Search result for

เทียม

(57 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทียม-, *เทียม*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขาเทียม (n ) prosthesis

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียม [V] yoke, See also: harness, Thai definition: เอาสัตว์พาหนะผูกเข้ากับยานหรือคราดไถเป็นต้น เช่น เทียมเกวียน เทียมรถ เทียมแอก
เทียม [V] like, See also: compare, be equal to, imitate, counterfeit, Syn. เทียบเท่า, เทียมเท่า, เสมอ
เทียม [ADJ] fake, See also: spurious, deceptive, Syn. ปลอม, Ant. แท้
เทียมถึง [V] be equal to, See also: be as much as, Syn. เทียม
เทียมถึง [V] be equal to, See also: be as much as, Syn. เทียม
เทียมถึง [V] be equal to, See also: be as much as, Syn. เทียม
เทียมฟ้า [ADV] as high as the sky, Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า, Example: อุปสรรคต่างๆ ขึงตัวเป็นกำแพงสูงเทียมฟ้าขวางหน้าเขาไว้
เทียมฟ้า [ADV] as high as the sky, Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า, Example: อุปสรรคต่างๆ ขึงตัวเป็นกำแพงสูงเทียมฟ้าขวางหน้าเขาไว้
เทียมฟ้า [ADV] as high as the sky, Syn. เท่าฟ้า, เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า, Example: อุปสรรคต่างๆ ขึงตัวเป็นกำแพงสูงเทียมฟ้าขวางหน้าเขาไว้
เทียมม้า [V] harness a horse, See also: yoke, hitch up

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทียมก. เอาสัตว์พาหนะผูกเข้ากับยานพาหนะหรือคราดไถเป็นต้น เช่น วัวเทียมเกวียน ม้าเทียมรถ ควายเทียมแอก.
เทียมว. ทำเอาอย่างให้เหมือนหรือคล้ายของจริงของแท้ เช่น ทำเทียม ของเทียม ฝนเทียม ดาวเทียม
เทียมเสมอกัน, เท่ากัน, เช่น สูงเทียมเมฆ.
เทียมน. ต้นกระเทียม. (ดู กระเทียม).
เทียมบ่าเทียมไหล่ว. เทียบเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น เขาพยายามสร้างฐานะจนเทียมบ่าเทียมไหล่ญาติพี่น้อง, เทียมหน้าเทียมตา หรือ เสมอบ่าเสมอไหล่ ก็ว่า.
เทียมหน้าเทียมตาว. เทียบเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น เขาพยายามสร้างฐานะจนเทียมหน้าเทียมตาญาติพี่น้อง, เทียมบ่าเทียมไหล่ หรือ เสมอบ่าเสมอไหล่ ก็ว่า.
ปฏิรูป, ปฏิรูป-เทียม, ไม่แท้, เช่น มิตรปฏิรูป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทียม[v.] (thīem) EN: yoke ; hitch ; harness   FR: harnacher
เทียม[v.] (thīem) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit   FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter
เทียม[adj.] (thīem) EN: artificial ; synthetic ; bogus   FR: artificiel ; synthétique
เทียม[adj.] (thīem) EN: false ; counterfeit ; spurious ; deceptive   FR: faux ; contrefait ; fallacieux
เทียมฟ้า[adv.] (thīem fā) EN: as high as the sky   

English-Thai: Longdo Dictionary
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artificial    [ADJ] เทียม, See also: ปลอม, สังเคราะห์, Syn. unreal, fake, Ant. natural, genuine, real
fake    [ADJ] ปลอม, See also: เทียม, เก๊, ไม่แท้, Syn. fraudulent, Ant. genuine, real
hitch    [VT] เทียม (ม้า), See also: เทียมเกวียน
inauthentic    [N] ซึ่งไม่แท้, See also: เทียม, ไม่ใช่ของเดิม, Syn. false, counterfeit, Ant. genuine, real
pseudo    [PRF] เทียม
tantamount    [ADJ] เท่ากัน, See also: เทียมหน้า, พอๆ กันกับ, เหมือนกันกับ, Syn. equal
yoke    [N] แอก, See also: เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน
yoke    [VT] ใส่แอก, See also: เทียมแอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
allium(แอล' เลียม) n. พืชจำพวก Allium (ต้นหอม, กระเทียม) (onion, leek, shallot)
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
arillode(แอร์'ริลโลด) n. aril เทียม
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
bonafide(โบ'นะ'ไฟด์,โบ'นะ ไฟ'ดี) แท้,ไม่เทียม,ด้วยน้ำใสใจจริง,แท้จริง,มีศรัทธาดี, See also: bona-fide adj.
breast-high(เบรสท'ไฮ) adj. สูงเทียมหน้าอก
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด

English-Thai: Nontri Dictionary
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
künstlich(adj) เทียม, ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น เช่น ein künstliches Herz หัวใจเทียม, See also: S. nachgemacht, A. echt,
Satellit(n) |der, pl. Satelliten| บริวาร, ดาวเทียม, ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
ail(n) |m| กระเทียม

Are you satisfied with the result?

Go to Top