ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

road map

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -road map-, *road map*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
road map[โร๊ด แมป] (n) แนวทางการดำเนินการ eg. "the president said he had a road map for normalizing relations with Vietnam" "ท่านประธานธิบดี บอกว่า เขามีแนวทางดำเนินการเพื่อให้ความสัมพันธ์กับ ประเทศเวียตนาม กลับมาเหมือนเดิม", See also: วิธีการ, วิธี, Syn. แนวปฏิบัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a road map of time.เหมือนแผนที่เส้นทางของเวลา Episode #3.2 (2009)
Frost's personal road map of the future.แผนที่อนาคตส่วนตัวของฟรอสท์ The Garden of Forking Paths (2010)
His dermis is a veritable road map of entomological reactions, and that, combined with the contents of his stomach...รอยบนผิวหนังของเขา บอกเส้นทางตามถิ่นอาศัยของแมลง และหากผนวกกับเศษอาหารในกระเพาะ Spider and the Fly (2010)
He left road map for revenge that led me to the people who destroyed our lifes.พ่อทิ้งแนวทางดำเนินการที่จะช่วยฉันในการแก้แค้น ซึ่งนั่นจะนำฉันเข้าถึงกลุ่มคนที่ทำลายชีวิตพวกเรา Trust (2011)
Before he died, he left a road map for revenge that led me to the people who destroyed our lives.ก่อนที่พ่อจะตาย เขาได้ทิ้งแผนที่ในการแก้แค้นไว้ ซึ่งมันนำฉันให้มาพบกับคนที่ทำลายชีวิตของเรา Betrayal (2011)
A rat's stomach is like a road map to where they've been.กระเพาะหนูเป็นเหมือน แผนที่นำทางว่ามันเคยไปอยู่ไหนมา Danse Macabre (2011)
Before he died, he left a road map for revengeก่อนที่พ่อของฉันจะเสียชีวิต พ่อทิ้งแนวทางดำเนินการที่จะช่วยฉันในการแก้แค้น Charade (2011)
Before he died, he left a road map for revenge that led me to the people who destroyed our lives.ก่อนที่พ่อจะตาย เขาได้ทิ้งแผนที่ในการแก้แค้นไว้ ซึ่งนำให้ฉันมาพบกับ คนที่ทำลายชีวิตของเรา Infamy (2012)
These messages don't have a sense of geography, so he isn't leaving us a road map to his happy place.ข้อความพวกนี้ไม่มีความรู้สึกถึงภูมิประเทศ งั้นเขาก็ไม่ได้ทิ้งแผนที่ให้ไปถึงสถานที่สงบสุขของเขา The Silencer (2012)
Before he died, he left a road map for revenge that led me to the people who destroyed our lives.ก่อนที่พ่อของฉันจะเสียชีวิต พ่อทิ้งแนวทางดำเนินการที่จะช่วยฉันในการแก้แค้น ซึ่งนั่นจะนำฉันเข้าถึง กลุ่มคนที่ทำลายชีวิตพวกเรา Destiny (2012)
Pierce-Abrams Road map To Restore McKinley's Future.จากที่ผมร่างไว้ 96 เป้าหมาย Makeover (2012)
He said that it was a road map to finding 36 magical people who could save the world.เขาเล่าว่า มันเป็นแผนที่ในการตามหา 36 ผู้วิเศษ คนที่สามารถปกป้องโลก Clockwork (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
road mapMay I have a road map?
road mapMay I have a road map, please.
road mapThis is a road map.
road mapWe studied the road map of the country around Paris.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนที่ถนน[phaēnthī thanon] (n, exp) EN: road map ; street map  FR: plan [ m ] ; carte [ f ]
โรดแม็พ[rōt-maep] (n) EN: road map  FR: plan [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライブマップ[doraibumappu] (n) road map (wasei [Add to Longdo]
ロードマップ[ro-domappu] (n) road map [Add to Longdo]
行程表[こうていひょう, kouteihyou] (n) (See ロードマップ) road map [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 road map
   n 1: a detailed plan or explanation to guide you in setting
      standards or determining a course of action; "the president
      said he had a road map for normalizing relations with
      Vietnam" [syn: {road map}, {guideline}]
   2: a map showing roads (for automobile travel)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top