ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonsense

N AA1 N S EH0 N S   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonsense-, *nonsense*
Possible hiragana form: のんせんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonsense[N] การพูดสิ่งไร้สาระ, Syn. chitchat, gab, twaddle
nonsense[N] เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล, Syn. foolishness, incongruity, Ant. reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity

English-Thai: Nontri Dictionary
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nonsense (adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, nonsense. Finish up that mess, and we'll get along.ไม่เป็นไรเลย ทานให้เสร็จเเล้วเราค่อยไปกัน Rebecca (1940)
Oh, nonsense, nonsense. It's just like coming back home.- ไร้สาระน่า ก็เเค่กลับมาบ้าน Rebecca (1940)
- That's nonsense.- ไม่จริง ผมสบายดีครับ Rebecca (1940)
Nonsense. If you hadn't fainted like that, I'd have really lost my temper.ถ้าคุณไม่ได้เป็นลมไปซะก่อน ผมคงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ Rebecca (1940)
If we're gonna wade through that nonsense about the body...ถ้าเราจะลุยผ่านเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับร่างกายที่ ... 12 Angry Men (1957)
Must not think such nonsense.ไม่ต้องคิดเรื่องไร้สาระดังกล่าว The Old Man and the Sea (1958)
Get the nonsense out of them. I tried to get you interested.ฉันพยายามที่จะให้คุณได้รับ ความสนใจในอาชีพ How I Won the War (1967)
Enough of this nonsense.พอทีเรื่องเหลวไหล เธอตาบอดรึไง Beneath the Planet of the Apes (1970)
"What can I do? What can I do?" What is that nonsense?"สิ่งที่ฉันจะทำอย่างไรฉันจะทำอะไร" เรื่องไร้สาระที่คืออะไร The Godfather (1972)
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense.เพียงแค่ไปข้างนอกและสนุกกับตัวเองและลืมเกี่ยวกับทุกเรื่องไร้สาระนี้ The Godfather (1972)
Tom, what's this nonsense?ทอมสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระนี้ The Godfather (1972)
Not at all. Let's get every detail of this whole sordid nonsense out in the open.ไม่ ไม่ยากเลย เรามาวาดรายละเอียด เรื่องไร้สาระพิศดารนี่กันเถอะ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonsenseCut out nonsense, will you?
nonsenseDon't talk nonsense!
nonsenseHe began to talk nonsense after a while.
nonsenseHe cannot have said such nonsense.
nonsenseHer explanation of the problem added up to nonsense.
nonsenseHis explanation of the problem adds up to nonsense.
nonsenseI am fed up with your nonsense.
nonsenseIf I were you, I would not have said such a nonsense.
nonsenseIt is time you put a stop to this nonsense.
nonsenseIt's nonsense to try that.
nonsenseIt was a delightful bit of nonsense.
nonsenseI would not have said such a nonsense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องไร้สาระ[N] trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ
เรื่องเหลวไหล[N] nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[adj.] (mai dāikhwām) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid   
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer
พูดเหลวไหล[v. exp.] (phūt lēolai) EN: talk nonsense   
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense   FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary
NONSENSE    N AA1 N S EH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonsense    (n) nˈɒnsns (n o1 n s n s)
nonsenses    (n) nˈɒnsnsɪz (n o1 n s n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无聊[wú liáo, ˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored, #2,414 [Add to Longdo]
无稽[wú jī, ˊ ㄐㄧ, / ] nonsense, #77,803 [Add to Longdo]
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, ] nonsense; irresponsible patter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsinn {m}; Blödsinn {m}; Nonsens {m} | glatter Unsinn; blanker Unsinnnonsense | sheer nonsense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がせ;ガセ[, gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
ナンセンス(P);ノンセンス[, nansensu (P); nonsensu] (adj-na,n) nonsense; (P) [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[, nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonsense \Non"sense\, n. [Pref. non- + sense: cf. F. nonsens.]
   1. That which is not sense, or has no sense; words, or
    language, which have no meaning, or which convey no
    intelligible ideas; absurdity.
    [1913 Webster]
 
   2. Trifles; things of no importance.
    [1913 Webster]
 
   {Nonsense verses}, lines made by taking any words which
    occur, but especially certain words which it is desired to
    recollect, and arranging them without reference to
    anything but the measure, so that the rhythm of the lines
    may aid in recalling the remembrance of the words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Folly; silliness; absurdity; trash; balderdash.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fiddledeedee \fid"dle*dee*dee`\, interj.
   An exclamatory word or phrase, equivalent to {nonsense}!
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonsense
   adj 1: having no intelligible meaning; "nonsense syllables"; "a
       nonsensical jumble of words" [syn: {nonsense(a)},
       {nonsensical}]
   n 1: a message that seems to convey no meaning [syn: {nonsense},
      {bunk}, {nonsensicality}, {meaninglessness}, {hokum}]
   2: ornamental objects of no great value [syn: {folderal},
     {falderol}, {frill}, {gimcrackery}, {gimcrack}, {nonsense},
     {trumpery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top