Search result for

anything

(62 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anything-, *anything*, anyth
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anything[PRON] ใดๆ, See also: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง, Syn. something, anything at all
anything[ADV] ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ), Syn. in any way, at all

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anything(เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From next year's class, but we don't take anything on hearsay.แต่พกวเราไม่เชื่ออะไรจากที่ได้ยินมา New Haven Can Wait (2008)
Well, isn't there anything else you'd like to ask me?เอ่อ.. คุณไม่อยากจะถามอะไรดิฉันอีกหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
I'm not taking anything from you, Blair. I was invited.ฉันไม่ได้เอาอะไรไปจากเธอเลย แบลร์ ฉันแค่ได้รับเชิญ New Haven Can Wait (2008)
Just make sure they're up for anything.ดูให้แน่ใจนะว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Well, I can't promise anything,อืมม ฉันยังสัญญาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอะ New Haven Can Wait (2008)
Don't--don't mention anything to dad, though 'cause he'll probably, like, handcuff him to the couchแต่อย่า... อย่าพูดถึงพ่อเขานะ ผมคิดว่า มันก็คงเหมือนใส่กุจแจมือเค้าไว้บนโซฟา Chuck in Real Life (2008)
But don't sabotage this. What? I-i'm not doing anythingแต่อย่าทำลายเรื่องนี้ / อะไร หนูไม่ได้ทำอะไรซักหน่อย Chuck in Real Life (2008)
Never to leave anything that valuable unattended?ไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าหายไป Chuck in Real Life (2008)
Telling vanessa that she doesn't mean anything to you.มาบอกวาเนซซ่า ว่าเธอไม่ได้มีความหมายอะไรกับนายเลย Chuck in Real Life (2008)
Say what? I'll say anything.พูดอะไรล่ะ ฉันจะพูดทุกอย่าง Chuck in Real Life (2008)
I didn't know you started anything for next season.หนูไม่รู้ว่าคุณเริ่มออกแบบเสื้อผ้าฤดูกาลหน้าแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
That can design anything that the buyers are remotely interested in.ที่ออกแบบทุกอย่างที่ผู้ซื้อสนใจเพียงคนเดียว Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anythingA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
anythingAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
anythingAnd it doesn't go with anything.
anythingAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
anythingAnne will not accomplish anything.
anythingAnything can happen in the world of dreams.
anythingAnything else?
anythingAnything else, sir?
anythingAnything goes here.
anythingAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
anythingAnything new?
anythingAnything new today?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งหนึ่งสิ่งใด[N] something, See also: anything, Syn. สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, บางสิ่งบางอย่าง, บางสิ่ง, บางอย่าง, Example: เรื่องนี้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ซึ่งพวกเราไม่รู้, Count unit: สิ่ง, อย่าง
ใดๆ[PRON] anything, Example: ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง, Thai definition: สิ่งต่างๆ ทั่วไป
ตราตั้ง[N] (madam) of royal mandate, See also: anything that prove a person, abilities, quality, or suitability, Example: หลวงลุงได้รับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารแต่งตั้ง
สิ่งใด[N] anything, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งนั้น ดูเหมือนจะไม่ยำเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
ใด ๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything   FR: quelconque
ไม่เล่นด้วย[v. exp.] (mai len dūay) EN: not wanting to have anything to do with   
ไม่รู้เรื่องเลย[xp] (mai rū reūang loēi) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; Do not know at all   FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
เงียบฉี่[v.] (ngīepchī) EN: not say anything ; not send information   FR: ne rien dire
เป็นไฟ [adv.] (pen fai) EN: like anything   
อย่างไร[X] (yāngrai) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything   FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit

CMU English Pronouncing Dictionary
ANYTHING    EH1 N IY0 TH IH2 NG
ANYTHING'S    EH1 N IY0 TH IH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anything    (n) (e1 n i th i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Noch etwas, bitte?Anything else? [Add to Longdo]
Nur dies nicht!Anything but that! [Add to Longdo]
Sonst noch etwas?Anything else? [Add to Longdo]
Stets zu Diensten!Anything to oblige! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
ノーカウント[, no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何事[wú lùn hé shì, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] anything; whatever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anything \A"ny*thing\, n.
   1. Any object, act, state, event, or fact whatever; thing of
    any kind; something or other; aught; as, I would not do it
    for anything.
    [1913 Webster]
 
       Did you ever know of anything so unlucky? --A.
                          Trollope.
    [1913 Webster]
 
       They do not know that anything is amiss with them.
                          --W. G.
                          Sumner.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing an indefinite comparison; -- with as or like.
    [Colloq. or Lowx]
    [1913 Webster]
 
       I fear your girl will grow as proud as anything.
                          --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Any thing, written as two words, is now commonly used
      in contradistinction to any person or anybody. Formerly
      it was also separated when used in the wider sense.
      "Necessity drove them to undertake any thing and
      venture any thing." --De Foe.
      [1913 Webster]
 
   {Anything but}, not at all or in any respect. "The battle was
    a rare one, and the victory anything but secure."
    --Hawthorne.
 
   {Anything like}, in any respect; at all; as, I can not give
    anything like a fair sketch of his trials.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anything \A"ny*thing\, adv.
   In any measure; anywise; at all.
   [1913 Webster]
 
      Mine old good will and hearty affection towards you is
      not . . . anything at all quailed.    --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top