ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -醜-, *醜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[醜, chǒu, ㄔㄡˇ] ugly; shameful; comedian, clown
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  鬼 (guǐ ㄍㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] demon,  Rank: 7,573

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful, #5,012 [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal, #10,230 [Add to Longdo]
丑陋[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, / ] ugly, #15,679 [Add to Longdo]
丑恶[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, / ] ugly; repulsive, #18,859 [Add to Longdo]
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] defame; libel; to defile; to smear; to vilify, #37,519 [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face, #40,941 [Add to Longdo]
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal, #49,168 [Add to Longdo]
露丑[lòu chǒu, ㄌㄡˋ ㄔㄡˇ, / ] to make a fool of oneself, #191,190 [Add to Longdo]
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, / ] grotesque; extremely ugly; hideous [Add to Longdo]
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n) ugliness [Add to Longdo]
い(P);見憎い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) ugly; unattractive; (2) (See い争い) unsightly; unseemly; (P) [Add to Longdo]
い争い[みにくいあらそい, minikuiarasoi] (n) scandalous dispute [Add to Longdo]
と美[しゅうとび, shuutobi] (exp) ugliness and beauty [Add to Longdo]
の御楯[しこのみたて, shikonomitate] (exp) the humble shield of our Sovereign Lord [Add to Longdo]
[しゅうあく, shuuaku] (adj-na,n) ugliness; meanness; offensiveness; (P) [Add to Longdo]
[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre [Add to Longdo]
[しゅうぎょう, shuugyou] (n) prostitution [Add to Longdo]
業婦[しゅうぎょうふ, shuugyoufu] (n) prostitute [Add to Longdo]
[しゅうご, shuugo] (n) (1) swear word; dirty word; (2) (See 語症) coprolalia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「い」といった言葉は相対的な用語である。
An ugly man knocked on my door.1人のい男が私の家の戸をたたいた。
The ugly side of myself tears me up.オレのい部分がオレを引き裂く。 [M]
Between you and me, the fat ugly man is on a diet.ここだけの話だけど、あの太ったい男は減量中なのだ。
Some parts of this city are very ugly.この町には非常にいところがいくつかある。
There is no point in calling such buildings 'ugly'.そうした建物を「い」と言っても意味はない。
The columnist raked up some old gossip.そのコラムニストは古い聞を蒸し返した。
That picture doesn't seem ugly to me; on the contrary, I think it's rather beautiful.その絵はいとは思わない。それどころか、むしろ美しいと思う。
That ugly butcher resembles that fictional monster.そのい肉屋の旦那はあの想像上の怪物に似ている。
The big ugly tree destroys the beauty of the house.その大きない木がその家の美観を損ねている。
Dennis can make the ugliest face in town.デニスは町で一番いしかめっ面をすることができる。
Seen close-up, things have a way of showing their defects, their innate ugliness.間近から見ると、ものごとはその欠点や本来備わるさを露わにする傾向がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ugh, you hairy horror![JA] ふっ 毛むくじゃらの悪な! Das Rheingold (1980)
It's the one ugly room in the house.[CN] 這是這房子裏最的房間 The Uninvited (1944)
She's ugly, no one loves her.[CN] 她陋無人愛 Les Visiteurs du Soir (1942)
And I am fed up with you. Full, full, full![JA] もう歳でいし キモい キモい キモい! Scarlet Street (1945)
You killed me, Chris, you are old and ugly.[JA] 私を殺したわね クリス 歳でいくせに Scarlet Street (1945)
You horrible, greedy thing.[JA] なんて自己中、い物だ The Black Cauldron (1985)
I dig up a heap of, pardon... I'd better not name it.[JA] 見るに耐えない 悪なものになってしまう Stalker (1979)
- Yeah.[CN] 卻是 Adam's Rib (1949)
it's locked. Family skeletons, probably.[CN] 這鎖住了,裏面也許有家 The Uninvited (1944)
If she loves him, why is she ugly?[CN] 她怎麼了? 她愛著他 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'm not ugly.[CN] 我不是八怪 The Singing Ringing Tree (1957)
A scandal with that woman would mean ruin for me.[CN] 和那個女人的聞會把我毀了的. Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みにくい, minikui] haesslich, schaendlich [Add to Longdo]
[しゅうじょ, shuujo] haessliche_Frau [Add to Longdo]
[しゅうじょ, shuujo] haessliche_Frau [Add to Longdo]
[しゅうあく, shuuaku] haesslich, gemein, skandaloes [Add to Longdo]
[しゅうたい, shuutai] haesslicher_Anblick, schaendliches_Verhalten [Add to Longdo]
[しゅうぶん, shuubun] Skandal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top