Search result for

inhuman

(47 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhuman-, *inhuman*
Possible hiragana form: いんふまん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhuman[ADJ] โหดร้าย, See also: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม, Syn. barbaric, cold-blooded, cruel, Ant. kindly
inhumane[ADJ] ขาดมนุษยธรรม, See also: ขาดความเมตตาปรานี, Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind, Ant. humane
inhumanity[N] ความป่าเถื่อน, See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย, Syn. barbarism, brutality, cruelty, Ant. humaneness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhuman(อินฮิว'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanness n.
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย Pathology (2008)
And what they did to her was inhuman, but this is--และอะไรที่พวกเขาทำกับเธออย่างโหดร้าย แต่นี่เป็น Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I never felt more inhuman than when I had to kill Rene.ชั้นก็ไม่รู้สึกผิดมนุษย์มากเหมือนตอนที่ชั้นฆ่าเรเน Nothing But the Blood (2009)
Inhumanely strong.แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ To Hell... And Back (2009)
Because it's inhuman.เพราะมันไร้ความเป็นมนุษย์ Watchmen (2009)
Many people will see this as the invasion of the inhuman.หลายคนจะเห็นว่าสิ่งนี้ เป็นการบุกรุกที่ไร้มนุษยธรรม Surrogates (2009)
It's inhumane. If a person's allowed to die,มันไร้มนุษยธรรม You Don't Know Jack (2010)
Inhuman behavior when he fought one of the carnival workers.ถึงท่าทางผิดมนุษย์ ตอนเขาสู้กับคนงาน Bad Moon Rising (2010)
I won't work in this inhumane kitchen. I will not do it!ฉันจะไม่ทำงานในครัวที่ป่าเถื่อนแบบนี้\ ไม่ทำอีกต่อไปแล้ว Pasta (2010)
She's being inhuman because she is not human.แต่ยัยนั่นไม่ใช่มนุษย์ เธอเลยทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ Episode #1.14 (2010)
It's inhumane, what it is!ไม่มีมนุษยธรรมเอาซะเลย ที่ให้เราอยู่ในกล่อง Transformers: Dark of the Moon (2011)
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity, murder, brutality and racial hatred.ไม่มีรัฐไหนที่มีประวัติ เหมือนมิสซิสซิปปี้ ในความไร้มนุษยธรรม การฆาตกรรม ทารุณกรรม และความเกลียดชังเชื้อชาติ The Help (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai manutsayatham) EN: inhumanity   FR: inhumanité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHUMAN    IH2 N HH Y UW1 M AH0 N
INHUMANE    IH2 N HH Y UW0 M EY1 N
INHUMANITY    IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhuman    (j) (i1 n h y uu1 m @ n)
inhumane    (j) (i2 n h y uu m ei1 n)
inhumanely    (a) (i2 n h y uu m ei1 n l ii)
inhumanity    (n) (i2 n h y uu m a1 n i t ii)
inhumanities    (n) (i2 n h y uu m a1 n i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Add to Longdo]
刻薄;酷薄[こくはく, kokuhaku] (adj-na,n) cruel; inhumane [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不人道[bù rén dào, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] inhuman [Add to Longdo]
反人类[fǎn rén lèi, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] inhuman [Add to Longdo]
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhuman \In*hu"man\, a. [L. inhumanus: cf. F. inhumain. See
   {In-} not, and {Human}.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of the kindness and tenderness that belong to a
    human being; cruel; barbarous; savage; unfeeling; as, an
    inhuman person or people.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by, or attended with, cruelty; as, an
    inhuman act or punishment.
 
   Syn: Cruel; unfeeling; pitiless; merciless; savage;
     barbarous; brutal; ferocious; ruthless; fiendish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhuman
   adj 1: without compunction or human feeling; "in cold blood";
       "cold-blooded killing"; "insensate destruction" [syn:
       {cold}, {cold-blooded}, {inhuman}, {insensate}]
   2: belonging to or resembling something nonhuman; "something
     dark and inhuman in form"; "a babel of inhuman noises"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top