ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

policy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -policy-, *policy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
policy maker[โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
policy(n) นโยบาย, See also: หลักการ, แผนการ, วิถีทาง, อุบาย, Syn. course, procedure
policy(n) กรมธรรม์ประกันภัย, Syn. insurance policy
policy(n) อุบาย, See also: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย, Syn. plan
policyholder(n) ผู้เอาประกันภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย, วิถีทาง, ยุทธวิธี, หลักการ, ความฉลาด, ความสุขุม, กรมธรรม์ประกันภัย, ลอตเตอรี, Syn. strategy
policyholdern. ผู้เอาประกันภัย
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
policy(n) นโยบาย, แนวทาง, หลักการ, อุบาย, ยุทธวิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policyนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policyกรมธรรม์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy๑. นโยบาย (ก. ทั่วไป)๒. กรมธรรม์ (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy conditionsเงื่อนไขกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy feeค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy of assuranceกรมธรรม์ประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy proof of interestกรมธรรม์ยอมรับส่วนได้เสีย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy reservesเงินสำรองกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy signing officeสำนักงานออกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy studiesนโยบายศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Policy sciencesนโยบายศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ The Great Dictator (1940)
You don't need a funeral policy in the army.น้อยที่สุดของความกังวลของ คุณ How I Won the War (1967)
It's my policy never to read my reviews.มันคือนโยบายของฉันไม่เคยที่จะ อ่านความคิดเห็นของฉัน Yellow Submarine (1968)
Niggers are having a good time with our policy banks in Harlem.นิโกรกำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับธนาคารนโยบายของเราในย่านฮาร์เล็ม The Godfather (1972)
-That's a policy of mine.มันเป็นกฎของผม Oh, God! (1977)
Pardon me... but we do have a strict policy concerning handling the instruments:ให้อภัย แต่พวกเรามีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่จับ The Blues Brothers (1980)
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก Akira (1988)
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย Deep Throat (1993)
Changes in N.S.F. policy gave rise to certain funding problems at which point you came to my attention.การเปลี่ยนแปลง ใน เอนเอสเอฟ. นโยบาย ก่อให้เกิดปัญหาเงินทุนบาง Contact (1997)
Our border policy is a joke, so is anybody surprised... that south of the border they're laughing at us?อาณาเขตของเราเป็นแค่เรื่องตลก / แล้วมีใครประหลาดใจบ้างหละ... พวกทางใต้ / พวกเขาหัวเราะเยาะเราไม่ใช่เหรอ? American History X (1998)
Is it our policy now to allow would-be assassins to go free?เดี๋ยวนี้เรามีกฎใหม่ให้ปล่อยคนร้ายรึไง The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
policyAll of the rules must be in line with company policy.
policyAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
policyA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
policyA price rose drastically as a result of this policy.
policyAre you in favor of their policy?
policyAre you in favour or against that policy?
policyA tight-credit policy is underway.
policyBut the rise in prices is a consequence of that policy.
policyExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
policyHe argued that the new policy was bound to drive the economy into recession.
policyHe attacked the government's policy in his speech.
policyHe didn't believe that honesty is the best policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นโยบาย(n) policy, See also: principle, plan, method, system, strategy, Syn. แผนการ, หลัก, หลักการ, แนวทาง, แนวนโยบาย, Example: บริษัทวางนโยบายในการดำเนินงานประจำปี 2537 โดยละเอียด, Count Unit: นโยบาย, Thai Definition: หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวนโยบาย[naēo nayōbāi] (n, exp) EN: policy  FR: ligne politique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
policy
policy's
policymaker
policyholder
policymakers
policymaking
policyholders
policyholder's
policyholders'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
policy
policymaking
policymakers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政策[zhèng cè, ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ,  ] policy #378 [Add to Longdo]
方针[fāng zhēn, ㄈㄤ ㄓㄣ,   /  ] policy; guidelines #3,628 [Add to Longdo]
决策者[jué cè zhě, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ,    /   ] policymaker #17,301 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, ] policy; scheme #766,443 [Add to Longdo]
不承认主义[bù chéng rèn zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,      /     ] policy of non-recognition [Add to Longdo]
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,      /     ] policy of nonresistance [Add to Longdo]
核威慑政策[hé wēi shè zhéng cè, ㄏㄜˊ ㄨㄟ ㄕㄜˋ ㄓㄥˊ ㄘㄜˋ,      /     ] policy of nuclear intimidation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreckungspolitik { f }policy of deterrence [Add to Longdo]
Entspannungspolitik { f } [ pol. ]policy of détente [Add to Longdo]
Erfüllungspolitik { f }policy of appeasement [Add to Longdo]
Politik { f } | eine schlechte Politik | flexible Politik { f } | antizyklische Politik { f } | Politik der kleinen Schritte | Politik der verbrannten Erde [ mil. ]policy | a poor policy | flexible policy | anticyclical policy | gradualistic policy; step-by-step policy | scorched earth policy [Add to Longdo]
Sparpolitik { f }policy of retrenchment [Add to Longdo]
Versicherte { m, f }; Versicherungsnehmer { m }; Versicherungsnehmerin { f }policy holder [Add to Longdo]
Zinspolitik { f } [ fin. ]policy on interest rates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
方針[ほうしん, houshin] (n) objective; plan; policy; (P) #75 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い, 線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) #134 [Add to Longdo]
政策[せいさく, seisaku] (n) political measures; policy; (P) #1,475 [Add to Longdo]
推進[すいしん, suishin] (n, vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P) #1,790 [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
[さく, saku] (n, n-suf) plan; policy; (P) #3,586 [Add to Longdo]
ポリシー(P);ポリシ[porishi-(P); porishi] (n) policy; (P) #12,101 [Add to Longdo]
施策[しさく, shisaku] (n, vs) policy; measure; (P) #12,984 [Add to Longdo]
アカウントポリシー[akauntoporishi-] (n) { comp } account policy [Add to Longdo]
アドミッションポリシー[adomisshonporishi-] (n) admission policy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
安全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
識別情報にもとづく安全保護方針[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy [Add to Longdo]
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Policy \Pol"i*cy\, v. t. [imp. & p. p. {Policied}; p. pr. & vb.
   n. {Policying}.]
   To regulate by laws; to reduce to order. [Obs.] "Policying of
   cities." --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Policy \Pol"i*cy\, n. [F. police; cf. Pr. polissia, Sp.
   p['o]lizia, It. p['o]lizza; of uncertain origin; cf. L.
   pollex thumb (as being used in pressing the seal), in LL.
   also, seal; or cf. LL. politicum, poleticum, polecticum, L.
   polyptychum, account book, register, fr. Gr. ? having many
   folds or leaves; ? many + ? fold, leaf, from ? to fold; or
   cf. LL. apodixa a receipt.]
   1. A ticket or warrant for money in the public funds.
    [1913 Webster]
 
   2. The writing or instrument in which a contract of insurance
    is embodied; an instrument in writing containing the terms
    and conditions on which one party engages to indemnify
    another against loss arising from certain hazards, perils,
    or risks to which his person or property may be exposed.
    See {Insurance}.
    [1913 Webster]
 
   3. A method of gambling by betting as to what numbers will be
    drawn in a lottery; as, to play policy.
    [1913 Webster]
 
   {Interest policy}, a policy that shows by its form that the
    assured has a real, substantial interest in the matter
    insured.
 
   {Open policy}, one in which the value of the goods or
    property insured is not mentioned.
 
   {Policy book}, a book to contain a record of insurance
    policies.
 
   {Policy holder}, one to whom an insurance policy has been
    granted.
 
   {Policy shop}, a gambling place where one may bet on the
    numbers which will be drawn in lotteries.
 
   {Valued policy}, one in which the value of the goods,
    property, or interest insured is specified.
 
   {Wager policy}, a policy that shows on the face of it that
    the contract it embodies is a pretended insurance, founded
    on an ideal risk, where the insured has no interest in
    anything insured.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Policy \Pol"i*cy\, n.; pl. {Policies}. [L. politia, Gr. ?; cf.
   F. police, Of. police. See {Police}, n.]
   1. Civil polity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The settled method by which the government and affairs of
    a nation are, or may be, administered; a system of public
    or official administration, as designed to promote the
    external or internal prosperity of a state.
    [1913 Webster]
 
   3. The method by which any institution is administered;
    system of management; course.
    [1913 Webster]
 
   4. Management or administration based on temporal or material
    interest, rather than on principles of equity or honor;
    hence, worldly wisdom; dexterity of management; cunning;
    stratagem.
    [1913 Webster]
 
   5. Prudence or wisdom in the management of public and private
    affairs; wisdom; sagacity; wit.
    [1913 Webster]
 
       The very policy of a hostess, finding his purse so
       far above his clothes, did detect him. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   6. Motive; object; inducement. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What policy have you to bestow a benefit where it is
       counted an injury?          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Polity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 policy
   n 1: a plan of action adopted by an individual or social group;
      "it was a policy of retribution"; "a politician keeps
      changing his policies"
   2: a line of argument rationalizing the course of action of a
     government; "they debated the policy or impolicy of the
     proposed legislation"
   3: written contract or certificate of insurance; "you should
     have read the small print on your policy" [syn: {policy},
     {insurance policy}, {insurance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top