Search result for

sham

(118 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sham-, *sham*. Possible hiragana form: しゃん
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shame on someone (adj phrasal verb ) ช่างน่าละอาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sham    [N] การปลอมแปลง, See also: การหลอกลวง, การแสร้ง, มารยา, การตบตา, Syn. fakery, prestense
sham    [N] คนที่ปลอมตัว, See also: ผู้หลอกลวง, ผู้ตบตา, นักต้มตุ๋น, ของไม่แท้
sham    [ADJ] ปลอม, See also: เก๊, เทียม, Syn. misleading, untrue
sham    [VT] เลียนแบบ, See also: แสร้งทำ, แสร้งเป็น
sham    [VI] เลียนแบบ, See also: แสร้ง, แกล้ง
sham    [VT] หลอกลวง
shame    [N] ความอับอาย, See also: ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, Syn. disgrace, Ant. grace
shaman    [N] หมอ, See also: หมอผี, คนทรงเจ้า, Syn. doctor, magician, sorcerer
shammy    [SL] แชมเปญ
shamus    [N] นักสืบ (คำสแลง), See also: ตำรวจ, Syn. detective, inspector

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sham-หลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sham marriageการสมรสลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sham movement vertigo; vertigo, objectiveอาการรู้สึกภายนอกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sham pleadingคำคู่ความลวง, คำให้การตบตา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shameความละอาย [TU Subject Heading]
Shame in literatureความละอายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Shampoosแชมพู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shamHe is a shame of the town.
shamThe child puts adults to shame.
shamAlice hung her head in shame.
shamHis karaoke voice would put a professional to shame.
shamThis shampoo comes with a nice hair brush.
shamThis new car will put other cars to shame.
shamWe used up the shampoo.
shamA shampoo and a set, please.
shamThat big advertisement tower puts our city to shame.
shamWhat a shame.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.
shammer(แชม'เมอะ) n. ผู้หลอกลวง,นักต้ม
shampoo(แชมพู') vt. สระผม (โดยเฉพาะด้วยแชมพู) ,ล้างหวี,ทำความสะอาด (พรม,เก้าอี้นวมหรืออื่น ๆ) n. การสระผม,น้ำยาสระผม,แชมพู., See also: shampooer n.
shamrock(แชม'รอค) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองใบอยู่กันเป็นกระจุก 3 ใบเป็นต้นไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)

English-Thai: Nontri Dictionary
sham(adj) เทียม,หลอก,เก๊,เสแสร้ง,ปลอมแปลง
sham(n) การเสแสร้ง,ความหลอกลวง,มารยา,การปลอมแปลง,การตบตา
sham(vi) ปลอม,เสแสร้ง,เลียนแบบ,หลอกลวง
shamble(vi) เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
shame(vt) ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ละอายใจ
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย
shameful(adj) น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน
shampoo(n) แชมพูสระผม,ยาสระผม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอัปยศอดสู    [ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
หมอผี    [N] shaman, Syn. หมอปราบผี, Example: ชาวบ้านมักพากันไปพึ่งหมอผีในยามเจ็บไข้ได้ป่วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการรักษาโรคโดยการเข้าทรง หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์
ความละอายใจ    [N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
กุ๋ย    [ADV] shame on one, Syn. กุ๋ยๆ, Example: เมื่อเด็กๆ ร้องไห้งอแง มักโดนล้อว่า กุ๋ยๆ หน้าไม่อาย ร้องไห้งอแง, Thai definition: เสียงร้องเยาะเย้ย พร้อมด้วยอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย
ขายหน้า    [V] disgrace, See also: shame, feel ashamed, Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา, Example: หล่อนต้องขายหน้าเพื่อนเพราะเขามักจะแสดงกิริยาไม่เรียบร้อยต่อหน้าเพื่อนๆ, Thai definition: รู้สึกอับอายอย่างที่ไม่กล้าสู้หน้าใครๆ
ความอาย    [N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความอับอายขายหน้า    [N] shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
ปลอมแปลง    [V] counterfeit, See also: sham, Syn. ปลอม, Example: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา, Thai definition: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
สระ    [V] wash, See also: shampoo, rinse, cleanse, Example: ช่างสระผมที่ร้านนี้สระได้ถูกใจกว่าช่างที่ร้านอื่น, Thai definition: ชำระให้สะอาด (มักใช้แก่หัวหรือผม)
สระผม    [V] shampoo, See also: wash, Syn. ล้างผม, Example: ฉันต้องสระผมทุกวัน เพราะเป็นคนผมมันมาก, Thai definition: ชำระสิ่งสกปรกออกจาผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAM    SH AE1 M
SHAMU    SH AA0 M UW1
SHAMP    SH AE1 M P
SHAME    SH EY1 M
SHAMIR    SH AH0 M IH1 R
SHAMES    SH EY1 M Z
SHAMEL    SH AE1 M AH0 L
SHAMED    SH EY1 M D
SHAMBO    SH AE1 M B OW0
SHAMUS    SH EY1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sham    (v) (sh a1 m)
shame    (v) (sh ei1 m)
shams    (v) (sh a1 m z)
shamed    (v) (sh ei1 m d)
shames    (v) (sh ei1 m z)
shammy    (n) (sh a1 m ii)
shamble    (v) (sh a1 m b l)
shaming    (v) (sh ei1 m i ng)
shammed    (v) (sh a1 m d)
shampoo    (v) (sh a1 m p uu1)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
社名[しゃめい, shamei] Thai: ชื่อบริษัท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheinehe {f}sham marriage; fictitious marriage [Add to Longdo]
Scheingefecht {n} | Scheingefechte {pl}sham fight; mock fight | sham fights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不体面[bù tǐ miàn, ㄅㄨˋ ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] shameful [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face [Add to Longdo]
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, / ] shameful; disgraceful; ignominious [Add to Longdo]
巫觋[wū xí, ㄒㄧˊ, / ] shaman; wizard; witch [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, / ] shame; disgrace [Add to Longdo]
洗剪吹[xǐ jiǎn chuī, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨㄟ, ] shampoo, haircut and blow-dry [Add to Longdo]
洗发剂[xǐ fà jì, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发水儿[xǐ fà shuǐ r, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄖ˙, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发皂[xǐ fà zào, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄗㄠˋ, / ] shampoo [Add to Longdo]
洗发粉[xǐ fà fěn, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄈㄣˇ, / ] shampoo powder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
利用者名[りようしゃめい, riyoushamei] user name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
斜面[しゃめん, shamen] Boeschung, Abhang [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] Begnadigung, Straferlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sham \Sham\, v. t. [imp. & p. p. {Shammed}; p. pr. & vb. n.
   {Shamming}.]
   1. To trick; to cheat; to deceive or delude with false
    pretenses.
    [1913 Webster]
 
       Fooled and shammed into a conviction. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To obtrude by fraud or imposition. [R.]
    [1913 Webster]
 
       We must have a care that we do not . . . sham
       fallacies upon the world for current reason.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To assume the manner and character of; to imitate; to ape;
    to feign.
    [1913 Webster]
 
   {To sham Abram} or {To sham Abraham}, to feign sickness; to
    malinger. Hence a malingerer is called, in sailors' cant,
    Sham Abram, or Sham Abraham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sham \Sham\, v. i.
   To make false pretenses; to deceive; to feign; to impose.
   [1913 Webster]
 
      Wondering . . . whether those who lectured him were
      such fools as they professed to be, or were only
      shamming.                --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sham \Sham\ (sh[a^]m), n. [Originally the same word as shame,
   hence, a disgrace, a trick. See {Shame}, n.]
   1. That which deceives expectation; any trick, fraud, or
    device that deludes and disappoints; a make-believe;
    delusion; imposture; humbug. "A mere sham." --Bp.
    Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
       Believe who will the solemn sham, not I. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A false front, or removable ornamental covering.
    [1913 Webster]
 
   {Pillow sham}, a covering to be laid on a pillow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sham \Sham\, a.
   False; counterfeit; pretended; feigned; unreal; as, a sham
   fight.
   [1913 Webster]
 
      They scorned the sham independence proffered to them by
      the Athenians.              --Jowett
                          (Thucyd)
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sham
   adj 1: adopted in order to deceive; "an assumed name"; "an
       assumed cheerfulness"; "a fictitious address"; "fictive
       sympathy"; "a pretended interest"; "a put-on childish
       voice"; "sham modesty" [syn: {assumed}, {false},
       {fictitious}, {fictive}, {pretended}, {put on}, {sham}]
   n 1: something that is a counterfeit; not what it seems to be
      [syn: {fake}, {sham}, {postiche}]
   2: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
     {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
     {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]
   v 1: make a pretence of; "She assumed indifference, even though
      she was seething with anger"; "he feigned sleep" [syn:
      {simulate}, {assume}, {sham}, {feign}]
   2: make believe with the intent to deceive; "He feigned that he
     was ill"; "He shammed a headache" [syn: {feign}, {sham},
     {pretend}, {affect}, {dissemble}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top