ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detective

D AH0 T EH1 K T IH0 V   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detective-, *detective*
English-Thai: Longdo Dictionary
detective(n) นักสืบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detective[N] นับสืบ, See also: สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ, Syn. inspector, investigator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth

English-Thai: Nontri Dictionary
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detective(n) สายสืบ,นักสืบ,สายลับ,สปาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detective storyเรื่องนักสืบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detective and mystery television programsรายการโทรทัศน์แนวสืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detectivesนักสืบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ 12 Angry Men (1957)
at three o'clock or so, and he was captured by two detectives in the hallway of his house.00 หรือดังนั้น และเขาก็ถูกจับโดยสองนักสืบในห้องโถงของบ้านของเขา 12 Angry Men (1957)
No, Kay. There will be detectives there, people from the press.ไม่มีเคย์ จะมีนักสืบที่นั่นผู้คนจากสื่อมวลชน The Godfather (1972)
No Tessio's men, no detectives, nobody. Papa's all alone.ผู้ชายไม่มี Tessio ของนักสืบไม่มีไม่มีใคร พ่อของคนเดียว The Godfather (1972)
Matvey is crazy for detective fiction.Matvey บ้านิยายนักสืบ The Russia House (1990)
Police. I'm Detective Deacy. This is Detective Silvestri.ผมนักสืบเดซี่, นี่นักสืบซิลเวสเตรีย เรามีหมายค้น Goodfellas (1990)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
I hope Detective Washburn isn't giving you cause for concern?ผมหวังว่านักสืบวอชเบิร์นไม่ได้ จุดชนวนคุณสำหรับ... ...ให้น่าเป็นห่วง? Basic Instinct (1992)
He said you murdered a Johnny Boz and two detectives in San Francisco.เขาบอกว่าคุณฆาตกรรมจอห์นนี่ บอซ และก็นักสืบอีก 2 คนในซานฟราน Basic Instinct (1992)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detectiveA detective arrived upon the scene of the crime.
detectiveDetective Columbo is always in a frayed raincoat.
detectiveDetective stories are amusing.
detectiveDetective stories hold a special attraction for me.
detectiveFather would often read detective stories in his spare time.
detectiveHe amused himself by a detective story after supper.
detectiveHe amused himself by reading a detective story.
detectiveHe has written a number of exciting detective stories.
detectiveHe is absorbed in reading a detective story.
detectiveHe is absorbed in reading detective novels.
detectiveHe is a detective.
detectiveHe reads detective stories on occasion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักสืบ[N] detective, See also: spy, Syn. สายสืบ, สายลับ, Example: วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการสืบสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักสืบ[n.] (nakseūp) EN: detective ; spy   FR: détective [m] ; espion [m]
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkkachon) EN: private detective ; private investigator   FR: détective privé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DETECTIVE    D AH0 T EH1 K T IH0 V
DETECTIVES    D AH0 T EH1 K T IH0 V Z
DETECTIVE'S    D AH0 T EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detective    (n) dˈɪtˈɛktɪv (d i1 t e1 k t i v)
detectives    (n) dˈɪtˈɛktɪvz (d i1 t e1 k t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦探[zhēn tàn, ㄓㄣ ㄊㄢˋ, / ] detective, #16,248 [Add to Longdo]
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] detective; investigator; scout; spy, #44,252 [Add to Longdo]
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, ] detective (in former times), #492,795 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Detektiv {m}; Detektivin {f} | Detektive {pl}detective | detectives [Add to Longdo]
Kriminalkommissar {m}detective superintendent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でか[, deka] (n) (sl) detective [Add to Longdo]
ディテクティブ;デテクティブ[, deitekuteibu ; detekuteibu] (n) detective [Add to Longdo]
ディテクティブストーリー[, deitekuteibusuto-ri-] (n) detective story [Add to Longdo]
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
鬼刑事[おにけいじ, onikeiji] (n) crack detective [Add to Longdo]
興信所[こうしんじょ, koushinjo] (n) detective agency; (P) [Add to Longdo]
刑事[けいじ, keiji] (n) (1) (police) detective; (n,adj-f) (2) criminal matter; (P) [Add to Longdo]
刑事ドラマ[けいじドラマ, keiji dorama] (n) police drama (television); detective drama [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detective \De*tect"ive\, a.
   Fitted for, or skilled in, detecting; employed in detecting
   crime or criminals; as, a detective officer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detective \De*tect"ive\, n.
   One who business it is so detect criminals or discover
   matters of secrecy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detective
   n 1: a police officer who investigates crimes [syn: {detective},
      {investigator}, {tec}, {police detective}]
   2: an investigator engaged or employed in obtaining information
     not easily available to the public

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 detective
  detective

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 detective
  detective(detektivo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 detective /detɛktivə/
  detective

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top