ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heuristics

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heuristics-, *heuristics*, heuristic
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These heuristics you gave me...อักษรพวกนี้ที่คุณให้ฉัน... The Greater Good (2010)
Working on the heuristics Rush gave her.จัดการอยู่กับตัวเลขที่รัชให้เธอไป The Greater Good (2010)
The worm identifies its target by looking for a unique set of heuristics.หนอนจะระบุ เป้าหมายของมัน โดยค้นหาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่เป็นเอกลักษณ์ The Grey Hat (2014)
And has anyone altered or updated your core heuristics in that time?แล้วมีใครเปลี่ยนแปลงหรือได้อัพเดทบ้าง ในบันทึกการวิเคราะห์พฤติกรรมหลักของคุณ Chestnut (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heuristics    (n) hjˈuəʴrˈɪstɪks (h y u@1 r i1 s t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒューリスティックス;ヒューリスティクス[, hyu-risuteikkusu ; hyu-risuteikusu] (n) heuristics [Add to Longdo]
ヒュリスティックス[, hyurisuteikkusu] (n) heuristics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューリスティックス[ひゅーりすていっくす, hyu-risuteikkusu] heuristics [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top