ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infamy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infamy-, *infamy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infamy(n) การมีชื่อเสียงในทางลบ, See also: นิสัยเลว, ความประพฤติไม่ดี, Syn. notoriety, scandal, disrepute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infamy(อิน'ฟะมี) n. การมีชื่อเสียงในทางที่เลว, นิสัยหรือความประพฤติที่เลว, Syn. dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
infamy(n) ชื่อเสีย, นิสัยเลว, ความประพฤติเลว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should I grovel at your feet, begging you not to end a life of infamy and contempt?ข้าควรที่จะหมอบคลานไปที่เท้าของเจ้า แล้วขอร้ององค์ชายว่าอย่าตายจากชีวิตที่น่าอัปยศอดสูหรือ? Episode #1.4 (2010)
Who dared to commit this infamy against my very hands and feet?ใครกล้าทำเรื่องน่าอายนี้ต่อแขนขาของข้า Episode #1.4 (2010)
She began her road to infamy as a court-appointed child psychologist.นั้นเป็นเพราะว่าเธอเคย ถูกศาลเคยแต่งตั้งให้เป็น นักจิตวิทยาสำหรับเด็กมาก่อน Duplicity (2011)
Only adds to the infamy of the Murder House!มีแต่สร้าง'ชื่อเสีย'ให้กับ บ้านฆาตกร Afterbirth (2011)
infamy can be a sentence more damning than any prison term.ความอับอาย ที่ถูกพิพากษาตัดสิน ถูกประณามสาปแช่งมากกว่าระยะเวลาที่ถูกจองจำ Infamy (2012)
And the infamy of Dejah Thoris's wedding death will seal his reign.เดจา ธอริสตายไปแล้ว เค้าก็ครองบัลลังก์ผู้เดียว John Carter (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่อเสีย(n) notoriety, See also: infamy, bad reputation, Example: เขามีจุดด่างในชีวิตคือมีชื่อเสียในทางคบกับมาเฟีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อเสีย[cheū sīa] (n, exp) EN: bad reputation ; infamy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
infamy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infamy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unverschämtheit { f } | Unverschämtheiten { pl }infamy | infamies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
破廉恥[はれんち, harenchi] (adj-na, n) infamy; shameless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infamy \In"fa*my\, n.; pl. {Infamies}. [L. infamia, fr. infamis
   infamous; pref. in- not + fama fame: cf. F. infamie. See
   {Fame}.]
   [1913 Webster]
   1. Total loss of reputation; public disgrace; dishonor;
    ignominy; indignity.
    [1913 Webster]
 
       The afflicted queen would not yield, and said she
       would not . . . submit to such infamy. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. A quality which exposes to disgrace; extreme baseness or
    vileness; as, the infamy of an action.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) That loss of character, or public disgrace, which a
    convict incurs, and by which he is at common law rendered
    incompetent as a witness.
    [1913 Webster]
 
       Yesterday, Dec. 7, 1941 -- a day which will live in
       infamy, . . .             --Franklin D.
                          Roosevelt.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infamy
   n 1: a state of extreme dishonor; "a date which will live in
      infamy"- F.D.Roosevelt; "the name was a by-word of scorn
      and opprobrium throughout the city" [syn: {infamy},
      {opprobrium}] [ant: {celebrity}, {fame}, {renown}]
   2: evil fame or public reputation [ant: {fame}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top