ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proceeding

P R AH0 S IY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proceeding-, *proceeding*, proceed
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proceeding(n) การดำเนินการ, Syn. process
proceedings(n) กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง, Syn. transaction
proceedings(n) วิธีการทางกฎหมาย, See also: การดำเนินการตามกฎหมาย
proceedings(n) สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม, See also: เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ, ขั้นตอน, วิธีการ, ขบวนการ, แนวทาง, , See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง, การปฏิบัติตามกฎหมาย, วิธีการทางกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
proceeding(n) การดำเนินการ, พฤติกjรณ์, การปฏิบัติ, แนวทาง, ขั้นตอน
proceedings(n) รายงาน, ระเบียบการ, การปฏิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา๒. รายงานการประชุม [ ดู minutes และ verbatim ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา (ก. วิ)๒. รายงานการประชุม (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, interlocutoryกระบวนพิจารณาเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, legalกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม, Example: <p>Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม <p>รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ <p>1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) <p>2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're proceeding to the bridge.เรากำลังดำเนินการกับสะพาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The mission is proceeding normally.ภารกิจคือการดำเนินการ ตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Two suspects proceeding back west...สองผู้ต้องสงสัยดำเนินการต่อไป ... กลับไปทางทิศตะวันตก In the Name of the Father (1993)
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ Episode #1.5 (1995)
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membership in this church.จากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก Latter Days (2003)
Suspend proceedings and ensure your safety.กรุณายุติการประชุม เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวท่านด้วยค่ะ Appleseed Ex Machina (2007)
Yes, everything is proceeding as requested.ค่ะทุกอย่างเรียบร้อย รอคุณพ่อไปดำเนินการ War (2007)
Captain Rex and I are proceeding to the outpost in the Rishi system.ผมกับผู้กองเร็กซ์จะไปต่อที่ ระบบดาวริชี่ Rookies (2008)
The evacuation is proceeding slowly, Madam.การอพยพ กำลังเป็นไปได้ช้า มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
Keep proceeding north bound in current speedขึ้นเหนือไปเรื่อยๆด้วยความเร็วเท่านี้ Fast & Furious (2009)
We're proceeding with the test next time we drop out of FTL.เราจะทำการทดลองต่อไป คราวหน้าที่เราลดความเร็วแสง Earth (2009)
Through Arawashi experienced many problems during its journey, the plans to send the solar sample capsule gathered from the planetoid Matokawa to Earth are proceeding as scheduled.แม้ว่า อราวาชิ จะประสบปัญหามากมายในการเดินทาง แต่โครงการที่จะส่งแคปซูลตัวอย่าง ที่เก็บจากดาวเคราะห์ มาโตกาว่า มายังโลก Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proceedingAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
proceedingOne of the visitors cried out to obstruct the proceedings.
proceedingProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
proceedingThe project is proceeding slowly.
proceedingThe scientist insisted on proceeding with the research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อยเป็นค่อยไป(adv) in due time, See also: proceedingly, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: แพทย์แนะนำให้แก้ไขปัญหาสิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะได้ไม่เกิดความเครียด, Thai Definition: เป็นไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถคดี[atthakhadī] (n) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
การดำเนินคดี[kān damnoēnkhadī] (n) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings
การดำเนินคดีอาญา[kān damnoēnkhadī āyā] (n, exp) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings
การดำเนินคดีในศาล[kān damnoēnkhadī nai sān] (n, exp) EN: court proceedings
การดำเนินคดีแพ่ง[kān damnoēnkhadī phaeng] (n, exp) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (adv) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly  FR: progressivement
กดความ[kotkhwām] (v) EN: get a case quashed ; get proceedings put on the back burner
กระบวนการพิจารณา[krabūankān phijāranā] (n, exp) EN: proceedings
กระบวนการพิจารณาคดี[krabūankān phijāranā khadī] (n, exp) EN: court proceedings

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROCEEDING P R AH0 S IY1 D IH0 NG
PROCEEDING P R OW0 S IY1 D IH0 NG
PROCEEDINGS P R OW0 S IY1 D IH0 NG Z
PROCEEDINGS P R AH0 S IY1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proceeding (v) prˈəsˈiːdɪŋ (p r @1 s ii1 d i ng)
proceedings (n) prˈəsˈiːdɪŋz (p r @1 s ii1 d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追风逐电[zhuī fēng zhú diàn, ㄓㄨㄟ ㄈㄥ ㄓㄨˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] proceeding at a tremendous pace; getting on like a house on fire #301,137 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baugenehmigungsverfahren { n }proceeding on the granting of permission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上京[じょうきょう, joukyou] (n, vs) proceeding to the capital (Tokyo); (P) #6,254 [Add to Longdo]
赴任[ふにん, funin] (n, vs) moving to a different location to start a new job; (proceeding to) new appointment; (P) #9,740 [Add to Longdo]
議事[ぎじ, giji] (n) proceedings (e.g. parliament, congress); business (of the day); (P) #13,560 [Add to Longdo]
出向[しゅっこう, shukkou] (n, vs) being transferred; secondment; proceeding; leaving for; (P) #14,155 [Add to Longdo]
上洛[じょうらく, jouraku] (n, vs) proceeding to the capital #17,517 [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
クエスチョンタイム[kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament) [Add to Longdo]
セグエ[segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.) [Add to Longdo]
プロスィーディング[purosui-deingu] (n) proceeding; (P) [Add to Longdo]
下阪[げはん, gehan] (n, vs) proceeding from Tokyo to Osaka [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会議録[かいぎろく, kaigiroku] proceedings [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top