ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

of

AH1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -of-, *of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
of one's own free will(n, vt, phrase) เดือด

English-Thai: Longdo Dictionary
of course(adv) อย่างแน่นอน
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
Office of the Council of State(n, org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.
rule of law(n) หลักนิติธรรม
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
slag off(vt, slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [ to slag someone off ]
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, Syn. impossible
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
of(prep) ของ, See also: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
off(prep) ออกจาก, Syn. away
off(adv) ออกจาก, Syn. away, aside
off(prep) ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
off(adv) ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
off(prep) ลดลงจาก
off(adv) ลดลงจาก
off(adv) เอาออก, See also: แยกออกมาจาก, หักออก
off(sl) ตาย
off(sl) จากไป, See also: ไป, Syn. do the frank, do the off, frank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
of(ออฟ) prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
ofay(โอ'เฟ) n. คนขาว. ไข่ขาว, คนผิวขาว
off(ออฟ) adv. ออก, ห่างออกไป, ห่าง, แยกออกจาก, ไกลออกไป, พ้นไป, ไปเสีย, ไป, หลุด, ขาดออก, ขาด, พ้น, สิ้นเชิง, หมดไป prep. แยกออกจาก, ห่างออกไป, หลุด, ขาดออก, จากไป, ขาด, พ้น, จาก adj. ผิด, ผิดปกติ, ผิดมาตรฐาน, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นผล, อิสระ, ว่าง, พัก, หยุดพัก, หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา, เริ่มไป, ไม่สำคัญ, แยก, ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป, ภาวะที่หยุดพักการทำงาน, ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น, ออกไป, ไปให้พ้น
off chancen. ความเป็นไปได้เล็กน้อยมาก
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์, เจ้าของเงิน
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน, ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง, ผิดระดับเสียง, ผิดปกติ, ค่อนข้างหยาบโลน
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
off(adv) ไกลออกไป, แยกไป, ห่างออกไป, พ้น, หมดสิ้น
off(pre) ออกไป, หมด, สิ้นเชิง, พ้น, จากไป, ขาด
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว, เป็นครั้งคราว
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย, ของทิ้ง, ขยะมูลฝอย
offence(n) การรุกราน, การละเมิด, การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้ไม่พอใจ, รุกราน, ละเมิด, ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด, ผู้รุกราน, ผู้กระทำผิด
offensive(adj) ซึ่งรุกราน, ก้าวร้าว, น่ารังเกียจ
offensive(n) การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด
offer(n) คำขอ, ข้อเสนอ, การยกให้, การเสนอ, การถวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
of ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
of counselทนายที่ปรึกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
off riskสิ้นสุดการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
off slipสำเนาสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-boardนอกกระดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-hookยกหู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-lineนอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
off-lineนอกสาย, ไม่เชื่อมตรง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
off-line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Of depreciationวิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [การบัญชี]
off periodoff period, ช่วงเวลาไม่ส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
off season rice [ dry season rice ]ข้าวนาปรัง, ข้าวที่ได้จากการปลูกนอกฤดูฝน โดยอาศัยการชลประทาน ปีหนึ่งอาจปลูกได้หลายครั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Off-lineนอกสาย [คอมพิวเตอร์]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน [TU Subject Heading]
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Offenses against the personความผิดต่อบุคคล [TU Subject Heading]
Offerราคาเสนอขาย, Example: ราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
of all timeอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
off the charts(idiom) เหนือธรรมดา
off-highway dump truckรถบรรทุกเทท้าย
off-hook(vt) ยกหู(โทรศัพท์)
official-looking[ออฟฟิ้เชียล ลุ้กกิ่ง] (adj) ดูเป็นทางการ, เหมือนจะเป็นทางการ, ท่าทางเป็นทางการ, คล้ายทางการ, ออกจะเป็นทางการ
Offset printing(n) การพิมพ์ระบบออฟเซต เป็นการพิมพ์พื้นราบ ที่มีความนิยมมากสุด มีหลักในการพิมพ์ที่ไม่สัมผัสวัสดุโดยตรง โดยใช้การพิมพ์ผ่านผ้ายางก่อนที่จะลงไปสู่วัสดุพิมพ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course.แน่นอน Contact (1997)
Of courseได้เลย Art Imitates Life (2008)
Yeah, of course.แน่นอน Never Been Marcused (2008)
Of course.แน่นอน Joy (2008)
Of course.ใช่ๆ ผมไปแน่นอน Scandal Makers (2008)
MADE OF HONORMADE OF HONOR Made of Honor (2008)
Of course.ได้สิคะ Of Human Action (2009)
Of course.แน่นอนค่ะ Rufus Getting Married (2009)
Of course.แน่นอน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Of course.แน่นอน The Uncanny Valley (2010)
Of course.ได้ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Of course.แน่นอน The Wrong Goodbye (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
of1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
of1995 model of a car.
of2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
of2. Sew together the shoulder of the garment body.
of400, 000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
of60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
of67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
of80% of all English words come from other languages.
of80% of all information in the world's computers is in English.
of82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
ofA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
ofA baby has no knowledge of good and evil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม(n) taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai Definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
ผู้ลงรับเลือกตั้ง(n) (politicate) candidate, See also: office-seeker, Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, Ant. ผู้เลือกตั้ง, Example: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน, Count Unit: คน
มัก(adv) often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
เครื่องเซ่นไหว้(n) offering, Syn. ของเส้นไหว้, Example: ไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ในการเซ่นไหว้ตามประเพณีของคนจีน, Thai Definition: อาหารที่นำไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
หยิบยื่น(v) offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
คนมีสี(n) soldier, See also: official, policeman, Example: คดีฆาตกรรมเจ้าพ่อการพนันคดีนี้สงสัยคนมีสีจะบงการอยู่เบื้องหลัง, Count Unit: คน, Thai Definition: ข้าราชการทหารหรือตำรวจ, Notes: (ปาก)
ภาษาราชการ(n) official language, Example: พม่าประกาศใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ, Thai Definition: ภาษาที่กำหนดใช้สำหรับความเป็นทางการของประเทศนั้นๆ
ก.ค.(n) Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.พ.(n) Office of the Civil Service Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กปร.(n) Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพ[āchīp] (adj) EN: professional  FR: professionnel
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [ m, f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître [ m ] ; maîtresse [ f ]
อาจารย์[ājān] (n) EN: university lecturer ; master  FR: professeur émérite [ m ] ; maître [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OF AH1 V
OF AH0 V
OFF AO1 F
OFC OW1 EH1 F S IY1
OFT AO1 F T
OFER OW1 F ER0
OFFS AO1 F S
OFFEN AO1 F AH0 N
OFFER AO1 F ER0
OFF'S AO1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
of (in) ɒv (o v)
off (j) ɒf (o f)
oft (a) ˈɒft (o1 f t)
offal (n) ˈɒfl (o1 f l)
offer (v) ˈɒfər (o1 f @ r)
often (a) ˈɒfn (o1 f n)
Offaly (n) ˈɒfəliː (o1 f @ l ii)
offend (v) ˈəfˈɛnd (@1 f e1 n d)
offers (v) ˈɒfəz (o1 f @ z)
office (n) ˈɒfɪs (o1 f i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] office; situation; classifier for games: match, set, round etc, #599 [Add to Longdo]
往往[wǎng wǎng, ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ, ] often; frequently, #1,350 [Add to Longdo]
办公室[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office, #1,757 [Add to Longdo]
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, / ] of great force; towards, #1,816 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply, #1,948 [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] offer; sacrificial offering; trial statement; confession, #1,948 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] official; government; organ of body, #2,100 [Add to Longdo]
官方[guān fāng, ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] official; (by the) government, #2,818 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] official records; grade (of goods); file; records; shelves; cross-piece; (classifier for cross-pieces), #3,010 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
offenเปิด
offen(adj) เปิด เช่น ประตู, กระดุม, See also: <--> geschlossen, verschlossen
offen(adj) เปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: auf, geöffnet
offenbarที่เห็นๆ, ที่เปิดให้เห็น
offenbar(adj, adv) ซึ่งเห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน เช่น Der Zigaretten-Schmuggel nach Deutschland hat sich nach der Tabaksteuererhöhung offenbar verdoppelt.
offenes Meerท้องทะเล
öffentlich(adv,, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
oftบ่อยๆ
sofortทันที

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Öffnungszeit { f } | Öffnungszeiten { pl } | außerhalb der Öffnungszeit(n) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offene Abstimmung { f }open roll call [Add to Longdo]
offene Aussprache { f }; Erörterung { f } (über)ventilation (of) [Add to Longdo]
von aktueller Bedeutungof relevance to the present situation [Add to Longdo]
offensive Haltung { f } | zur Offensive übergehenoffensive | to take the offensive [Add to Longdo]
offener Kamin { m } | am Kaminfireplace | by the fireside [Add to Longdo]
Ofen { m } | Öfen { pl }oven; stove | ovens; stoves [Add to Longdo]
Ofenausmauerung { f }kiln lining [Add to Longdo]
Ofenheizung { f }heating by stove [Add to Longdo]
Ofenkachel { f }stove tile [Add to Longdo]
Ofenröhre { f }stovepipes [Add to Longdo]
Ofenrohr { n }stovepipe [Add to Longdo]
Ofenrohrkrümmer { m }; Ofenrohrknie { n }stovepipe elbow [Add to Longdo]
Ofenschirm { m } | Ofenschirme { pl }firescreen | firescreens [Add to Longdo]
Ofensetzer { m }; Ofensetzerin { f }stove builder [Add to Longdo]
Ofentür { f }oven door [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1, vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r, vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
啓示[けいじ, keiji] Offenbarung [Add to Longdo]
天啓[てんけい, tenkei] Offenbarung [Add to Longdo]
将校[しょうこう, shoukou] Offizier [Add to Longdo]
[い, i] OFFIZIER [Add to Longdo]
尉官[いかん, ikan] Offizier_unter_dem_Rang_des_Majors [Add to Longdo]
攻勢[こうせい, kousei] Offensive, Angriff [Add to Longdo]
明く[あく, aku] offen_sein [Add to Longdo]
[ろ, ro] OFFEN, ENTBLOESST [Add to Longdo]
[けん, ken] OFFENKUNDIG, DEUTLICH, BEDEUTEND, EXPONIERT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Of \Of\ ([o^]v), prep. [AS. of of, from, off; akin to D. & OS.
   af, G. ab off, OHG. aba from, away, Icel., Dan., Sw., & Goth.
   af, L. ab, Gr. ?, Skr. apa. Cf. {Off}, {A-} (2), {Ab-},
   {After}, {Epi-}.]
   In a general sense, from, or out from; proceeding from;
   belonging to; relating to; concerning; -- used in a variety
   of applications; as:
   [1913 Webster]
 
   1. Denoting that from which anything proceeds; indicating
    origin, source, descent, and the like; as, he is of a race
    of kings; he is of noble blood.
    [1913 Webster]
 
       That holy thing which shall be born of thee shall be
       called the Son of God.        --Luke i. 35.
    [1913 Webster]
 
       I have received of the Lord that which also I
       delivered unto you.          --1 Cor. xi.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. Denoting possession or ownership, or the relation of
    subject to attribute; as, the apartment of the consul: the
    power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
    "Poor of spirit."              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Denoting the material of which anything is composed, or
    that which it contains; as, a throne of gold; a sword of
    steel; a wreath of mist; a cup of water.
    [1913 Webster]
 
   4. Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a
    number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of
    this little he had some to spare; some of the mines were
    unproductive; most of the company.
    [1913 Webster]
 
       It is of the Lord's mercies that we are not
       consumed.               --Lam. iii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       It is a duty to communicate of those blessings we
       have received.            --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   5. Denoting that by which a person or thing is actuated or
    impelled; also, the source of a purpose or action; due to;
    as, they went of their own will; no body can move of
    itself; he did it of necessity.
    [1913 Webster]
 
       For it was of the Lord to harden their hearts.
                          --Josh. xi.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   6. Denoting reference to a thing; about; concerning; relating
    to; as, to boast of one's achievements; they talked of
    many things.
    [1913 Webster]
 
       Knew you of this fair work?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Denoting nearness or distance, either in space or time;
    from; as, within a league of the town; within an hour of
    the appointed time.
    [1913 Webster]
 
   8. Denoting identity or equivalence; -- used with a name or
    appellation, and equivalent to the relation of apposition;
    as, the continent of America; the city of Rome; the Island
    of Cuba.
    [1913 Webster]
 
   9. Denoting the agent, or person by whom, or thing by which,
    anything is, or is done; by.
    [1913 Webster]
 
       And told to her of [by] some.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He taught in their synagogues, being glorified of
       all.                 --Luke iv. 15.
    [1913 Webster]
 
       [Jesus] being forty days tempted of the devil.
                          --Luke iv. 1,
                          2.
    [1913 Webster]
 
   Note: The use of the word in this sense, as applied to
      persons, is nearly obsolete.
      [1913 Webster]
 
   10. Denoting relation to place or time; belonging to, or
     connected with; as, men of Athens; the people of the
     Middle Ages; in the days of Herod.
     [1913 Webster]
 
   11. Denoting passage from one state to another; from. [Obs.]
     "O miserable of happy." --Milton.
     [1913 Webster]
 
   12. During; in the course of.
     [1913 Webster]
 
        Not be seen to wink of all the day. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        My custom always of the afternoon.  --Shak.
     [1913 Webster]
 
   Note: Of may be used in a subjective or an objective sense.
      "The love of God" may mean, our love for God, or God's
      love for us.
      [1913 Webster]
 
   Note: From is the primary sense of this preposition; a sense
      retained in off, the same word differently written for
      distinction. But this radical sense disappears in most
      of its application; as, a man of genius; a man of rare
      endowments; a fossil of a red color, or of an hexagonal
      figure; he lost all hope of relief; an affair of the
      cabinet; he is a man of decayed fortune; what is the
      price of corn? In these and similar phrases, of denotes
      property or possession, or a relation of some sort
      involving connection. These applications, however all
      proceeded from the same primary sense. That which
      proceeds from, or is produced by, a person or thing,
      either has had, or still has, a close connection with
      the same; and hence the word was applied to cases of
      mere connection, not involving at all the idea of
      separation.
      [1913 Webster]
 
   {Of consequence}, of importance, value, or influence.
 
   {Of late}, recently; in time not long past.
 
   {Of old}, formerly; in time long past.
 
   {Of one's self}, by one's self; without help or prompting;
    spontaneously.
    [1913 Webster]
 
       Why, knows not Montague, that of itself
       England is safe, if true within itself? --Shak.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OF
     Overflow Flag (assembler)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 of /ɔf/
  1. or
  2. questionparticle; if; either; whether

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top