ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

program

P R OW1 G R AE2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -program-, *program*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
program(n) แผนงาน, See also: โปรแกรม, แผนการ, Syn. schedule, agenda
program(n) รายการ, See also: รายการแสดง, Syn. list, schedule
program(n) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
program(vt) เขียนโปรแกรม, See also: เขียนชุดคำสั่ง
programer(n) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
programer(n) ผู้จัดโปรแกรม
programme(n) แผนงาน
programme(n) รายการ
programme(n) ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
programme(vt) เขียนโปรแกรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ, กำ-หนดการ, หมายกำหนดการ, โปรแกรม, ระเบียบวาระ, การแสดง, แผน, โครงการ, ผัง vi., vt. กำหนดรายการ, กำหนดระเบียบวาระ, กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.
program cardบัตรชุดคำสั่งหมายถึง บัตรที่เจาะรูไว้เป็นรหัสของคำสั่งหรือชุดคำสั่ง ใช้เมื่อต้องการแยกความแตกต่างกับ "บัตรข้อมูล" (data card) เมื่อส่งเข้าเครื่องเพื่อประมวลผล ต้องให้เครื่องอ่านบัตรชุดคำสั่งก่อนบัตรข้อมูล บัตรชุดคำสั่งนี้ ใช้เจาะได้ตั้งแต่คอลัมน์ 7 ถึง 72 เท่านั้น แต่บัตรข้อมูลเจาะได้ทั้ง 80คอลัมน์ของบัตร
program checkชุดคำสั่งตรวจสอบหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มีเก็บไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการวิ่ง (run) ชุดคำสั่ง ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ
program libraryคลังโปรแกรมหมายถึง ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว อาจเรียกใช้ได้ทันที มักเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน private library
program windowหมายถึง วินโดว์ที่มองเห็นบนจอภาพหลังจากที่กดเมาส์สั่งเริ่มโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้โปรแกรมนั้น ต้องใช้คำสั่ง FILE...new หรือ open จะทำให้เห็นวินโดว์ใหม่เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window) แล้วจึงจะเริ่มทำงานได้มีความหมายเหมือน application windowดู document window เปรียบเทียบ
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
programmable read-only mePROMหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ หมายถึง ชิปกึ่งตัวนำที่สามารถแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แต่จะแก้ไขแล้วบันทึกทับลงไปไม่ได้
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
programmingการเขียนโปรแกรมการสร้างโปรแกรมหมายถึง การเขียนหรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ ด้วยภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (สามารถแปลได้) ในการเขียนโปรแกรมนี้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีการแก้ รวมทั้ง ศัพท์และไวยากรณ์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของภาษาที่เลือกใช้ ดู programming language ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
program(n) สูจิบัตร, โครงการ, รายการ, กำหนดการ, แผน, ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร, โครงการ, รายการ, กำหนดการ, แผน, ระเบียบวาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง๒. สร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง๒. สร้างโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program address counterตัวนับเลขที่อยู่โปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program counter; instruction counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ sequence control register ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program flowchartผังงานโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program generatorตัวสร้างโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program generatorตัวสร้างโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program instructionคำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Program๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม, ๑. โปรแกรม, ชุดคำสั่ง ๒. สร้างโปรแกรม, Example: รายการคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานกับข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ [คอมพิวเตอร์]
Program budgetingงบประมาณแบบแผนงาน [TU Subject Heading]
Program musicเพลงเรื่อง [TU Subject Heading]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable array logicแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ [TU Subject Heading]
Programmable controllerเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Programmable controllersเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรม [TU Subject Heading]
Programmable peripheral interfacesการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ [TU Subject Heading]
Programmatically determinableการกำหนดด้วยโปรแกรม, Example: การกำหนดเนื้อหาเว็บด้วยซอฟต์แวร์จากข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บจัดทำไว้ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ใช้ชนิดต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาและเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถนำเนื้อหาออกมาเสนอให้ผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้ [Assistive Technology]
Programmed Inquiry Language Or Teachingภาษาไพล็อต [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา Gandhi (1982)
The mission has been completed and you've carried out your program very well.ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วและ คุณ ได้ดำเนินการโปรแกรมของคุณ ได้เป็นอย่างดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
How long will it take you to program Hal for the launch?นานแค่ไหนก็จะนำคุณ ในการเขียนโปรแกรม แฮล สำหรับการเปิดตัว? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1, 000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He just ran the program we embedded.มันแค่ทำตามโปรแกรมจำลอง ที่เราฝึกให้มัน The Lawnmower Man (1992)
Never unplug a program when I'm engaged.ปิดแบบที่คนปกติเขาทำกันได้มั้ย? The Lawnmower Man (1992)
Program change initiated.เริ่มเปลี่ยนระบบ The Lawnmower Man (1992)
At any rate, any program has its bugs and I would think that a man of your capability could cure our problem....และผมคิดว่าคนของคุณจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ Ghost in the Shell (1995)
So how much time do we have before this hacker breaks through her barrier program and reaches her ghost?นานแค่ไหนกว่าระบบจะถูกเจาะผ่านเข้าไปได้... ...จนได้ควบคุม"จิต"ของเธอ? Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
programAt any rate, the program was a success.
programBecause of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.
programBob hurried home in order to watch the TV program.
programC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
programDonations to philanthropic programs are tax-exempt.
programDo you ever listen to English programs on the air?
programDo you want to watch this program?
programFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
programHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
programHe had a very heavy study program.
programHow do you like that TV news program?
programI am sorry to have missed the TV program last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักจัดรายการ(n) DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
รายการโทรทัศน์(n) television programmes, See also: programs
สาขาวิชา(n) program
โปรแกรม(n) program, See also: instruction, Syn. รายการ, Example: ไม่รู้ว่าโปรแกรมหนังเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
โปรแกรม(n) program, See also: instruction, Syn. ชุดคำสั่ง, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่ามาก, Count Unit: โปรแกรม, ชุด, Thai Definition: ชุดคำสั่งที่กำหนดระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเมอร์(n) programmer, Syn. นักเขียนโปรแกรม, Example: ์เมื่อนักวิเคราะห์ระบบวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมเมอร์ก็ลงมือพัฒนาโปรแกรม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
สูจิบัตร(n) program, See also: agenda, programme, Syn. กำหนดการ, Example: ผู้ชมทุกคนจะได้รับแจกสูจิบัตรก่อนเข้าชมละคร, Count Unit: แผ่น, ฉบับ, เล่ม, Thai Definition: ใบแสดงรายละเอียดต่างๆ ของรายการ
หมายกำหนดการ(n) program, See also: schedule, timetable, Syn. กำหนดการ, แผนการ, Example: สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ, Notes: (ราชา)
นักโปรแกรม(n) programmer, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการนักโปรแกรมที่มีฝีมือกันมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโปรแกรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรีโปรแกรม[frī prōkraēm] (n, exp) EN: freeware  FR: logiciel gratuit [ m ] ; programme gratuit [ m ] ; gratuiciel [ m ] ; freeware [ m ]
จัดรายการ[jat rāikān] (v, exp) EN: make a programme
กำหนดการ[kamnotkān] (n) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary  FR: programme [ m ] ; agenda [ m ]
กำหนดรายการ[kamnot rāikān] (n, exp) EN: itinerary ; program
กำหนดเวลา[kamnot wēlā] (v, exp) FR: planifier ; programmer
การเขียนโปรแกรม[kān khīen prōkraēm] (n, exp) EN: computing programming  FR: programmation (informatique) [ f ]
การติดตั้งโปรแกรม[kān tittang prōkraēm] (n, exp) FR: installation d'un logiciel [ f ] ; installation d'un programme [ f ]
โครงการ[khrōngkān] (n) EN: plan ; project ; program ; scheme  FR: plan [ m ] ; projet [ m ] ; programme [ m ] ; mission [ f ] ; dessein [ m ] ; schéma [ m ] ; résolution [ f ]
โครงการอนุเคราะห์[khrōngkān anukhrǿ] (n, exp) EN: aid programme
โครงการอะพอลโล[Khrōngkān Aphøllō] (n, prop) EN: Apollo Program  FR: programme Apollo [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROGRAM P R OW1 G R AE2 M
PROGRAMS P R OW1 G R AE2 M Z
PROGRAMS' P R OW1 G R AE2 M Z
PROGRAM'S P R OW1 G R AE2 M Z
PROGRAMME P R OW1 G R AE2 M
PROGRAMING P R OW1 G R AE2 M IH0 NG
PROGRAMMED P R OW1 G R AE2 M D
PROGRAMMER P R OW1 G R AE2 M ER0
PROGRAMMERS P R OW1 G R AE2 M ER0 Z
PROGRAMMING P R OW1 G R AE2 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
program (v) prˈougræm (p r ou1 g r a m)
programs (v) prˈougræmz (p r ou1 g r a m z)
programme (v) prˈougræm (p r ou1 g r a m)
programmed (v) prˈougræmd (p r ou1 g r a m d)
programmer (n) prˈougræmər (p r ou1 g r a m @ r)
programmes (v) prˈougræmz (p r ou1 g r a m z)
programmers (n) prˈougræməz (p r ou1 g r a m @ z)
programming (v) prˈougræmɪŋ (p r ou1 g r a m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节目[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] program; item (on a program) #1,365 [Add to Longdo]
纲领[gāng lǐng, ㄍㄤ ㄌㄧㄥˇ, / ] program; guiding principle #11,191 [Add to Longdo]
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, / ] programmer #25,015 [Add to Longdo]
程序性[chéng xù xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, ] program #44,470 [Add to Longdo]
可编程[kě biān chéng, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ, / ] programmable #49,922 [Add to Longdo]
程式管理员[chéng shì guǎn lǐ yuán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] program manager (Windows) [Add to Longdo]
程式语言[chéng shì yǔ yán, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] programming language [Add to Longdo]
行动方案[xíng dòng fāng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄢˋ, / ] program of action [Add to Longdo]
设计程式[shè jì chéng shì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] programming [Add to Longdo]
电脑语言[diàn nǎo yǔ yán, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] programming language; computer language [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] TH: โปรแกรม  EN: program
献立[こんだて, kondate] TH: รายการ  EN: program

German-Thai: Longdo Dictionary
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programm { n } | Programme { pl } | diagnostisches Programmprogram; programme [ Br. ] | programs | diagnostic program [Add to Longdo]
Programm { n } (von Ereignissen)schedule (of events) [Add to Longdo]
Programm-Modifikation { f }program modification [Add to Longdo]
Programmabbruch { m }; fehlerbedingtes Abbrechen { n }abortion [Add to Longdo]
Programmablaufplan { m }; Programmflussdiagramm { m }programming flowchart [Add to Longdo]
Programmausarbeitung { f }programme elaboration [Add to Longdo]
Programmausführung { f }program execution [Add to Longdo]
Programmbaustein { m }program module [Add to Longdo]
Programmbeschreibung { f }program description [Add to Longdo]
Programmbibliothek { f } [ comp. ]program library [Add to Longdo]
Programmbinder { m }; Linker { m } [ comp. ]linker [Add to Longdo]
Programmeingabe { f } [ comp. ] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input [Add to Longdo]
Programmentwicklungsphase { f }(software) construction phase [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem { n }program development system [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem { n }software tool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) program (e.g. TV); programme; (P) #136 [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] (n, vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) #580 [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] (n, vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) #627 [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] (n, vs) plans; arrangement; schedule; program; programme; expectation; estimate; (P) #635 [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) #1,346 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) #1,620 [Add to Longdo]
学部[がくぶ, gakubu] (n, adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P) #1,742 [Add to Longdo]
プログラム[puroguramu] (n, vs) { comp } program; programme; (P) #2,213 [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
段取り[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
番組[ばんぐみ, bangumi] Programm [Add to Longdo]
綱領[こうりょう, kouryou] Programm, Parteiprogramm, Hauptpunkt, Grundriss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 computer program \computer program\ n.
   a sequence of instructions, stored in any medium, that can be
   interpreted and executed by a computer; -- called most
   frequently a {program}. This term is used both for the
   written program (a document) and for its corresponding
   electronic version stored or executed on the computer. See
   {instruction}; as, Version 1.0 of the program had a serious
   bug that caused the computer to crash frequently..
 
   Syn: program, program, computer programme.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Program \Pro"gram\, n.
   Same as {Programme}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 program
   n 1: a series of steps to be carried out or goals to be
      accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they
      discussed plans for a new bond issue" [syn: {plan},
      {program}, {programme}]
   2: a system of projects or services intended to meet a public
     need; "he proposed an elaborate program of public works";
     "working mothers rely on the day care program" [syn:
     {program}, {programme}]
   3: a radio or television show; "did you see his program last
     night?" [syn: {broadcast}, {program}, {programme}]
   4: a document stating the aims and principles of a political
     party; "their candidate simply ignored the party platform";
     "they won the election even though they offered no positive
     program" [syn: {platform}, {political platform}, {political
     program}, {program}]
   5: an announcement of the events that will occur as part of a
     theatrical or sporting event; "you can't tell the players
     without a program" [syn: {program}, {programme}]
   6: an integrated course of academic studies; "he was admitted to
     a new program at the university" [syn: {course of study},
     {program}, {programme}, {curriculum}, {syllabus}]
   7: (computer science) a sequence of instructions that a computer
     can interpret and execute; "the program required several
     hundred lines of code" [syn: {program}, {programme},
     {computer program}, {computer programme}]
   8: a performance (or series of performances) at a public
     presentation; "the program lasted more than two hours" [syn:
     {program}, {programme}]
   v 1: arrange a program of or for; "program the 80th birthday
      party" [syn: {program}, {programme}]
   2: write a computer program [syn: {program}, {programme}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 program
  n.
 
   1. A magic spell cast over a computer allowing it to turn one's input into
   error messages.
 
   2. An exercise in experimental epistemology.
 
   3. A form of art, ostensibly intended for the instruction of computers,
   which is nevertheless almost inevitably a failure if other programmers
   can't understand it.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top