ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นโยบาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นโยบาย-, *นโยบาย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
นโยบายการเงินMonetary Policy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นโยบาย(n) policy, See also: principle, plan, method, system, strategy, Syn. แผนการ, หลัก, หลักการ, แนวทาง, แนวนโยบาย, Example: บริษัทวางนโยบายในการดำเนินงานประจำปี 2537 โดยละเอียด, Count Unit: นโยบาย, Thai Definition: หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ, Notes: (บาลี)
นโยบายพรรค(n) party policy, Example: ประชาชนสนใจนโยบายพรรคมากกว่าไม่ใช่การซื้อเสียงของพรรค, Count Unit: นโยบาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นโยบายน. หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ.
นโยบาย<i>ดู นย-, </i> <i>นยะ</i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policyนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population redistribution policyนโยบายการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
policy, fiscalนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscal policyนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
migration policyนโยบายการย้ายถิ่น, นโยบายการอพยพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
policy, monetaryนโยบายการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monetary policyนโยบายการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policy, cash and carryนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cash and carry policyนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policy, socialนโยบายทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information policyนโยบายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural policyนโยบายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export policyนโยบายการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Consumption policyนโยบายการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Credit policyนโยบายสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
Development policyนโยบายการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Commercial policyนโยบายการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Productivity policyนโยบายเกี่ยวกับผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Economic policyนโยบายเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we'll change our policy.เราจะเปลี่ยนแปลงนโยบายยิวใหม่ The Great Dictator (1940)
You're a rat underneath. You can have a fire and theft policy.คุณสามารถมีนโยบายที่ไฟไหม้และ การโจรกรรมสำหรับมัน Help! (1965)
Well, Clapper, lapse the policy.ก็คแลปเปอหมดอายุนโยบาย How I Won the War (1967)
Then lapse it.คุณไม่จำเป็นต้องมีนโยบายศพ ในกองทัพ How I Won the War (1967)
It's my policy never to read my reviews.มันคือนโยบายของฉันไม่เคยที่จะ อ่านความคิดเห็นของฉัน Yellow Submarine (1968)
Niggers are having a good time with our policy banks in Harlem.นิโกรกำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับธนาคารนโยบายของเราในย่านฮาร์เล็ม The Godfather (1972)
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ The Blues Brothers (1980)
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก Akira (1988)
I was just checking your policy.ฉันแค่จะเช็คนโยบายของคุณ Basic Instinct (1992)
Your factory policies, whatever they've been in the past, they'll continue to be.นโยบายเก่าของคุณจะเป็นยังไง... Schindler's List (1993)
That's not just good, old-fashioned, Jew-hating talk.มันเป็นนโยบาย Schindler's List (1993)
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย Deep Throat (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นโยบาย[nayōbāi] (n) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto  FR: politique [ f ] ; stratégie [ f ] ; intentions [ fpl ] ; manifeste [ m ]
นโยบายการขาย[nayōbāi kān khāi] (n, exp) EN: sales policy  FR: politique de vente [ f ]
นโยบายการคลัง[nayōbāi kānkhlang] (n, exp) EN: fiscal policy ; financial policy  FR: politique fiscale [ f ]
นโยบายการเงิน[nayōbāi kānngoen] (n, exp) EN: monetary policy  FR: politique monétaire [ f ]
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ[nayōbāi khwām mankhong haengchāt] (n, exp) FR: politique de sécurité nationale [ f ]
นโยบายค่าจ้าง[nayōbāi khājāng] (n, exp) EN: wages policy  FR: politique des salaires [ f ]
นโยบายต่างประเทศ[nayōbāi tāng prathēt] (n, exp) EN: foreign policy  FR: politique étrangère [ f ]
นโยบายบริษัท[nayōbāi børisat] (n, exp) EN: business policy ; company policy ; corporate policy  FR: politique de l'entreprise [ f ]
นโยบายประหยัด[nayōbāi prayat] (n, exp) EN: cost-cutting policy
นโยบายประหยัดพลังงาน[nayōbāi prayat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy conservation policy

English-Thai: Longdo Dictionary
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apartheid(n) นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม, See also: นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม, Syn. colonialism
internationalism(n) นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ, See also: นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
Jim Crow(n) นโยบายการแบ่งแยกคนผิวดำ, See also: การเหยียดชนผิวดำ, Syn. Jim Crowism
laissez faire(n) นโยบายการไม่แทรกเซง, Syn. noninterence
line(n) แนวทาง, See also: นโยบาย, วิถีทาง, Syn. procedure, thought, policy
multilateralism(n) นโยบายการตกลงร่วมกันจากหลายฝ่ายหรือหลายด้าน
perestroika(n) นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองรัสเซียของ Mikhail Gorbachev
platform(n) นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง, See also: แผนงาน, หลักการ, Syn. policies, principles
policy(n) นโยบาย, See also: หลักการ, แผนการ, วิถีทาง, อุบาย, Syn. course, procedure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic al adj. -autarkist n.
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
conformism(คันฟอร์'มิสซึม) n. นโยบายการปฎิบัติหรือทัศนคติของการปรับให้ลงรอยกัน
deal(ดีล) { dealt, dealing, deals } v. จัดการ, จัดสรร, แจกไพ่, ติดต่อธุรกิจ, ค้าขาย, ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ, การตกลงลับ, การซื้อขาย, จำนวนมาก, ปริมาณมาก, การแจกไพ่, สัญญา, นโยบาย
guideline(ไกดฺ'ไลนฺ) n. เครื่องชี้แนว, นโยบาย, Syn. description
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์, ประกาศ, การประกาศนโยบาย, การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
oppositionist(ออพพะซิซ'ชันนิสทฺ) n. สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน, ผู้เสนอนโยบายที่คัดค้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
guideline(n) เครื่องชี้แนะ, แนวนโยบาย
policy(n) นโยบาย, แนวทาง, หลักการ, อุบาย, ยุทธวิธี
tack(n) ตะปู, หมุด, การปฏิบัติ, การพูด, นโยบาย
temporize(vt) ผัดไป, รีรอ, ดำเนินนโยบายชั่วคราว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
privacy policyนโยบายความเป็นส่วนตัว, Syn. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
return policy(n, phrase) นโยบายการคืนสินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働政策[ろうどうせいさく, roudouseisaku] (n) นโยบายแรงงาน
方針[ほうしん, houshin] (n) นโยบาย, เป้าหมาย, Syn. 指針

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top