หรือคุณหมายถึง untrü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untrue

AH0 N T R UW1   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untrue-, *untrue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untrue[ADJ] ไม่จริง, See also: ไม่เป็นความจริง, โกหก, Syn. false, Ant. true
untrue[ADJ] ไม่ถูกต้อง, Syn. incorrect, inaccurate, wrong, Ant. correct, accurate
untrue[ADJ] ไม่จริงใจ, See also: ไม่ซื่อสัตย์, Syn. unfaithful, Ant. faithful, honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untrue(อันทรู') adj. ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เทียม,ไม่ถูกต้อง., See also: untrueness n., Syn. fake

English-Thai: Nontri Dictionary
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# but it never felt right. # # there was something untrue # # about that fabric # # between my ass and the pew. # # it's not crude to be nude on the sabbath. ##แต่มันไม่ถูกต้อง# #มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล# #เกี่ยวกับเสื้อผ้า# The Ten (2007)
I know that given that woman and I normally don't see eye to eye it wouldn't be untrue to say...ฉันรู้ว่านั่น.. มันทำให้รู้สึกไม่ดี และฉันไม่พูดตรงไปตรงมา ความจริงที่ฉันอยากพูดก็คือ.. The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untrueThe rumor, after all, turned out untrue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth   FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious   FR: faux ; mensonger ; fallacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTRUE AH0 N T R UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untrue (j) ˈʌntrˈuː (uh1 n t r uu1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不确实[bù què shí, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] untrue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) [Add to Longdo]
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untrue \Un*true\, adv.
   Untruly. [Obs. or Poetic] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untrue \Un*true"\, a.
   1. Not true; false; contrary to the fact; as, the story is
    untrue.
    [1913 Webster]
 
   2. Not faithful; inconstant; false; disloyal. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untrue
   adj 1: not according with the facts; "unfortunately the
       statement was simply untrue"
   2: not true to an obligation or trust; "is untrue to his highest
     opportunity and duty"-Bruno Laske
   3: not accurately fitted; not level; "the frame was out of
     true"; "off-level floors and untrue doors and windows" [syn:
     {out of true}, {untrue}]
   4: (used especially of persons) not dependable in devotion or
     affection; unfaithful; "a false friend"; "when lovers prove
     untrue" [syn: {false}, {untrue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top