ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asleep

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asleep-, *asleep*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asleep(adj) ชา, See also: ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ
asleep(adj) นอนหลับ, See also: หลับ, Syn. sleeping
asleep(adj) ไม่ตื่นตัว, See also: เฉื่อย, Syn. inactive, dull
asleep at the wheel(idm) ล้มเหลว, See also: ไม่ได้ผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asleep(อัสลีพ') adj., adv. นอนหลับ, ชา, หยุดนิ่ง, ตาย, Syn. dozing, in bed, sleeping

English-Thai: Nontri Dictionary
asleep(adj) หลับ, นอนหลับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When the boy came back, the old man was asleep in a chair... ... and the sun was going down.เมื่อเด็กกลับมา ชายชรากำลังนอนหลับอยู่ใน เก้าอี้ และดวงอาทิตย์ลงไป The Old Man and the Sea (1958)
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
The boy was asleep on a cot in the room and the old man could see him clearly.เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับ อยู่บนเตียงในครั้งแรก ห้องพักและชายชราจะได้เห็น เขาอย่างชัดเจน The Old Man and the Sea (1958)
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน The Old Man and the Sea (1958)
Mommy said you're gonna be asleep for a Iong time.แม่บอกว่าคุณกำลังจะ จะนอนหลับเป็นเวลานาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
When Jamie's grandfather died his mom told him that he'd be asleep for a Iong time.เมื่อคุณปู่ของเจมี่เสียชีวิต แม่ของเขาบอกเขาว่า ว่าเขาจะนอนหลับเป็นเวลานาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll be asleep in five minutes.ฉันจะหลับไปในห้านาที Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Because they fall asleep in the getaway car, Karen.เพราะเขาเผลอหลับ ตอนขับรถ, คาเรน Goodfellas (1990)
He's probably drunk and fell asleep somewhere.เขาอาจเมาแล้วสลบอยู่ที่ไหนสักแห่ง Goodfellas (1990)
Fell asleep on the wasteland.ฉันนอนหลับอยู่ที่ทิ้งขยะ The Cement Garden (1993)
I feel as if I've been asleep for as long as I can remember... never really been born.รู้สึกเหมือนตัวเองหลับไหลมานาน เหมือนกับยังไม่ได้เกิดขึ้นมา The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asleepA burglar broke in while he was asleep.
asleepAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
asleepAfter supper I always find myself falling asleep.
asleepAfter the movie they fall asleep.
asleepAll but the boy were asleep.
asleepAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
asleepAs he was so tired, he fell fast asleep.
asleepAs soon as he went to bed, he fell asleep.
asleepAs soon as he went to bed, he fell fast asleep, for he was very tired.
asleepAs soon as I sat down, I fell asleep.
asleepAt last the baby fell asleep.
asleepAwake or asleep, she was thinking about it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำศีล[jamsīn] (v) EN: hibernate ; pass asleep  FR: hiberner
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze  FR: s'assoupir ; somnoler
หลับใหล[laplai] (v) EN: sleep ; be asleep ; go to bed
หลับไหล[laplai] (v) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze
หลับอุตุ[lap utu] (v, exp) EN: sleep soundly ; be fast asleep  FR: dormir profondément
หลับยาม[lap yām] (v, exp) EN: fall asleep while on duty ; be caught napping  FR: dormir au travail
โงก[ngōk] (v) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep  FR: somnoler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
asleep

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asleep

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟睡[shú shuì, ㄕㄨˊ ㄕㄨㄟˋ,  ] asleep; sleeping soundly #18,125 [Add to Longdo]
睡着[shuì zháo, ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ,   /  ] asleep [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
ぐうぐう[guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐっすり[gussuri] (adv, adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
居眠り運転[いねむりうんてん, inemuriunten] (n) falling asleep at the wheel [Add to Longdo]
昏昏;昏々[こんこん, konkon] (adj-t, adv-to) fast asleep; dead to the world [Add to Longdo]
寝っ屁[ねっぺ, neppe] (n, vs) farting while asleep [Add to Longdo]
寝ぼける(P);寝惚ける[ねぼける, nebokeru] (v1, vi) to be half asleep; to be still only half awake; (P) [Add to Longdo]
寝ゲロ[ねゲロ, ne gero] (n, vs) (See げろ) vomitting while asleep; sleep-puking [Add to Longdo]
寝ナラ[ねナラ, ne nara] (n, vs) farting while asleep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asleep \A*sleep"\, a. & adv. [Pref. a- + sleep.]
   1. In a state of sleep; in sleep; dormant.
    [1913 Webster]
 
       Fast asleep the giant lay supine.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       By whispering winds soon lulled asleep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In the sleep of the grave; dead.
    [1913 Webster]
 
       Concerning them which are asleep . . . sorrow not,
       even as others which have no hope.  --1 Thess. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   3. Numbed, and, usually, tingling. --Udall.
    [1913 Webster]
 
       Leaning long upon any part maketh it numb, and, as
       we call it, asleep.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asleep
   adv 1: into a sleeping state; "he fell asleep"
   2: in the sleep of death
   adj 1: in a state of sleep; "were all asleep when the phone
       rang"; "fell asleep at the wheel" [ant: {awake(p)}]
   2: lacking sensation; "my foot is asleep"; "numb with cold"
     [syn: {asleep(p)}, {benumbed}, {numb}]
   3: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
     {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
     {departed}, {gone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top