ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shamed

SH EY1 M D   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shamed-, *shamed*, sham, shame
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I taught you everything you know, and now you've shamed me!ข้าสอนทุกสิ่งที่ข้ารู้ให้เจ้า, และตอนนี้เจ้าก็ทำให้ข้าละอายใจยิ่งนัก ! Millennium Actress (2001)
I'm so shamed I wasted my life chasing after a slut like you!ผมละอายใจจริงๆที่เสียเวลา ไปกับการตามเอาใจคนโสมมอย่างคุณ Crazy First Love (2003)
No daughter has shamed her parents more than youลูกสาวบ้านอื่นน่ะ เขาไม่ทำงามหน้าเหมือนแกหรอก Saving Face (2004)
Father, please don't feel shamedพ่อคะ พ่อจะอายทำไมคะ Saving Face (2004)
But I have shamed myself so deeply past all forgiveness.. ไม่ต้องบอกผมหรอก - แต่ฉันรู้สึกอับอายอยู่ลึกๆ Memoirs of a Geisha (2005)
How you have shamed my family?เจ้าทำให้ครอบครัวต้องอับอาย Ninja Assassin (2009)
Yeah, edie britt shamed you into being a better human being.ใช่ อิดี้ บริท ทำให้เธอละอายจนกลายเป็นคนที่ดีขึ้น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Your ass-hat of a history teacher shamed me good yesterday.อะไรทำให้เป็นแบบนี้ The Night of the Comet (2009)
Humiliated, shamed,น่าขายหน้า น่าอับอาย Hell-O (2010)
For too many years, we've been shamed into believingเป็นเวลาหลายปี ที่เราต้องอยู่อย่างอับอาย Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
He has brought great dishonor upon himself and his village, and they will be shamed for all of eternity.เค้าได้นำสิ่งที่ไม่เป็นเกียรติสู่ตัวเค้า และหมู่บ้าน และพวกเค้าก็จะอยู่อย่างอับอายตลอดไป.. Kung Fu Panda Holiday (2010)
If the bride runs from the wedding hall, both sides of the family will be shamed and with such a huge scandal, it'll be hard for you to work.ถ้าเจ้าสาวหนีออกจากงานแต่งงาน ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายคงอับอาย และมันจะทำให้เกิดข่าวลือใหญ่โต จนยากที่คุณจะไปทำงานได้ Episode #1.17 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
ขายหน้า [v.] (khāinā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed   FR: perdre la face
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
หน้าไม่อาย[v. exp.] (nā mai āi) EN: feel unashamed   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAMED    SH EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shamed    (v) ʃˈɛɪmd (sh ei1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na,n) ashamed [Add to Longdo]
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward [Add to Longdo]
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why [Add to Longdo]
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shame \Shame\, v. t. [imp. & p. p. {Shamed}; p. pr. & vb. n.
   {Shaming}.]
   1. To make ashamed; to excite in (a person) a comsciousness
    of guilt or impropriety, or of conduct derogatory to
    reputation; to put to shame.
    [1913 Webster]
 
       Were there but one righteous in the world, he would
       . . . shame the world, and not the world him.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with reproach or ignominy; to dishonor; to
    disgrace.
    [1913 Webster]
 
       And with foul cowardice his carcass shame.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To mock at; to deride. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       Ye have shamed the counsel of the poor. --Ps. xiv.
                          6.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shamed
   adj 1: showing a sense of guilt; "a guilty look"; "the hangdog
       and shamefaced air of the retreating enemy"- Eric
       Linklater [syn: {guilty}, {hangdog}, {shamefaced},
       {shamed}]
   2: suffering shame [syn: {discredited}, {disgraced},
     {dishonored}, {shamed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top