพข่าวแล้วน่าสงสารเด็กแบเบาะที่ถูกพ่อแม่เอามาทิ้ง, Thai definition: ที่ยังเป็นเด็กเล็กๆ
คนบริสุทธิ์[N] innocent, Syn. ผู้บริสุทธิ์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) FR: chaste ; innocent
คนบริสุทธิ์[n. exp.] (khon børisut) EN: innocent   FR: innocent [m] ; innocente [f]
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly   
ไม่เดียงสา[adj.] (mai dīengsā) FR: innocent ; candide
ไม่มีความผิด[v. exp.] (mai mī khwāmphit) EN: be innocent as a lamb (loc.)   
ไม่มีความผิด[X] (mai mī khwāmphit) EN: innocent ; not guilty   FR: innocent ; non coupable
ไม่มีผิด[adj.] (mai mī phit) FR: innocent ; irresponsable ; pas coupable
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated   

CMU English Pronouncing Dictionary
INNOCENT    IH1 N AH0 S AH0 N T
INNOCENTI    IH2 N OW0 CH EH1 N T IY0
INNOCENTS    IH1 N AH0 S AH0 N T S
INNOCENTLY    IH1 N AH0 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innocent    (n) (i1 n @ s n t)
innocents    (n) (i1 n @ s n t s)
innocently    (a) (i1 n @ s n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschuldige {m,f}; Unschuldiger | Unschuldigen {pl}; Unschuldigeinnocent | innocents [Add to Longdo]
Unschuldsmiene {f}innocent air [Add to Longdo]
unschuldig {adj} | unschuldiger | am unschuldigsteninnocent | more innocent | most innocent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
イノセント[, inosento] (adj-na) innocent [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
何食わぬ顔;なに食わぬ顔[なにくわぬかお, nanikuwanukao] (exp) innocent look; nonchalant look; air of innocence [Add to Longdo]
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n,adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无罪[wú zuì, ˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] innocent; guileless; not guilty (of crime), #14,666 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innocent \In"no*cent\, a. [F. innocent, L. innocens, -entis;
   pref. in- not + nocens, p. pr. of nocere to harm, hurt. See
   {Noxious}.]
   1. Not harmful; free from that which can injure; innoxious;
    innocuous; harmless; as, an innocent medicine or remedy.
    [1913 Webster]
 
       The spear
       Sung innocent, and spent its force in air. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Morally free from guilt; guiltless; not tainted with sin;
    pure; upright.
    [1913 Webster]
 
       To offer up a weak, poor, innocent lamb. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have sinned in that I have betrayed the innocent
       blood.                --Matt. xxvii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       The aidless, innocent lady, his wished prey.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Free from the guilt of a particular crime or offense; as,
    a man is innocent of the crime charged.
    [1913 Webster]
 
       Innocent from the great transgression. --Ps. xix.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   4. Simple; artless; foolish. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Lawful; permitted; as, an innocent trade.
    [1913 Webster]
 
   6. Not contraband; not subject to forfeiture; as, innocent
    goods carried to a belligerent nation.
    [1913 Webster]
 
   {Innocent party} (Law),a party who has not notice of a fact
    tainting a litigated transaction with illegality.
 
   Syn: Harmless; innoxious; innoffensive; guiltless; spotless;
     immaculate; pure; unblamable; blameless; faultless;
     guileless; upright.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Innocent \In"no*cent\, n.
   1. An innocent person; one free from, or unacquainted with,
    guilt or sin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An unsophisticated person; hence, a child; a simpleton; an
    idiot. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       In Scotland a natural fool was called an innocent.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Innocents' day} (Eccl.), Childermas day.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innocent
   adj 1: free from evil or guilt; "an innocent child"; "the
       principle that one is innocent until proved guilty" [syn:
       {innocent}, {guiltless}, {clean-handed}] [ant: {guilty}]
   2: lacking intent or capacity to injure; "an innocent prank"
     [syn: {innocent}, {innocuous}]
   3: free from sin [syn: {impeccant}, {innocent}, {sinless}]
   4: lacking in sophistication or worldliness; "a child's innocent
     stare"; "his ingenuous explanation that he would not have
     burned the church if he had not thought the bishop was in it"
     [syn: {innocent}, {ingenuous}]
   5: not knowledgeable about something specified; "American
     tourists wholly innocent of French"; "a person unacquainted
     with our customs" [syn: {innocent(p)}, {unacquainted(p)}]
   6: completely wanting or lacking; "writing barren of insight";
     "young recruits destitute of experience"; "innocent of
     literary merit"; "the sentence was devoid of meaning" [syn:
     {barren}, {destitute}, {devoid}, {free}, {innocent}]
   7: (used of things) lacking sense or awareness; "fine innocent
     weather"
   n 1: a person who lacks knowledge of evil [syn: {innocent},
      {inexperienced person}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 innocent [inos]
   guiltless; innocent
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top