ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coursing

K AO1 R S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coursing-, *coursing*, cours
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coursing(n) กีฬาล่าสัตว์ (โดยใช้สุนัขดมกลิ่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coursing(คอร์ส'ซิง) n. การไล่ตาม, การไล่ล่า, กีฬาล่าเนื้อโดยสุนัขล่าเนื้อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coursingแนวทางเดิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a slow-acting poison coursing through your system... that only I have the antidote for.ในตอนนี้ในร่างกายของคุณ มียาพิษที่ค่อยๆออกฤทธิ์กระจายอยู่ มีเพียงผมเท่านั้นที่มียาถอนพิษนั้น Saw (2004)
Glee is supposed to be about what's inside your heart, Not what's coursing through your veins.ร้องเพลง ควรเป็นสิ่งที่มาจากใจ ไม่ใช่มาจากความกระหายชัยชนะ Vitamin D (2009)
- Like the entire universe coursing through youเหมือนจักรวาลทั้งมวล ไหลผ่านตัวคุณ Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
Of pain coursing through my faceจนลามไปถึงใบหน้าของฉัน Chuck Versus Operation Awesome (2010)
It's like a wave of heat just... coursing through my body.มันเหมือนคลื่นความร้อน พุ่งผ่านตัวฉันไป A Humiliating Business (2010)
You've got my power coursing through your veins.เธอได้พลังของฉันไป มันไหลเวียนทั่วร่างของเธอ Curse (2012)
Pure silver coursing through a vampire's veins is still pure silver coursing through his veins.เงินบริสุทธิ์ที่ไหลอยู่ในเส้นเลือดของแวมไพร์ ยังไงก็ต้องมีผลกับมันบ้างล่ะ In the Beginning (2012)
There's an infection coursing through your body, probably caused by a botched hysterectomy.มีการติดเชื้อไหลผ่านในร่างกายเธอ เป็นไปได้ว่าสาเหตุมาจาก\การตัดมดลูกอย่างชุ่ยๆ Dark Cousin (2012)
- coursing through his veins.-ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเขา Halloween III: The Driving (2012)
Do you remember how I said how I felt alive, like electricity was coursing through me?คุณจำได้รึปล่าว ผมบอกว่าผมรู้สึกมีชีวิตชีวายังไง เหมือนกับกระแสไฟฟ้า มันไหลผ่านทั่วตัวของผม? Magnificent Light (2012)
Right now Eric has more of Warlow's blood coursing through his veins than Warlow does.ตอนนี้อีริคมีเลือดของวาร์โลว์มากพอ มากกว่าวาร์โลว์มีซะอีก Radioactive (2013)
Everything about you is good and decent, and you have this humanity just coursing through you.ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับคุณ มันดีแล้วมันก็เหมาะสม และคุณมีความเปนมนุษย์ในทางของคุณ In the Evening (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COURSING K AO1 R S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coursing (v) kˈɔːsɪŋ (k oo1 s i ng)
coursings (n) kˈɔːsɪŋz (k oo1 s i ng z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\, v. t. [imp. & p. p. {Coursed} (k?rst)); p. pr.
   & vb. n. {Coursing}.]
   1. To run, hunt, or chase after; to follow hard upon; to
    pursue.
    [1913 Webster]
 
       We coursed him at the heels.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to chase after or pursue game; as, to course
    greyhounds after deer.
    [1913 Webster]
 
   3. To run through or over.
    [1913 Webster]
 
       The bounding steed courses the dusty plain. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coursing \Cours"ing\ (k?rs"?ng), n.
   The pursuit or running game with dogs that follow by sight
   instead of by scent.
   [1913 Webster]
 
      In coursing of a deer, or hart, with greyhounds.
                          --Bacon
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coursing
   n 1: hunting with dogs (usually greyhounds) that are trained to
      chase game (such as hares) by sight instead of by scent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top