Search result for

dishonour

(43 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonour-, *dishonour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonour[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
dishonour[VT] ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอาย, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
dishonourable[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ, Syn. untruthful, shifty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ขายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dishonoured billตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In between there's only dishonour.และตรงกลางระหว่างนั้นก็คือ.. ความอัปยศ.. The Breath (2009)
If I have dishonoured you in some way then by all means provide me with proof and I'll face the consequences.ถ้าท่านคิดว่าข้า ทำเรื่องนี้ หากมันเป็นจริงข้าก็จะยอมรับในผลที่ตามมา Sweet Dreams (2009)
Do not dishonour my father's name with your lies!อย่าทำให้ชื่อพ่อข้าเสื่อมเสีย ด้วยคำลวงของเจ้า Thor (2011)
We dishonoured this place and insulted your faith.เราไม่ให้เกียรติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซ้ำยังดูหมิ่นสิ่งที่ท่านเคารพ The Disir (2012)
He has brought her kingdom and its princes down to the ground in dishonour...เขาพาอาณาจักรของนาง ..และเหล่าเจ้าหญิงจมลงดินอย่างไร้เกียรติ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง How I Won the War (1967)
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I had dishonoured the okea,so mother had other plans for me.ฉันทำให้บ้านเสื่อมเสีย มาม่าจึงมี แผนการณ์อื่นให้ฉัน Memoirs of a Geisha (2005)
I wouldn't do your sister the dishonour.ผมไม่ได้ทำให้พี่สาวของคุณ ต้องเสื่อมเสีย Pride & Prejudice (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอัปยศ[N] dishonour, See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium, Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Example: ขอให้ใช้อำนาจเพื่อสร้างเกียรติยศเกียรติศักดิ์อย่าใช้อำนาจไปเพื่อสร้างความอัปยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūamsīa) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishonour    (v) (d i1 s o1 n @ r)
dishonours    (v) (d i1 s o1 n @ z)
dishonoured    (v) (d i1 s o1 n @ d)
dishonouring    (v) (d i1 s o1 n @ r i ng)
dishonourable    (j) (d i1 s o1 n @ r @ b l)
dishonourably    (a) (d i1 s o1 n @ r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P) [Add to Longdo]
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonor \Dis*hon"or\ (d[i^]s*[o^]n"[~e]r or
   d[i^]z*[o^]n"[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Dishonored}
   (d[i^]s*[o^]n"[~e]rd or d[i^]z*[o^]n"[~e]rd); p. pr. & vb. n.
   {Dishonoring}.] [OE. deshonouren, F. d['e]shonorer; pref.
   d['e]s- (L. dis-) + honorer to honor, fr. L. honorare. See
   {Honor}, v. t.] [Written also {dishonour}.]
   1. To deprive of honor; to disgrace; to bring reproach or
    shame on; to treat with indignity, or as unworthy in the
    sight of others; to stain the character of; to lessen the
    reputation of; as, the duelist dishonors himself to
    maintain his honor.
    [1913 Webster]
 
       Nothing . . . that may dishonor
       Our law, or stain my vow of Nazarite. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To violate the chastity of; to debauch. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse or decline to accept or pay; -- said of a bill,
    check, note, or draft which is due or presented; as, to
    dishonor a bill exchange.
 
   Syn: To disgrace; shame; debase; degrade; lower; humble;
     humiliate; debauch; pollute.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishonor \Dis*hon"or\ (d[i^]s*[o^]n"[~e]r or
   d[i^]z*[o^]n"[~e]r), n. [OE. deshonour, dishonour, OF.
   deshonor, deshonur, F. d['e]shonneur; pref. des- (L. dis-) +
   honor, honur, F. honneur, fr. L. honor. See {Honor}.]
   [Written also {dishonour}.]
   [1913 Webster]
   1. Lack of honor; disgrace; ignominy; shame; reproach.
    [1913 Webster]
 
       It was not meet for us to see the king's dishonor.
                          --Ezra iv. 14.
    [1913 Webster]
 
       His honor rooted in dishonor stood.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The nonpayment or nonacceptance of commercial paper
    by the party on whom it is drawn.
 
   Syn: Disgrace; ignominy; shame; censure; reproach;
     opprobrium.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dishonour
   n 1: a state of shame or disgrace; "he was resigned to a life of
      dishonor" [syn: {dishonor}, {dishonour}] [ant: {honor},
      {honour}, {laurels}]
   2: lacking honor or integrity [syn: {dishonor}, {dishonour}]
     [ant: {honor}, {honour}]
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: force (someone) to have sex against their will; "The woman
     was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
     {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   3: refuse to accept; "dishonor checks and drafts" [syn:
     {dishonor}, {dishonour}] [ant: {honor}, {honour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top