ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhuman

IH2 N HH Y UW1 M AH0 N   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhuman-, *inhuman*
Possible hiragana form: いんふまん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhuman[ADJ] โหดร้าย, See also: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม, Syn. barbaric, cold-blooded, cruel, Ant. kindly
inhumane[ADJ] ขาดมนุษยธรรม, See also: ขาดความเมตตาปรานี, Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind, Ant. humane
inhumanity[N] ความป่าเถื่อน, See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย, Syn. barbarism, brutality, cruelty, Ant. humaneness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhuman(อินฮิว'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanness n.
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He can't be that inhuman. No.- ยังไงเขาก็มีความเป็นคนอยู่ Day of the Dead (1985)
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว The Corporation (2003)
Where everybody is poor... that is cruelty and it's inhumane.มันไร้มนุษยธรรม - ผมรู้คุณคุยกับผมเรื่องนี้แล้ว - โอเค I Heart Huckabees (2004)
This can go down humanely if you don't fight, but if you pull a stunt like that again,it's going to get inhumane right quick.ถ้าคุณไม่ขัดขืน ผมก็จะไม่ทำรุนแรง แต่ถ้าขืนทำแบบเมื่อกี้อีกล่ะก็ ผมไม่ปราณีแน่ Otis (2006)
That's just inhumane.แล้วเผ่นมานี่ ใช้งานกันโหดไป Chuck Versus the Sandworm (2007)
It would be inhumane.มันเป็นการทารุณนะครับ The Wild Brunch (2007)
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย Pathology (2008)
And what they did to her was inhuman, but this is--และอะไรที่พวกเขาทำกับเธออย่างโหดร้าย แต่นี่เป็น Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I never felt more inhuman than when I had to kill Rene.ชั้นก็ไม่รู้สึกผิดมนุษย์มากเหมือนตอนที่ชั้นฆ่าเรเน Nothing But the Blood (2009)
Inhumanely strong.แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ To Hell... And Back (2009)
Because it's inhuman.เพราะมันไร้ความเป็นมนุษย์ Watchmen (2009)
Many people will see this as the invasion of the inhuman.หลายคนจะเห็นว่าสิ่งนี้ เป็นการบุกรุกที่ไร้มนุษยธรรม Surrogates (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai manutsayatham) EN: inhumanity   FR: inhumanité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHUMAN    IH2 N HH Y UW1 M AH0 N
INHUMANE    IH2 N HH Y UW0 M EY1 N
INHUMANITY    IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhuman    (j) ˈɪnhjˈuːmən (i1 n h y uu1 m @ n)
inhumane    (j) ˌɪnhjuːmˈɛɪn (i2 n h y uu m ei1 n)
inhumanely    (a) ˌɪnhjuːmˈɛɪnliː (i2 n h y uu m ei1 n l ii)
inhumanity    (n) ˌɪnhjuːmˈænɪtiː (i2 n h y uu m a1 n i t ii)
inhumanities    (n) ˌɪnhjuːmˈænɪtɪz (i2 n h y uu m a1 n i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling, #44,544 [Add to Longdo]
不人道[bù rén dào, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] inhuman, #47,832 [Add to Longdo]
反人类[fǎn rén lèi, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] inhuman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Add to Longdo]
刻薄;酷薄[こくはく, kokuhaku] (adj-na,n) cruel; inhumane [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhuman \In*hu"man\, a. [L. inhumanus: cf. F. inhumain. See
   {In-} not, and {Human}.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of the kindness and tenderness that belong to a
    human being; cruel; barbarous; savage; unfeeling; as, an
    inhuman person or people.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by, or attended with, cruelty; as, an
    inhuman act or punishment.
 
   Syn: Cruel; unfeeling; pitiless; merciless; savage;
     barbarous; brutal; ferocious; ruthless; fiendish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhuman
   adj 1: without compunction or human feeling; "in cold blood";
       "cold-blooded killing"; "insensate destruction" [syn:
       {cold}, {cold-blooded}, {inhuman}, {insensate}]
   2: belonging to or resembling something nonhuman; "something
     dark and inhuman in form"; "a babel of inhuman noises"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top