ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

runner

R AH1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -runner-, *runner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
runner-upรองอันดับหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
runner(n) ผู้วิ่ง, See also: นักวิ่งแข่ง, Syn. athlete, jogger
runner(n) ผู้ส่งข่าวสาร, See also: คนเดินหนังสือ, Syn. courier, messenger
runner(n) ผู้ลักลอบขนส่งสินค้า, Syn. smuggler
runner(sl) หลบฉากออกไป, Syn. do a runner
runner-up(n) ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ, Syn. second place
runner-up(n) ผู้ได้ตำแหน่งที่สองในการแข่งขัน
runner bean(n) ถั่วฝักชนิดหนึ่ง, Syn. pole bean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง, นักวิ่งแข่ง, สัตว์ที่วิ่งเร็ว, ผู้ส่งข่าว, นักค้าของหนีภาษี, ทางวิ่ง, เส้นทาง, แนวทาง, ผู้คุมเครื่อง, ผู้ขับรถไฟ, ลูกกลิ้ง, พืชไม้เลื้อย
runner-up(รัน'เนอะอัพ) n., ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ, ผู้ที่ได้ตำแหน่งตั้งแต่ที่2ถึงที่10ของการแข่งขัน pl. runners-up
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ, ผู้นำหน้า, ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า, ลางสังหรณ์, เครื่องนำทาง, ผู้เบิกทาง, Syn. herald

English-Thai: Nontri Dictionary
runner(n) ผู้แข่งขัน, ผู้วิ่ง, ผู้ส่งข่าว, คนค้าของหนีภาษี
RUNNER-runner-up(n) ตำแหน่งรองชนะเลิศ
forerunner(n) ผู้มาก่อน, ผู้เบิกทาง, สัญญาณ, เครื่องนำทาง, บรรพบุรุษ, ลางสังหรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
runner; stolonไหล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two balls, one strike, runners at first and third...สองบอล สไตรค์เดียว มีตั ววิ่งที่เบสหนึ่งกับสาม... Jaws (1975)
Curnow, have you heard the one about the marathon runner and the chicken?เฮย นาวที่คุณเคยได้ยินหนึ่ง เกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนและ ไก่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง " Cool Runnings (1993)
Honey, you were first runner up... at the Miss Hawaiian Tropics contest.ลูกรัก เธอเคยเป็นผู้ครองตำแหน่ง มิส ฮาวาย ทรอปปิคคอล Legally Blonde (2001)
2 of his best runners end up face-down in a drainage ditch out there in Riverside2 ในคู่แข่งของเขาต้องจบชีวิตลง ในท่อระบายน้ำทิ้งนอกเขตริฟเวอร์ไซด์ Bobby Z (2007)
She's a runner like me.เป็นนักวิ่งเหมือนกับฉัน Goodbye to All That (2008)
we got a runner in the back. we need him alive.จอห์นเหรอ? Pilot (2008)
We got a runner in the back. we need him alive.มีคนวิ่งหนีไปด้านหลัง จับเป็นนะ Pilot (2008)
I was a runner most of my life.ฉันเป็นนักวิ่ง มาเกือบตลอดชีวิต Pilot (2008)
Who was the runner up MVP in 1974?ใครได้รองชนะเลิศ MVP ปี 1974 Made of Honor (2008)
He used to be a marathon runner before he joined up.เขาเคยเป็นนักวิ่งมาราธอนมาก่อนที่จะมาเป็นทหาร Centurion (2010)
Stock car racing got its start during Prohibition with moonshine runners fleeing federal agents.รถแข่งสต็อก got เริ่มต้นในช่วงห้าม กับนักวิ่งแสงจันทร์ fleeing ตัวแทนรัฐบาลกลาง Death Race 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
runnerAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
runnerBefore the race, the runners have to warm up.
runnerFive runners reached the finals.
runnerHe batted three runners home.
runnerHe did his best but soon saw that he could not compete with such a fast runner.
runnerHe is a fast runner.
runnerHe is at the head of runners.
runnerHe is fast runner.
runnerHe is the fastest runner in our class.
runnerI am a runner.
runnerI am the fastest runner.
runnerI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกีฬาวิ่ง[nakkīlā wing] (n, exp) EN: runner  FR: coureur [ m ]
นักวิ่ง[nakwing] (n) EN: runner  FR: coureur (à pied) [ m ]
ผู้บุกเบิก[phūbukboēk] (n) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner  FR: innovateur [ m ] ; pionnier [ m ] ; précurseur [ m ]
ผู้ที่มีคะแนนนำ[phū thī mī khanaēn nam] (n, exp) EN: front-runner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RUNNER R AH1 N ER0
RUNNERS R AH1 N ER0 Z
RUNNER'S R AH1 N ER0 Z
RUNNER-UP R AH1 N ER0 AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
runner (n) rˈʌnər (r uh1 n @ r)
runners (n) rˈʌnəz (r uh1 n @ z)
runner-up (n) rˌʌnər-ˈʌp (r uh2 n @ r - uh1 p)
runners-up (n) rˌʌnəz-ˈʌp (r uh2 n @ z - uh1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殿军[diàn jūn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄣ, 殿 / 殿] runner-up #110,739 [Add to Longdo]
跑步者[pǎo bù zhě, ㄆㄠˇ ㄅㄨˋ ㄓㄜˇ, ] runner #126,591 [Add to Longdo]
跑垒员[pǎo lěi yuán, ㄆㄠˇ ㄌㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] runner (in baseball) #207,142 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerbohne { f } [ bot. ] [ cook. ]runner bean [Add to Longdo]
Kufe { f } (Schlittschuh) | Kufen { pl }runner | runners [Add to Longdo]
Läufer { m } [ sport ] | Läufer { pl }runner | runners [Add to Longdo]
Stangenbohne { f } | Stangenbohnen { pl }runner bean [ Br. ]; pole bean | runner beans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
先発[せんぱつ, senpatsu] (n, vs, adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P) #3,391 [Add to Longdo]
ころ[koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ, ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber #3,392 [Add to Longdo]
ランナー[ranna-] (n) runner; (P) #9,481 [Add to Longdo]
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n, vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P) #10,984 [Add to Longdo]
先駆[せんく, senku] (n, vs, adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P) #11,519 [Add to Longdo]
走者[そうしゃ, sousha] (n) runner; (P) #15,542 [Add to Longdo]
次点[じてん, jiten] (n) runner-up; (P) #18,605 [Add to Longdo]
トップランナー[toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ピンチランナー[pinchiranna-] (n) pinch runner [Add to Longdo]
ランナーズハイ[ranna-zuhai] (n) runner's high [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Runner \Run"ner\, n. [From {Run}.]
   1. One who, or that which, runs; a racer.
    [1913 Webster]
 
   2. A detective. [Slang, Eng.] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. A messenger. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. A smuggler. [Colloq.] --R. North.
    [1913 Webster]
 
   5. One employed to solicit patronage, as for a steamboat,
    hotel, shop, etc. [Cant, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) A slender trailing branch which takes root at the
    joints or end and there forms new plants, as in the
    strawberry and the common cinquefoil.
    [1913 Webster]
 
   7. The rotating stone of a set of millstones.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) A rope rove through a block and used to increase
    the mechanical power of a tackle. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   9. One of the pieces on which a sled or sleigh slides; also
    the part or blade of a skate which slides on the ice.
    [1913 Webster]
 
   10. (Founding)
     (a) A horizontal channel in a mold, through which the
       metal flows to the cavity formed by the pattern;
       also, the waste metal left in such a channel.
     (b) A trough or channel for leading molten metal from a
       furnace to a ladle, mold, or pig bed.
       [1913 Webster]
 
   11. The movable piece to which the ribs of an umbrella are
     attached.
     [1913 Webster]
 
   12. (Zool.) A food fish ({Elagatis pinnulatus}) of Florida
     and the West Indies; -- called also {skipjack},
     {shoemaker}, and {yellowtail}. The name alludes to its
     rapid successive leaps from the water.
     [1913 Webster]
 
   13. (Zool.) Any cursorial bird.
     [1913 Webster]
 
   14. (Mech.)
     (a) A movable slab or rubber used in grinding or
       polishing a surface of stone.
     (b) A tool on which lenses are fastened in a group, for
       polishing or grinding.
       [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 runner
   n 1: someone who imports or exports without paying duties [syn:
      {smuggler}, {runner}, {contrabandist}, {moon curser},
      {moon-curser}]
   2: someone who travels on foot by running
   3: a person who is employed to deliver messages or documents;
     "he sent a runner over with the contract"
   4: a baseball player on the team at bat who is on base (or
     attempting to reach a base) [syn: {base runner}, {runner}]
   5: a horizontal branch from the base of plant that produces new
     plants from buds at its tips [syn: {stolon}, {runner},
     {offset}]
   6: a trained athlete who competes in foot races
   7: (football) the player who is carrying (and trying to advance)
     the ball on an offensive play [syn: {ball carrier}, {runner}]
   8: a long narrow carpet
   9: device consisting of the parts on which something can slide
     along
   10: fish of western Atlantic: Cape Cod to Brazil [syn: {runner},
     {blue runner}, {Caranx crysos}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top