ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonour-, *dishonour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonour(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
dishonour(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอาย, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
dishonourable(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ, ความอัปยศอดสู, ความดูถูก, การไม่ยอมรับตั๋วเงิน, การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย, น่าขายหน้า, ต่ำช้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble, corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง, เช็คไม่มีเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ, ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้ขายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dishonoured billตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Do not dishonour my father's name with your lies!อย่าทำให้ชื่อพ่อข้าเสื่อมเสีย ด้วยคำลวงของเจ้า Thor (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอัปยศ(n) dishonour, See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium, Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Example: ขอให้ใช้อำนาจเพื่อสร้างเกียรติยศเกียรติศักดิ์อย่าใช้อำนาจไปเพื่อสร้างความอัปยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [ f ]
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
ความเสื่อมเสีย[khwām seūamsīa] (n) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishonour
dishonours
dishonoured
dishonouring
dishonourable
dishonourably

Japanese-English: EDICT Dictionary
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf, n) (1) { food } soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s, vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp, v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na, n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P) [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonor \Dis*hon"or\ (d[i^]s*[o^]n"[~e]r or
   d[i^]z*[o^]n"[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Dishonored}
   (d[i^]s*[o^]n"[~e]rd or d[i^]z*[o^]n"[~e]rd); p. pr. & vb. n.
   {Dishonoring}.] [OE. deshonouren, F. d['e]shonorer; pref.
   d['e]s- (L. dis-) + honorer to honor, fr. L. honorare. See
   {Honor}, v. t.] [Written also {dishonour}.]
   1. To deprive of honor; to disgrace; to bring reproach or
    shame on; to treat with indignity, or as unworthy in the
    sight of others; to stain the character of; to lessen the
    reputation of; as, the duelist dishonors himself to
    maintain his honor.
    [1913 Webster]
 
       Nothing . . . that may dishonor
       Our law, or stain my vow of Nazarite. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To violate the chastity of; to debauch. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse or decline to accept or pay; -- said of a bill,
    check, note, or draft which is due or presented; as, to
    dishonor a bill exchange.
 
   Syn: To disgrace; shame; debase; degrade; lower; humble;
     humiliate; debauch; pollute.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonor \Dis*hon"or\ (d[i^]s*[o^]n"[~e]r or
   d[i^]z*[o^]n"[~e]r), n. [OE. deshonour, dishonour, OF.
   deshonor, deshonur, F. d['e]shonneur; pref. des- (L. dis-) +
   honor, honur, F. honneur, fr. L. honor. See {Honor}.]
   [Written also {dishonour}.]
   [1913 Webster]
   1. Lack of honor; disgrace; ignominy; shame; reproach.
    [1913 Webster]
 
       It was not meet for us to see the king's dishonor.
                          --Ezra iv. 14.
    [1913 Webster]
 
       His honor rooted in dishonor stood.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The nonpayment or nonacceptance of commercial paper
    by the party on whom it is drawn.
 
   Syn: Disgrace; ignominy; shame; censure; reproach;
     opprobrium.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dishonour
   n 1: a state of shame or disgrace; "he was resigned to a life of
      dishonor" [syn: {dishonor}, {dishonour}] [ant: {honor},
      {honour}, {laurels}]
   2: lacking honor or integrity [syn: {dishonor}, {dishonour}]
     [ant: {honor}, {honour}]
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: force (someone) to have sex against their will; "The woman
     was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
     {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   3: refuse to accept; "dishonor checks and drafts" [syn:
     {dishonor}, {dishonour}] [ant: {honor}, {honour}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top