Search result for

ทิศทาง

(69 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิศทาง-, *ทิศทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิศทาง    [N] direction, See also: way, Syn. แนว, Example: รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ในเส้นทาง ตามทิศทางของขดลวดทองแดง, Count unit: ทิศทาง, Thai definition: ทางที่มุ่งไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิศทางน. แนว, ทางที่มุ่งไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directionทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiparallelทิศทางตรงกันข้าม, แอนตี้พาราเลล [การแพทย์]
Centrifugallyทิศทางออกนอก [การแพทย์]
Creaming Test, Direction ofทิศทางของการเกิดการแยกชั้นเป็นครีม [การแพทย์]
Directionทิศทาง,แนว [การแพทย์]
Direction, Bondทิศทางของบอนด์ [การแพทย์]
Direction, Futureทิศทางในอนาคต [การแพทย์]
Directionalityทิศทาง [การแพทย์]
Wind directionทิศทางลม [อุตุนิยมวิทยา]
Direction of movement of the wavesทิศทางการเคลื่อนที่ ของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
Direction and speed of movement of cloudทิศทางและความเร็ว ของการเคลื่อนตัวของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jor-El knew he was sending you on an impossible odyssey...โจเอล รู้ว่าเขากำลังส่ง ไปสู่ทิศทางหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้ Odyssey (2008)
These aren't just drawings, they're directions.นี่ไม่ใช่รูปวาด แต่บอกทิศทาง เอาแผนที่มา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
How can I be a father when I'm heading the other direction?ผมจะเป็นพ่อคนได้ยังไง ผมกำลังมุ่งหน้าในทิศทางตรงข้าม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Depending on the incoming vector.- ขึ้นอยู่กับทิศทางที่มันเข้ามา WarGames: The Dead Code (2008)
The second stage is physical disorientation, loss of direction.ขั้นที่สองคือความสับสนทางร่างกาย สับสนในทิศทาง The Happening (2008)
/Today magic is /in the air at the grand hotel,เรื่องราวทั้งหมดได้เปลี่ยนทิศทางไปดั่งลม Bedtime Stories (2008)
# We're being pulled a hundred different directionsเราถูกดึงไปหลายทิศทาง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Beyond Ember, the darkness goes on forever in all directions.นอกจากแอมเบอร์แล้วทุกทิศทางมีแต่ความมืดมิด City of Ember (2008)
Your father said, "The river runs in one direction... so it must come from someplace and go to someplace. "พ่อคุณบอก แม่น้ำ ไหลไปในทิศทางเดียว มันต้องมาจากที่ไหนซักที่ และไปซักที่ City of Ember (2008)
Rewind the camera to designated coordinateปรับทิศทางกล้องไปยังพิกัดที่พบ Fast & Furious (2009)
In the atmosphere the major wind streams are changing direction.ในบรรยากาศ,กระแสลมหลัก กำลังเปลี่ยนทิศทาง Home (2009)
# Yeah, yeah what I've got full stock # # of thoughts and dreams that scatter#เย๊ เย สิ่งที่ฉันมีอยู่เต็มคือความคิดและความฝัน แต่มันช่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง 500 Days of Summer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิศทาง[n.] (thitthāng) EN: direction ; way   FR: direction [m] ; sens [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bearing    [N] ทิศทางที่แน่นอน
direction    [N] ทิศทาง, See also: แนวโน้ม, Syn. bias, bent, trend
eastward    [N] จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก, See also: ทิศทางที่ไปทางตะวันออก
line    [N] ทิศทางในการเคลื่อนไหว, Syn. direction, course
northing    [N] ทิศทางทางเหนือ
orientation    [N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
point    [N] ทิศทาง, Syn. direction
seaward    [N] ทิศทางไปสู่ทะเล, See also: ทิศทางจากพื้นดินไปยังทะเล
ward    [SUF] ทิศทาง
wards    [SUF] ทิศทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
airt(แอร์' อาร์ท) n. ทิศทาง-vt. นำทาง, ชี้ทาง., Syn. airth
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
point(n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ
run(n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ
set(n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์
tack(vi) แล่นคดเคี้ยว,เปลี่ยนใบ,เปลี่ยนทิศทางลม
trend(n) ความเอนเอียง,ทิศทาง,แนวโน้ม
turn(vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ
veer(vi) เปลี่ยนทิศทาง,หันเห

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
方向[ほうこう, houkou] (n) ทิศทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
hinโน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป)
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น ein Gespräch steuern ควบคุมการสนทนา
hin(adv) |คำบอกทิศทาง + hin| ทางนั้น, ที่นั่น (ใช้บ่งทิศทางของสถานที่ที่หมายถึง) เช่น nach rechts hin ทางขวานั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top