Search result for

ridiculous

(56 entries)
(0.1412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridiculous-, *ridiculous*, ridiculou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridiculous[ADJ] น่าขัน, See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระ, Syn. absurd, laughable, ludicrous
ridiculously[ADV] อย่างน่าขำ, See also: อย่างน่าหัวเราะ, Syn. absurdly, laughably, insanely, humorously
ridiculousness[N] ความน่าหัวเราะ, See also: ความน่าขำ, Syn. hogwash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable

English-Thai: Nontri Dictionary
ridiculous(adj) น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's ridiculous. You're funny...มันไร้สาระน่ะ/ คุณนี่ตลกจัง New Haven Can Wait (2008)
By the way, this knot is ridiculous.อ้อ.. แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าขำเลย/อือ ฉันรู้ New Haven Can Wait (2008)
Of course not. Don't be ridiculous.คุณเคยนอกใจว่าที่สามีคุณหรือไม่? Committed (2008)
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน. Adverse Events (2008)
That's ridiculous.มันน่าตลก ถ้าเป็นมัน.. Adverse Events (2008)
Don't be ridiculous, that'd be inappropriate.อย่าทำเป็นเรื่องตลก นั่นไม่ได้จำเพาะเจาะจง Lucky Thirteen (2008)
I'd need a flow chart to explain all the ways in which that was ridiculously insensitive.ฉันต้องการชาร์ดเพื่อต้องการอธิบายทุกๆทาง ซึ่งเป็นเรื่องน่าหัวเราะและเซ็นท์ซิทีฟ Dying Changes Everything (2008)
All this is ridiculous, okayทั้งหมดนี้คือขบขัน, เอาละ Gas Pills (2008)
What kind of ridiculous test is that?นี่มันบททดสอบแบบไหนกัน? The Labyrinth of Gedref (2008)
- My Lord this is ridiculous. I've never used magic.- ช่างน่าขัน, กระหม่อมไม่มีวันใช้เวทย์มนต์ Valiant (2008)
- That's ridiculous!-ไร้สาระน่า The Mark of Nimueh (2008)
That's ridiculous.อย่ามาขำน่า Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculousEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
ridiculousHe keeps a straight face while telling a ridiculous story.
ridiculousHis speech verged on the ridiculous.
ridiculousHis story was too ridiculous for anyone to believe.
ridiculousIn a word, it's ridiculous.
ridiculousIt is ridiculous as well as foolish to think of the superiority of man to woman or woman to man.
ridiculousIt would be ridiculous to spend all their money.
ridiculousShame on you for getting so flustered. You looked ridiculous.
ridiculousStop it; you're being ridiculous.
ridiculousSuch a ridiculous superstition no longer exists.
ridiculousThis is ridiculous!
ridiculousWhat a ridiculous opinion that is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก[ADV] ridiculously, See also: absurdly, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ, Thai definition: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
น่าขัน[ADJ] ridiculous, See also: nonsensical, absurd, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: กิจที่จะไปจับผีกันนั้นเป็นเรื่องน่าขันไร้สาระที่สุด, Thai definition: เป็นเรื่องที่ดูไม่เข้าท่า
เย้ยหยัน[ADV] mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้สาระ[adj.] (rai sāra) EN: absurd ; nonsensical ;ridiculous   FR: absurde ; dénué de sens
ตลก[adv.] (talok) EN: ridiculously ; absurdly   
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDICULOUS    R AH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S
RIDICULOUSLY    R AH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridiculous    (j) (r i1 d i1 k y u l @ s)
ridiculously    (a) (r i1 d i1 k y u l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spottpreis {m}ridiculous price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
阿呆らしい[あほらしい, ahorashii] (adj-i) ridiculous [Add to Longdo]
阿呆臭い[あほくさい, ahokusai] (adj-i) ridiculous [Add to Longdo]
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
可笑しな[おかしな, okashina] (adj-pn) ridiculous; odd; (P) [Add to Longdo]
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妄自尊大[wàng zì zūn dà, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ, ] ridiculous self-importance (成语 saw); arrogance [Add to Longdo]
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] ridiculous talk; preposterous remark [Add to Longdo]
荒诞无稽[huāng dàn wú jī, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ˊ ㄐㄧ, / ] ridiculous; unbelievable; absurd [Add to Longdo]
荒谬[huāng miù, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ, / ] ridiculous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridiculous \Ri*dic"u*lous\, a. [L. ridiculosus, ridiculus, fr.
   ridere to laigh. Cf. {Risible}.]
   1. Fitted to excite ridicule; absurd and laughable; unworthy
    of serious consideration; as, a ridiculous dress or
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       Agricola, discerning that those little targets and
       unwieldy glaives ill pointed would soon become
       ridiculous against the thrust and close, commanded
       three Batavian cohorts . . . to draw up and come to
       handy strokes.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving or expressing ridicule. [R.]
    [1913 Webster]
 
       [It] provokes me to ridiculous smiling. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ludicrous; laughable; risible; droll; comical; absurd;
     preposterous. See {Ludicrous}.
     [1913 Webster] --- {Ri*dic"u*lous*ly}, adv. --
     {Ri*dic"u*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridiculous
   adj 1: inspiring scornful pity; "how silly an ardent and
       unsuccessful wooer can be especially if he is getting on
       in years"- Dashiell Hammett [syn: {pathetic},
       {ridiculous}, {silly}]
   2: incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the
     dog ate his homework"; "that's a cockeyed idea"; "ask a
     nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a
     contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous
     to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn
     back the pages of history"; "her conceited assumption of
     universal interest in her rather dull children was
     ridiculous" [syn: {absurd}, {cockeyed}, {derisory},
     {idiotic}, {laughable}, {ludicrous}, {nonsensical},
     {preposterous}, {ridiculous}]
   3: broadly or extravagantly humorous; resembling farce; "the
     wild farcical exuberance of a clown"; "ludicrous green hair"
     [syn: {farcical}, {ludicrous}, {ridiculous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top