ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comatose

K OW1 M AH0 T OW2 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comatose-, *comatose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comatose[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม, Syn. torpid, lethargic
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comatose-โคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comatoseหมดสติ,ไม่รู้สติ [การแพทย์]
Comatose, Deepหมดสติอย่างลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was comatose when we got to her.เธอเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อเรา ได้ให้กับเธอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
But... visiting your comatose brother in the ICU, that's... also an excellent way to relax and blow off steam, so I'll drive.แต่... การไปเยี่ยมพี่ชายหมดสติของนาย ในห้องไอซียู The O.C. (2003)
The question should have been... what to do with the comatose man in the guest bedroom.คำถามควรจะเป็นว่า... เราจะทำยังไงกับคนที่สลบไสลไม่ได้สติในห้องนอนแขกดี Primer (2004)
Hong-gyu Cho fractured skull and comatose.ฮง กิว โช กระโหลกร้าว และอาการโคม่า Gangster High (2006)
She's mostly comatose, Shawn.เธอไม่ค่อยรู้สึกตัวนะชอว์น American Duos (2007)
No, sorry. We don't have any comatose little girls.No,sorry.We don't have any comatose little girls. Bedtime Stories (2007)
He's been like a comatose kitty for 15 years.เขาเหมือนกับลูกแมวเงียบมาตั้ง 15 ปี Halloween (2007)
Or maybe La Guerta's right and Ellen is comatose in some hospital, post-accident.หรือลากัวร์ต้าอาจพูดถูกและเอลเลน นอนไม่ได้สติอยู่ในโรงพยาบาล หลังเกิดอุบัติเหตุ About Last Night (2008)
He was driving recklessly through your comatose village.เขาขับรถฉวัดเฉวียนในชุมชน Birthmarks (2008)
Why don't you start with the time she tried to steal your comatose boyfriend?ทำไมเธอไม่เริ่มจากตอนที่ เธอพยายามแย่งแฟนที่นอนสลบขั้นโคม่าของเธอไปล่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Well,in layman's terms, drifting in and out of consciousness is better than fully comatose.ว่าง่ายๆ ก็คือ สลึมสลือก็ยังดีกว่าโคมาเต็มขั้น Being Alive (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคม่า[N] coma, See also: comatoseness, Syn. รุนแรง, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: อาการของเขาเข้าขั้นโคม่าต้องรีบตามหมอมาด่วน, Thai definition: ภาวะหมดสติขั้นรุนแรงเกิดจากโรค การบาดเจ็บ หรือยาพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคม่า[n.] (khōmā) EN: coma ; comatoseness   FR: coma [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMATOSE    K OW1 M AH0 T OW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comatose    (j) kˈoumətous (k ou1 m @ t ou s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
昏睡状態;こん睡状態[こんすいじょうたい, konsuijoutai] (n,adj-no) lethargic state; comatose state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comatose \Co"ma*tose`\ (? or ?; 277), a. [From {Coma} lethargy.]
   Relating to, or resembling, coma; drowsy; lethargic; as,
   comatose sleep; comatose fever.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comatose
   adj 1: relating to or associated with a coma; "comatose
       breathing"; "comatose state"
   2: in a state of deep and usually prolonged unconsciousness;
     unable to respond to external stimuli; "a comatose patient"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top