ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absurdity

AH0 B S ER1 D AH0 T IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absurdity-, *absurdity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absurdity[N] ความไร้สาระ, See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. nonsense, senselessness

English-Thai: Nontri Dictionary
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will not risk the champion of capua to such absurdity.ข้าไม่อยากเสี่ยงแชมป์ของคาปัวกับเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอก Great and Unfortunate Things (2010)
Yes, at times bleak, but one who makes us laugh at our own absurdity.ใช่ในเวลาที่เยือกเย็น แต่คนที่ ที่ทำให้เราหัวเราะเยาะความโง่ของเราเอง The Invisible Woman (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งไร้สาระ[N] absurdity, Syn. เรื่องไร้สาระ

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSURDITY    AH0 B S ER1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absurdity    (n) ˈəbsˈɜːʴdɪtiː (@1 b s @@1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absurdität {f}; Unding {n} | Absurditäten {pl}absurdity | absurdities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
荒唐無稽[こうとうむけい, koutoumukei] (adj-na,n) absurdity; nonsense; preposterous [Add to Longdo]
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity [Add to Longdo]
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance [Add to Longdo]
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P) [Add to Longdo]
背理[はいり, hairi] (n,vs) absurdity; irrationality [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na,n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P) [Add to Longdo]
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absurdity \Ab*surd"i*ty\ (-[i^]*t[y^]), n.; pl. {Absurdities}
   (-t[i^]z). [L. absurditas: cf. F. absurdite.]
   1. The quality of being absurd or inconsistent with obvious
    truth, reason, or sound judgment. "The absurdity of the
    actual idea of an infinite number." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is absurd; an absurd action; a logical
    contradiction.
    [1913 Webster]
 
       His travels were full of absurdities. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absurdity
   n 1: a message whose content is at variance with reason [syn:
      {absurdity}, {absurdness}, {ridiculousness}]
   2: a ludicrous folly; "the crowd laughed at the absurdity of the
     clown's behavior" [syn: {absurdity}, {fatuity},
     {fatuousness}, {silliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top