Search result for

ashamed

(66 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ashamed-, *ashamed*, asham, ashame
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashamed[ADJ] ซึ่งละอายใจ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. humiliated, mortified, Ant. proud
ashamed[ADJ] อับอาย, See also: อาย
ashamedness[N] ความละอาย, Syn. embarrassment, shamefacedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not ashamed of who I am. I may have concealed thingฉันไม่อับอายกับการที่เป็นตัวเอง ฉันอาจจะเคยปกปิดบางอย่าง Chuck in Real Life (2008)
It's nothing to be ashamed of. Except that it's completely untrue.มันไม่มีอะไรต้องอายนิ ยกเว้นเรื่องทั้งหมดมันไม่จริง Chuck in Real Life (2008)
She's... Too ashamed to acknowledgeละอายใจที่กำลังจะกลายเป็นที่ยอมรับ Chuck in Real Life (2008)
It's nothing to be ashamed of.ไม่มีอะไรที่ต้องอาย The Itch (2008)
You have done a bad thing and still not feeling ashamed of yourself yet?เจ้าทำสิ่งที่ไม่ดี เจ้าไม่ละอายใจบ้างเหรอ? Iljimae (2008)
That's nothing to be ashamed of.มันก็คงไม่มีอะไรน่าอายไปกว่านี้แล้ว The Bank Job (2008)
- You should be ashamed of yourself.- คุณน่าจะละอายใจบ้างนะ Made of Honor (2008)
They are ashamed such things happen in Botswana.พวกเขาอับอาย ที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบอตสวานา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!" Doubt (2008)
You should be ashamed.เธอควรจะละอายใจนะ The Reader (2008)
Because she's ashamed.เธออายครับ The Reader (2008)
Ashamed of what?อายอะไร The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ashamedA man of sense would be ashamed of such behavior.
ashamedA man of sense would be ashamed to do so.
ashamedAre not you ashamed of yourself?
ashamedDon't be ashamed of being poor.
ashamedDon't be ashamed of yourself.
ashamedHarry is ashamed of having lied to Sally.
ashamedHe felt ashamed of not answering the question.
ashamedHe is ashamed of being idle.
ashamedHe is ashamed of having been idle in his youth.
ashamedHe is ashamed of having behaved so badly.
ashamedHe is ashamed of his behavior.
ashamedHe is ashamed of his failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอาย[N] ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
อดสู[ADJ] ashamed, See also: shameful, disgraceful, Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู, Example: แผนการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเป็นเรื่องอดสูที่สุดในการแก้ปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ขายหน้า [v.] (khāinā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed   FR: perdre la face
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
หน้าไม่อาย[v. exp.] (nā mai āi) EN: feel unashamed   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASHAMED    AH0 SH EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ashamed    (j) (@1 sh ei1 m d)
ashamedly    (a) (@1 sh ei1 m i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na,n) ashamed [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #20,138 [Add to Longdo]
羞愧[xiū kuì, ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, ] ashamed, #22,403 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / ] ashamed; grief, #25,716 [Add to Longdo]
无地自容[wú dì zì róng, ˊ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] ashamed and unable to show one's face, #38,732 [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] ashamed, #42,284 [Add to Longdo]
自愧不如[zì kuì bù rú, ㄗˋ ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] ashamed of being inferior (成语 saw); to feel inferior to others, #53,524 [Add to Longdo]
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, ] ashamed look, #75,627 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] ashamed, #81,552 [Add to Longdo]
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, ] ashamed and sorry; suffering shame and remorse, #225,939 [Add to Longdo]
[nǜ, ㄋㄩˋ, ] ashamed, #283,908 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ashamed \A*shamed"\, a. [Orig. a p. p. of ashame, v. t.]
   Affected by shame; abashed or confused by guilt, or a
   conviction or consciousness of some wrong action or
   impropriety. "I am ashamed to beg." --Wyclif.
   [1913 Webster]
 
      All that forsake thee shall be ashamed. --Jer. xvii.
                          13.
   [1913 Webster]
 
      I began to be ashamed of sitting idle.  --Johnson.
   [1913 Webster]
 
      Enough to make us ashamed of our species. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      An ashamed person can hardly endure to meet the gaze of
      those present.              --Darwin.
   [1913 Webster]
 
   Note: Ashamed seldom precedes the noun or pronoun it
      qualifies. By a Hebraism, it is sometimes used in the
      Bible to mean disappointed, or defeated.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ashamed
   adj 1: feeling shame or guilt or embarrassment or remorse; "are
       you ashamed for having lied?"; "felt ashamed of my torn
       coat" [ant: {unashamed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top