Search result for

nonsense

(55 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonsense-, *nonsense*
Possible hiragana form: のんせんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonsense[N] การพูดสิ่งไร้สาระ, Syn. chitchat, gab, twaddle
nonsense[N] เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล, Syn. foolishness, incongruity, Ant. reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity

English-Thai: Nontri Dictionary
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nonsense (adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, nonsense, nonsense.ไม่ เหลวไหล มันเหลวไหม แบลร์กับฉันจะฉลองกัน Bonfire of the Vanity (2008)
I always thought it was nonsense.ฉันคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ The Arrival (2008)
Do people actually buy this nonsense?คนส่วนใหญ่เค้าซื้อของโง่ ๆ อย่างนี้จริง ๆ เหรอ? The Legend (2008)
Nonsense. General, there are numerous details to be discussed.เหลวไหลน่า ท่านนายพล มีรายละเอียดมากมายที่เราจะต้องหารือกัน Star Wars: The Clone Wars (2008)
That's nonsense. Vampires don't seek to control human policyฟังไม่ขึ้นเลยค่ะ เราไม่ได้พยายามจะควบคุมเลย The First Taste (2008)
Pop would have me committed for even considering this nonsense.ใช่, มาร์ตี้. มาร์ตี้! Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
- What nonsense! Ηow can I read this?- อะไรของคุณ ฉันจะอ่านได้ยังไง Like Stars on Earth (2007)
"Is there. Is not there." What nonsense!"มีจริง ไม่มีจริง" มั่วอะไรของเธอ Like Stars on Earth (2007)
Nonsense!ไม่สมเหตุเลย Like Stars on Earth (2007)
Don't talk nonsense.รักเหรอ? A Good Day to Have an Affair (2007)
Enough of nonsense!พอแล้วมึง! Frontier(s) (2007)
Stop this nonsense. Are you trying to scare us?ไร้สาระน่า พวกแกจะขู่ให้เรากลัวใช่ไหม Funny Games (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonsenseCut out nonsense, will you?
nonsenseDon't talk nonsense!
nonsenseHe began to talk nonsense after a while.
nonsenseHe cannot have said such nonsense.
nonsenseHer explanation of the problem added up to nonsense.
nonsenseHis explanation of the problem adds up to nonsense.
nonsenseI am fed up with your nonsense.
nonsenseIf I were you, I would not have said such a nonsense.
nonsenseIt is time you put a stop to this nonsense.
nonsenseIt's nonsense to try that.
nonsenseIt was a delightful bit of nonsense.
nonsenseI would not have said such a nonsense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องไร้สาระ[N] trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ
เรื่องเหลวไหล[N] nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[adj.] (mai dāikhwām) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid   
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer
พูดเหลวไหล[v. exp.] (phūt lēolai) EN: talk nonsense   
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense   FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary
NONSENSE    N AA1 N S EH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonsense    (n) (n o1 n s n s)
nonsenses    (n) (n o1 n s n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsinn {m}; Blödsinn {m}; Nonsens {m} | glatter Unsinn; blanker Unsinnnonsense | sheer nonsense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
ナンセンス(P);ノンセンス[, nansensu (P); nonsensu] (adj-na,n) nonsense; (P) [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[, nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无稽[wú jī, ˊ ㄐㄧ, / ] nonsense [Add to Longdo]
无聊[wú liáo, ˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored [Add to Longdo]
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, ] nonsense; irresponsible patter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonsense \Non"sense\, n. [Pref. non- + sense: cf. F. nonsens.]
   1. That which is not sense, or has no sense; words, or
    language, which have no meaning, or which convey no
    intelligible ideas; absurdity.
    [1913 Webster]
 
   2. Trifles; things of no importance.
    [1913 Webster]
 
   {Nonsense verses}, lines made by taking any words which
    occur, but especially certain words which it is desired to
    recollect, and arranging them without reference to
    anything but the measure, so that the rhythm of the lines
    may aid in recalling the remembrance of the words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Folly; silliness; absurdity; trash; balderdash.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fiddledeedee \fid"dle*dee*dee`\, interj.
   An exclamatory word or phrase, equivalent to {nonsense}!
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonsense
   adj 1: having no intelligible meaning; "nonsense syllables"; "a
       nonsensical jumble of words" [syn: {nonsense(a)},
       {nonsensical}]
   n 1: a message that seems to convey no meaning [syn: {nonsense},
      {bunk}, {nonsensicality}, {meaninglessness}, {hokum}]
   2: ornamental objects of no great value [syn: {folderal},
     {falderol}, {frill}, {gimcrackery}, {gimcrack}, {nonsense},
     {trumpery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top