ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ridiculous

R IH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridiculous-, *ridiculous*, ridiculou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridiculous(adj) น่าขัน, See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระ, Syn. absurd, laughable, ludicrous
ridiculously(adv) อย่างน่าขำ, See also: อย่างน่าหัวเราะ, Syn. absurdly, laughably, insanely, humorously
ridiculousness(n) ความน่าหัวเราะ, See also: ความน่าขำ, Syn. hogwash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ, ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable

English-Thai: Nontri Dictionary
ridiculous(adj) น่าขัน, น่าหัวเราะ, ขบขัน, ไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ How I Won the War (1967)
Instead, you come here to me lying with this ridiculous story!แทนที่คุณจะเอาเรื่องโกหกเหลวไหลมาพ่นให้ฉันฟัง! Mannequin (1987)
- That's me, Mr Ridiculous Mr Silly Old Guy!อะไรคะ Big (1988)
What? Ridiculous nonsense, your highness.อะไรนะ น่าขันเสียจริง ฝ่าบาท เขาโกหกชัดๆ Aladdin (1992)
Do I look ridiculous when I dress as a boy?คิดว่าฉันจะตลกไหม ถ้าแต่งเป็นผู้ชาย? The Cement Garden (1993)
Some ridiculous thing like that.เรื่องตลก ๆ แบบนั้น นึกภาพออกมั้ย Cool Runnings (1993)
I just wanted to show how ridiculous it all was.ฉันอยากจะแสดง มันไร้สาระทั้งหมดถูกวิธี In the Name of the Father (1993)
Hair too ridiculous for future husband's family.ทรงผมดูน่าหัวเราะเกินไป สำหรับครอบครัวของสามีในอนาคต The Joy Luck Club (1993)
That big gorilla looked ridiculous when he sat on you... and banged your head on the ground.ที่ลิงกอริลลาใหญ่มองไร้สาระเมื่อเขานั่งกับคุณ ... The Birdcage (1996)
I'm quite aware of how ridiculous I am.ผมค่อนข้างตระหนักถึงวิธีการที่ไร้สาระผม The Birdcage (1996)
I hear this ridiculous story about some fatwa against you.ผมได้ยินเรื่องประหลาดมา เกี่ยวกับใครที่จะฆ่าคุณ eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculousEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
ridiculousHe keeps a straight face while telling a ridiculous story.
ridiculousHis speech verged on the ridiculous.
ridiculousHis story was too ridiculous for anyone to believe.
ridiculousIn a word, it's ridiculous.
ridiculousIt is ridiculous as well as foolish to think of the superiority of man to woman or woman to man.
ridiculousIt would be ridiculous to spend all their money.
ridiculousShame on you for getting so flustered. You looked ridiculous.
ridiculousStop it; you're being ridiculous.
ridiculousSuch a ridiculous superstition no longer exists.
ridiculousThis is ridiculous!
ridiculousWhat a ridiculous opinion that is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก(adv) ridiculously, See also: absurdly, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ, Thai Definition: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
น่าขัน(adj) ridiculous, See also: nonsensical, absurd, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: กิจที่จะไปจับผีกันนั้นเป็นเรื่องน่าขันไร้สาระที่สุด, Thai Definition: เป็นเรื่องที่ดูไม่เข้าท่า
เย้ยหยัน(adv) mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai Definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้สาระ[rai sāra] (adj) EN: absurd ; nonsensical ;ridiculous  FR: absurde ; dénué de sens
ตลก[talok] (adv) EN: ridiculously ; absurdly
เย้ยหยัน[yoēiyan] (adv) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIDICULOUS R IH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S
RIDICULOUSLY R AH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridiculous (j) rˈɪdˈɪkjuləs (r i1 d i1 k y u l @ s)
ridiculously (a) rˈɪdˈɪkjuləsliː (r i1 d i1 k y u l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒谬[huāng miù, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ, / ] ridiculous #18,619 [Add to Longdo]
妄自尊大[wàng zì zūn dà, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ, ] ridiculous self-importance (成语 saw); arrogance #78,648 [Add to Longdo]
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] ridiculous talk; preposterous remark #90,358 [Add to Longdo]
荒诞无稽[huāng dàn wú jī, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ㄨˊ ㄐㄧ, / ] ridiculous; unbelievable; absurd #148,292 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spottpreis { m }ridiculous price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) #10,495 [Add to Longdo]
あられもない[araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
トンデモ[tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
阿呆らしい[あほらしい, ahorashii] (adj-i) ridiculous [Add to Longdo]
阿呆臭い[あほくさい, ahokusai] (adj-i) ridiculous [Add to Longdo]
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
可笑しな[おかしな, okashina] (adj-pn) ridiculous; odd; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridiculous \Ri*dic"u*lous\, a. [L. ridiculosus, ridiculus, fr.
   ridere to laigh. Cf. {Risible}.]
   1. Fitted to excite ridicule; absurd and laughable; unworthy
    of serious consideration; as, a ridiculous dress or
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       Agricola, discerning that those little targets and
       unwieldy glaives ill pointed would soon become
       ridiculous against the thrust and close, commanded
       three Batavian cohorts . . . to draw up and come to
       handy strokes.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving or expressing ridicule. [R.]
    [1913 Webster]
 
       [It] provokes me to ridiculous smiling. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ludicrous; laughable; risible; droll; comical; absurd;
     preposterous. See {Ludicrous}.
     [1913 Webster] --- {Ri*dic"u*lous*ly}, adv. --
     {Ri*dic"u*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridiculous
   adj 1: inspiring scornful pity; "how silly an ardent and
       unsuccessful wooer can be especially if he is getting on
       in years"- Dashiell Hammett [syn: {pathetic},
       {ridiculous}, {silly}]
   2: incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the
     dog ate his homework"; "that's a cockeyed idea"; "ask a
     nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a
     contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous
     to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn
     back the pages of history"; "her conceited assumption of
     universal interest in her rather dull children was
     ridiculous" [syn: {absurd}, {cockeyed}, {derisory},
     {idiotic}, {laughable}, {ludicrous}, {nonsensical},
     {preposterous}, {ridiculous}]
   3: broadly or extravagantly humorous; resembling farce; "the
     wild farcical exuberance of a clown"; "ludicrous green hair"
     [syn: {farcical}, {ludicrous}, {ridiculous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top