ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newbie

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newbie-, *newbie*
English-Thai: Longdo Dictionary
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newbie(นิว' บี) n. ผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้เริ่มเล่นอินเทอเนต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like to rattle the newbies.ผมชอบแกล้งคนมาใหม่ทุกคนน่ะแหละ Latter Days (2003)
You're a Styx newbie?ไม่เคยดูคอนเสิร์ตวงสติกซ์เหรอ The Perfect Man (2005)
But I didn't know we'd get a total newbie.แต่ฉันไม่คิดว่าเราจะได้ยัยอ่อนมานี่หว่า Innocent Steps (2005)
* TALK TO ME,GIRL WHO'S THE NEWBIE?*เพลง* Pilot (2007)
Who's the newbie?แม่สาวคนใหม่นั่นใคร The Wild Brunch (2007)
Maybe the sire changed his mind, deserted the newbie.บางทีเขาอาจเปลี่ยนใจ เด็กใหม่ที่ถูกทอดทิ้ง จะกลายเป็นพวกต่อต้านกฏของเรา Dr. Feelgood (2007)
it's not easy being a newbie.การเป็นเด็กใหม่มันไม่ง่ายเลย Dr. Feelgood (2007)
Oh Jesus. Okay, newbie.โอพระเยซู โอเค มือใหม่ล่ะสิ The Nanny Diaries (2007)
Well,they like to play a prank on the newbie.พวกเขาชอบแกล้งน้องใหม่น่ะค่ะ Cheating Death (2008)
I am already a veteran in this business, while Dong Chul is just a newbie released from the Youth Detention Center.ผมเป็นทหารที่ผ่านศึก ในธุรกิจนี้มาแล้ว, ขณะที่ดงชอล ยังเป็นเด็กใหม่ ที่พึ่งออกจากสถานกักกันเยาวชน Episode #1.5 (2008)
Ohh! They must be newbies. - Ace Gang, it's boy-stalking time.ต้องเป็นเด็กใหม่แน่ๆ เอสแก็ง ได้เวลาตามผู้ชายแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Work hard, newbie sensei!พยายามเข้าล่ะ อาจารย์คนใหม่ Orutorosu no inu (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newbieI had imagined that the newbies fresh from university would probably be stuck with all the backstage work - collecting reference material, getting copies and such but I couldn't have been proved more wrong.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neue {m,f}; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュービー[, nyu-bi-] (n) {comp} newbie [Add to Longdo]
新米[しんまい, shinmai] (exp,n,adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュービー[にゅーびー, nyu-bi-] newbie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newbie
   n 1: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
      {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte},
      {freshman}, {newbie}, {entrant}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 newbie
  /n[y]oo'bee/, n.
 
   [very common; orig. from British public-school and military slang variant
   of ?new boy?] A Usenet neophyte. This term surfaced in the {newsgroup}
   talk.bizarre but is now in wide use (the combination ?clueless newbie? is
   especially common). Criteria for being considered a newbie vary wildly; a
   person can be called a newbie in one newsgroup while remaining a respected
   regular in another. The label newbie is sometimes applied as a serious
   insult to a person who has been around Usenet for a long time but who
   carefully hides all evidence of having a clue. See {B1FF}; see also
   {gnubie}. Compare {chainik}, {luser}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top