Search result for

policy

(101 entries)
(0.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -policy-, *policy*
English-Thai: Longdo Dictionary
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
policy[N] นโยบาย, See also: หลักการ, แผนการ, วิถีทาง, อุบาย, Syn. course, procedure
policy[N] กรมธรรม์ประกันภัย, Syn. insurance policy
policy[N] อุบาย, See also: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย, Syn. plan
policyholder[N] ผู้เอาประกันภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
policyholdern. ผู้เอาประกันภัย
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policyนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policyกรมธรรม์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy๑. นโยบาย (ก. ทั่วไป)๒. กรมธรรม์ (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy conditionsเงื่อนไขกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy feeค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy of assuranceกรมธรรม์ประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy proof of interestกรมธรรม์ยอมรับส่วนได้เสีย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy reservesเงินสำรองกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy signing officeสำนักงานออกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy studiesนโยบายศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Policy sciencesนโยบายศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979 Birthmarks (2008)
They explained the returns policy, right?พวกมันอธิบายนโยบายเก่าใช่ไหม Joy (2008)
How many asses does your corporate policy allow you to grab?กี่ก้นกันแน่ที่นโยบายความร่วมมือของคุณอนุญาตให้จับน่ะ Dying Changes Everything (2008)
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)
Smoking is against school policy. Students must not smoke.สูบบุหรี่ ผิกกฎโรงเรียนนะ นักเรียนยังสูบบุหรี่ไม่ได้ Baby and I (2008)
Let's take care of this according to the school policy.จัดการตามกฏของโรงเรียนเถอะน่า Baby and I (2008)
Yes, you should follow the school policy.ค่ะ เราควรจัดการตามกฏของโรงเรียน Baby and I (2008)
But there is no relevant policy.แต่ตอนนี้ไม่มีกฏข้อไหนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ Baby and I (2008)
Like you said, you should follow the school policy, which prohibits hair colouring and accessories, short pants.ตามที่อาจารย์บอก กฏของโรงเรียน ห้ามแค่เรื่องสีผมและก็เครื่องประดับ Baby and I (2008)
No school policy against babies in here.ไม่มีกฏข้อไหนที่ห้ามเอาเด็็กเข้ามาในโรงเรียน Baby and I (2008)
But teachers, there really isn't any school policy against babies.แต่อาจารย์ค่ะ ไม่มีกฏข้อไหนที่ห้ามเอาเด็็กเข้ามาในโรงเรียน จริงๆนะคะ Baby and I (2008)
Let me take a look at that school policy.ไหนลองดูกฎของโรงเรียนซิ Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
policyAll of the rules must be in line with company policy.
policyAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
policyA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
policyA price rose drastically as a result of this policy.
policyAre you in favor of their policy?
policyAre you in favour or against that policy?
policyA tight-credit policy is underway.
policyBut the rise in prices is a consequence of that policy.
policyExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
policyHe argued that the new policy was bound to drive the economy into recession.
policyHe attacked the government's policy in his speech.
policyHe didn't believe that honesty is the best policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นโยบาย[N] policy, See also: principle, plan, method, system, strategy, Syn. แผนการ, หลัก, หลักการ, แนวทาง, แนวนโยบาย, Example: บริษัทวางนโยบายในการดำเนินงานประจำปี 2537 โดยละเอียด, Count unit: นโยบาย, Thai definition: หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding   FR: police d'assurance [f]
กรมธรรม์เดี่ยว[n. exp.] (krommathan dīo) EN: single policy   
กรมธรรม์กำหนดมูลค่า[n. exp.] (krommathan kamnot mūnlakhā) EN: valued policy ; valued insurance   
กรมธรรม์กำหนดเวลา[n. exp.] (krommathan kamnot wēlā) EN: time policy ; time insurance   
กรมธรรม์ขนส่งเที่ยวเดียว[n. exp.] (krommathan khonsong thīo dīo) EN: voyage policy ; voyage insurance   
กรมธรรม์คุ้มครองรวม[n. exp.] (krommathan khumkhrøng rūam) EN: blanket policy ; blanket insurance   
กรมธรรม์ลอยตัว[n. exp.] (krommathan løitūa) EN: floating policy   
กรมธรรม์เปิด[n. exp.] (krommathan poēt) EN: open policy   
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย[n. exp.] (krommathan prakan akkhīphai) EN: fire insurance policy   
กรมธรรม์ประกันชีวิต[n. exp.] (krommathan prakan chīwit) EN: life insurance policy ; life assurance policy   

CMU English Pronouncing Dictionary
POLICY    P AA1 L AH0 S IY0
POLICY'S    P AA1 L AH0 S IY0 Z
POLICYMAKER    P AA1 L AH0 S IY0 M EY2 K ER0
POLICYHOLDER    P AA1 L AH0 S IY0 HH OW2 L D ER0
POLICYMAKERS    P AA1 L AH0 S IY0 M EY2 K ER0 Z
POLICYMAKING    P AA1 L AH0 S IY0 M EY2 K IH0 NG
POLICYHOLDERS    P AA1 L AH0 S IY0 HH OW2 L D ER0 Z
POLICYHOLDER'S    P AA1 L AH0 S IY0 HH OW2 L D ER0 Z
POLICYHOLDERS'    P AA1 L AH0 S IY0 HH OW2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
policy    (n) (p o1 l @ s ii)
policymaking    (n) (p o1 l i s i m ei k i ng)
policymakers    (n) (p o1 l i s i m ei k @ r z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreckungspolitik {f}policy of deterrence [Add to Longdo]
Entspannungspolitik {f} [pol.]policy of détente [Add to Longdo]
Erfüllungspolitik {f}policy of appeasement [Add to Longdo]
Politik {f} | eine schlechte Politik | flexible Politik {f} | antizyklische Politik {f} | Politik der kleinen Schritte | Politik der verbrannten Erde [mil.]policy | a poor policy | flexible policy | anticyclical policy | gradualistic policy; step-by-step policy | scorched earth policy [Add to Longdo]
Sparpolitik {f}policy of retrenchment [Add to Longdo]
Versicherte {m,f}; Versicherungsnehmer {m}; Versicherungsnehmerin {f}policy holder [Add to Longdo]
Zinspolitik {f} [fin.]policy on interest rates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウントポリシー[, akauntoporishi-] (n) {comp} account policy [Add to Longdo]
アドミッションポリシー[, adomisshonporishi-] (n) admission policy [Add to Longdo]
アピーズメントポリシー[, api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy [Add to Longdo]
インフレ政策[インフレせいさく, infure seisaku] (n) inflationary policy [Add to Longdo]
オープンスカイ[, o-punsukai] (n) airline deregulation policy (wasei [Add to Longdo]
オストリッチポリシー[, osutoricchiporishi-] (n) ostrich policy [Add to Longdo]
シーソーポリシー[, shi-so-porishi-] (n) seesaw policy [Add to Longdo]
シップアメリカン[, shippuamerikan] (n) Ship American policy [Add to Longdo]
デザインポリシー[, dezainporishi-] (n) design policy [Add to Longdo]
パワーポリシー[, pawa-porishi-] (n) power policy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不承认主义[bù chéng rèn zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of non-recognition [Add to Longdo]
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of nonresistance [Add to Longdo]
政策[zhèng cè, ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, ] policy [Add to Longdo]
方针[fāng zhēn, ㄈㄤ ㄓㄣ, / ] policy; guidelines [Add to Longdo]
核威慑政策[hé wēi shè zhéng cè, ㄏㄜˊ ㄨㄟ ㄕㄜˋ ㄓㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] policy of nuclear intimidation [Add to Longdo]
决策者[jué cè zhě, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ, / ] policymaker [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, ] policy; scheme [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
安全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
識別情報にもとづく安全保護方針[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy [Add to Longdo]
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Policy \Pol"i*cy\, v. t. [imp. & p. p. {Policied}; p. pr. & vb.
   n. {Policying}.]
   To regulate by laws; to reduce to order. [Obs.] "Policying of
   cities." --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Policy \Pol"i*cy\, n. [F. police; cf. Pr. polissia, Sp.
   p['o]lizia, It. p['o]lizza; of uncertain origin; cf. L.
   pollex thumb (as being used in pressing the seal), in LL.
   also, seal; or cf. LL. politicum, poleticum, polecticum, L.
   polyptychum, account book, register, fr. Gr. ? having many
   folds or leaves; ? many + ? fold, leaf, from ? to fold; or
   cf. LL. apodixa a receipt.]
   1. A ticket or warrant for money in the public funds.
    [1913 Webster]
 
   2. The writing or instrument in which a contract of insurance
    is embodied; an instrument in writing containing the terms
    and conditions on which one party engages to indemnify
    another against loss arising from certain hazards, perils,
    or risks to which his person or property may be exposed.
    See {Insurance}.
    [1913 Webster]
 
   3. A method of gambling by betting as to what numbers will be
    drawn in a lottery; as, to play policy.
    [1913 Webster]
 
   {Interest policy}, a policy that shows by its form that the
    assured has a real, substantial interest in the matter
    insured.
 
   {Open policy}, one in which the value of the goods or
    property insured is not mentioned.
 
   {Policy book}, a book to contain a record of insurance
    policies.
 
   {Policy holder}, one to whom an insurance policy has been
    granted.
 
   {Policy shop}, a gambling place where one may bet on the
    numbers which will be drawn in lotteries.
 
   {Valued policy}, one in which the value of the goods,
    property, or interest insured is specified.
 
   {Wager policy}, a policy that shows on the face of it that
    the contract it embodies is a pretended insurance, founded
    on an ideal risk, where the insured has no interest in
    anything insured.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Policy \Pol"i*cy\, n.; pl. {Policies}. [L. politia, Gr. ?; cf.
   F. police, Of. police. See {Police}, n.]
   1. Civil polity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The settled method by which the government and affairs of
    a nation are, or may be, administered; a system of public
    or official administration, as designed to promote the
    external or internal prosperity of a state.
    [1913 Webster]
 
   3. The method by which any institution is administered;
    system of management; course.
    [1913 Webster]
 
   4. Management or administration based on temporal or material
    interest, rather than on principles of equity or honor;
    hence, worldly wisdom; dexterity of management; cunning;
    stratagem.
    [1913 Webster]
 
   5. Prudence or wisdom in the management of public and private
    affairs; wisdom; sagacity; wit.
    [1913 Webster]
 
       The very policy of a hostess, finding his purse so
       far above his clothes, did detect him. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. Motive; object; inducement. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What policy have you to bestow a benefit where it is
       counted an injury?          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Polity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 policy
   n 1: a plan of action adopted by an individual or social group;
      "it was a policy of retribution"; "a politician keeps
      changing his policies"
   2: a line of argument rationalizing the course of action of a
     government; "they debated the policy or impolicy of the
     proposed legislation"
   3: written contract or certificate of insurance; "you should
     have read the small print on your policy" [syn: {policy},
     {insurance policy}, {insurance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top