ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

territory

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -territory-, *territory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
territory(n) อาณาเขต, See also: เขต, เขตแดน, Syn. area, region
territory(n) ดินแดน, See also: พื้นที่
territory(n) แนวความคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต, ดินแดน, เขต, ดินแดนในแผนที่, ดินแดนในอาณัติ, แนวการปฎิบัติ, แนวความคิด, ขอบข่าย, อาณาจักร

English-Thai: Nontri Dictionary
territory(n) ดินแดน, ขอบข่าย, อาณาเขต, แนวความคิด, แนวทางปฎิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
territory, mandatedอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territory, trust; trust territoryดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
territoryอาณาเขต [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Territory Integrity(n) บูรณภาพแห่งดินแดน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They were heading into the territory we call...พวกเขาลึกเข้าไปในดินแดนชื่อ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Barzini's people chisel my territory and we do nothing about it!Barzini's people chisel my territory and we do nothing about it! The Godfather (1972)
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200, 000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน Blazing Saddles (1974)
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is really new territory for us, but we're dealing with primal forces of nature.เรื่องนี้อาจเรื่องแปลกใหม่ สำหรับเราสองคน แต่เรากำลังต่อกรกับพลังธรรมชาติ Field of Dreams (1989)
Was it you that broke into my territory and beat up my boys in open daylight?ทำไมแกถึงได้มาหาเรื่องพวกฉัน และก็ยังทำมาทำร้าย... ...ลูกน้องของฉันกลางวันแสกๆ แกมาทำร้ายลูกน้องของฉันทำไม Crazy First Love (2003)
That gang's territory was only about four blocks.ไอ้แก็งค์นี้มันอยู่บริเวณ 4 ช่วงตึกแถวนั้นนี่ Saw (2004)
Foosa Territory 1 Mileเขตของฟูซ่า 1 ไมล์ Madagascar (2005)
You know whose territory you are in, Mr. — What did you say your name was?คุณก็รู้ว่านี่ถิ่นใคร คุณ เอ่อ ชื่ออะไรนะ The Constant Gardener (2005)
On the territory Georan founded a new country called Dongranguk, which means 'Georan of East'.ปี 926 เมืองหลวงของ บัลเฮ ตกเป็นของ โจราน Shadowless Sword (2005)
I will establish my own country on the territory of current Balhae with a help of Georan.ข้าจะสร้างประเทศของข้าเอง บนแผ่นดินของ บัลเฮ ด้วยความช่วยเหลือของ โกราน Shadowless Sword (2005)
This is uncharted territory interesting.อืมม ดูน่าสนใจ Art of Seduction (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
territoryA fifth part of the territory.
territoryAngola was once a Portuguese territory.
territoryIn the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.
territoryThat island is American territory.
territoryThe armed forces occupied the entire territory.
territoryThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.
territoryThe commanding officer led his army into enemy territory.
territoryThey extended their territory by conquest.
territoryThey increased the territory of the empire.
territoryYou're stepping into dangerous territory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณาจักร(n) territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai Definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร(n) territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai Definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ
แว่นแคว้น(n) region, See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm, Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร, Example: พระเจ้าแผ่นดินทรงสนับสนุนให้แว่นแคว้นต่างๆ ดำรงเอกลักษณ์พิเศษของตนเองไว้, Count Unit: แคว้น, Thai Definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
อาณาบริเวณ(n) territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai Definition: ขอบเขตของสถานที่
แผ่นดิน(n) land, See also: territory, country, nation, region, kingdom, Syn. ดินแดน, ประเทศ, เขตคาม, Example: คนไทยทุกคนรักและหวงแหนแผ่นดินนี้ยิ่งชีวิต, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: อาณาจักรหรือขอบเขตของแต่ละประเทศ
อาณาเขต(n) border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai Definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง
น่าน(n) territory, See also: jurisdiction, Syn. ย่าน, เขต
การแผ่อาณาเขต(n) territory expansion, See also: expansion, extension, spread, Syn. การขยายอาณาเขต
ขอก(n) territory, See also: region, district, place, locality, rim, Syn. เขต, แดน
ด้าว(n) land, See also: territory, country, Syn. แดน, ประเทศ, Example: เขาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[ānābøriwēn] (n) EN: territory ; area ; region  FR: circonscription [ f ] ; territoire [ m ]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [ m ] ; sphère [ f ] ; champ [ m ] ; monde [ m ]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [ f ] ; frontière [ f ] ; territoire [ m ] ; espace [ m ]
แดน[daēn] (n) EN: country ; land ; territory  FR: pays [ m ] ; contrée [ f ] ; territoire [ m ]
ด้าว[dāo] (n) EN: land ; territory ; country  FR: territoire [ m ]
ดินแดน[dindaēn] (n) EN: territory ; country ; land  FR: territoire [ m ] ; pays [ m ]
ขยายอาณาเขต[khayāi ānākhēt] (v, exp) EN: expand (territory)
น่าน[nān] (n) EN: territory ; jurisdiction  FR: zone [ f ] ; territoire [ m ]
แผ่นดิน[phaendin] (n) EN: state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom
ถิ่น[thin] (n) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part  FR: endroit [ m ] ; lieu [ m ] ; coin [ m ] ; quartier [ m ] ; bourg [ m ] ; localité [ f ] ; région [ f ] ; pays [ m ] ; zone [ f ] ; domaine [ m ] ; territoire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TERRITORY
TERRITORY'S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
territory

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领土[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ,   /  ] territory #7,323 [Add to Longdo]
领地[lǐng dì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ,   /  ] territory #18,207 [Add to Longdo]
疆域[jiāng yù, ㄐㄧㄤ ㄩˋ,  ] territory #41,652 [Add to Longdo]
疆土[jiāng tǔ, ㄐㄧㄤ ㄊㄨˇ,  ] territory #51,015 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] territory around the capital #54,395 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] TH: อาณาเขต  EN: territory

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebiet { n } | Gebiete { pl }territory | territories [Add to Longdo]
Staatsgebiet { n }territory (of a state); national territory [Add to Longdo]
Territorium { n } | Territorien { pl }territory | territories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
県;縣(oK)[あがた, agata] (n) (1) territory (pre-Taika #40 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n, n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1, 土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) #208 [Add to Longdo]
島(P);嶋[しま, shima] (n) (1) island; (2) (uk) territory (of a prostitute, organized crime gang, etc.); turf; (P) #492 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (suf) territory of (country) #1,531 [Add to Longdo]
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) #1,620 [Add to Longdo]
国土[こくど, kokudo] (n) country; territory; domain; realm; (P) #2,110 [Add to Longdo]
領域[りょういき, ryouiki] (n, adj-no) area; domain; territory; field; range; region; regime; (P) #2,361 [Add to Longdo]
領土[りょうど, ryoudo] (n, adj-no) dominion; territory; possession; (P) #5,175 [Add to Longdo]
囲碁[いご, igo] (n) Go (board game of capturing territory); (P) #5,276 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Territory \Ter"ri*to*ry\, n.; pl. {Territories}. [L.
   territorium, from terra the earth: cf. F. territoire. See
   {Terrace}.]
   1. A large extent or tract of land; a region; a country; a
    district.
    [1913 Webster]
 
       He looked, and saw wide territory spread
       Before him -- towns, and rural works between.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The extent of land belonging to, or under the dominion of,
    a prince, state, or other form of government; often, a
    tract of land lying at a distance from the parent country
    or from the seat of government; as, the territory of a
    State; the territories of the East India Company.
    [1913 Webster]
 
   3. In the United States, a portion of the country not
    included within the limits of any State, and not yet
    admitted as a State into the Union, but organized with a
    separate legislature, under a Territorial governor and
    other officers appointed by the President and Senate of
    the United States. In Canada, a similarly organized
    portion of the country not yet formed into a Province.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 territory
   n 1: a region marked off for administrative or other purposes
      [syn: {district}, {territory}, {territorial dominion},
      {dominion}]
   2: an area of knowledge or interest; "his questions covered a
     lot of territory"
   3: the geographical area under the jurisdiction of a sovereign
     state; "American troops were stationed on Japanese soil"
     [syn: {territory}, {soil}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top