ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discredit

D IH0 S K R EH1 D AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discredit-, *discredit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discredit(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
discredit(vt) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: ทำลายชื่อเสียง, Syn. dishonor, disgrace, scandalize, Ant. honor
discreditable(adj) ที่เสื่อมเสีย, See also: ที่ขายหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ, ทำให้ขายหน้า, ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ, การสูญเสียชื่อเสียง, สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage, slur
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, เสียหน้า, น่าขายหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, การเสียชื่อเสียง
discredit(vt) ทำให้ไม่เชื่อถือ, ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียชื่อเสียง
discreditable(adj) น่าอดสู, น่าขายหน้า, ไม่น่าเชื่อ, เสียหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Did you go in there knowing how to discredit Mr. Salvatore?ตอนอยู่ในนั้น คุณทราบใช่ไหมครับว่าจะดิสเครติตคุณซัลวาทอร์อย่างไร Legally Blonde (2001)
New evidence now discredits earlier reports...หลักฐานใหม่ตอนนี้ ได้ทำให้รายงานก่อนหน้านี้หมดน่าความเชื่อถือ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Somehow they had to discredit her in advance before the murder.ด้วยสาเหตุที่จะทำให้เธอเสียชื่อเสียง ถ้าเกิดการฆาตกรรมก่อนล่วงหน้า Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
Are you now trying to discredit the Royal family's name?พวกเธอพยายามจะทำให้ชื่อเสียงของราชวงศ์เสื่อมเสียใช่มั้ย? Episode #1.3 (2006)
Walk in the park to discredit you counselor.ทำได้ทุกอย่างเพื่อทำลายชื่อคุณ คุณทนาย Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Walk in the park to discredit you, counselor.ทำได้ทุกอย่างเพื่อทำให้คุณไม่น่าเชื่อถือ คุณทนาย Easy as Pie (2008)
They will do anything in their power to discredit you;พวกเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อให้คุณขาดความน่าเชื่อถือ Changeling (2008)
That is because he discredit it.นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อถือมัน The Nightmare Begins (2009)
I think I know why Andrew tried to discredit me yesterday.ผมรู้ว่าทำไมแอนดรูถึงพยายามจะทำให้ผมเสียชื่อเมื่อวานนี้ We All Deserve to Die (2010)
Lois, I think you went too far trying to discredit this annoying hero-basher.ลูอิส ฉันคิดว่าเธอคิดใกลไปแล้ว การที่จะลดความนาเชื่อถือ คนที่ต้องการวิจารย์ฮีโร่ Supergirl (2010)
Shaw's plan was to discredit me and take my place at the conference.แผนของชอว์ก็คือการทำให้ไม่มีใครเชื่อฉัน และพาฉันไปที่ประชุม Chuck Versus the Ring: Part II (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอับอายขายหน้า(n) shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai Definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
เสียราศี(v) discredit, See also: disparage, disgrace, tarnish, undermine, Syn. เสียสง่า, เสียศักดิ์ศรี, เสื่อมราศี, Example: หากการกระทำใดที่กระทำแล้วทำให้เสียราศี ให้โทษ ผู้มีสติก็ควรยับยั้งการกระทำนั้น
ทำลายเกียรติ(v) discredit, See also: disgrace, Ant. มีเกียรติ, Thai Definition: ทำให้เกียรติหมดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อมเสีย[khwām seūamsīa] (n) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit
เสียชื่อ[sīacheū] (v) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name  FR: salir (la réputation) (fig.) ; discréditer
ทำลาย[thamlāi] (v) EN: discredit ; tarnish ; damage  FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)
ทำลายเกียรติ[thamlāi kīet] (v, exp) EN: discredit ; disgrace  FR: discréditer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCREDIT D IH0 S K R EH1 D AH0 T
DISCREDITS D IH0 S K R EH1 D AH0 T S
DISCREDITED D IH0 S K R EH1 D IH0 T IH0 D
DISCREDITING D IH0 S K R EH1 D AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discredit (v) dˈɪskrˈɛdɪt (d i1 s k r e1 d i t)
discredits (v) dˈɪskrˈɛdɪts (d i1 s k r e1 d i t s)
discredited (v) dˈɪskrˈɛdɪtɪd (d i1 s k r e1 d i t i d)
discrediting (v) dˈɪskrˈɛdɪtɪŋ (d i1 s k r e1 d i t i ng)
discreditable (j) dˈɪskrˈɛdɪtəbl (d i1 s k r e1 d i t @ b l)
discreditably (a) dˈɪskrˈɛdɪtəbliː (d i1 s k r e1 d i t @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity) [Add to Longdo]
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] (n, adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信用[ふしんよう, fushinyou] (n) distrust; discredit [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r, vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discredit \Dis*cred"it\, v. t. [imp. & p. p. {Discredited}; p.
   pr. & vb. n. {Discrediting}.] [Cf. F. discr['e]diter.]
   1. To refuse credence to; not to accept as true; to
    disbelieve; as, the report is discredited.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of credibility; to destroy confidence or trust
    in; to cause disbelief in the accuracy or authority of.
    [1913 Webster]
 
       An occasion might be given to the . . . papists of
       discrediting our common English Bible. --Strype.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of credit or good repute; to bring reproach
    upon; to make less reputable; to disgrace.
    [1913 Webster]
 
       He. . . least discredits his travels who returns the
       same man he went.           --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discredit \Dis*cred"it\, n. [Cf. F. discr['e]dit.]
   1. The act of discrediting or disbelieving, or the state of
    being discredited or disbelieved; as, later accounts have
    brought the story into discredit.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, some degree of dishonor or disesteem; ill repute;
    reproach; -- applied to persons or things.
    [1913 Webster]
 
       It is the duty of every Christian to be concerned
       for the reputation or discredit his life may bring
       on his profession.          --Rogers.
 
   Syn: Disesteem; disrepute; dishonor; disgrace; ignominy;
     scandal; disbelief; distrust.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discredit
   n 1: the state of being held in low esteem; "your actions will
      bring discredit to your name"; "because of the scandal the
      school has fallen into disrepute" [syn: {disrepute},
      {discredit}] [ant: {reputation}, {repute}]
   v 1: cause to be distrusted or disbelieved; "The paper
      discredited the politician with its nasty commentary"
   2: damage the reputation of; "This newspaper story discredits
     the politicians" [syn: {discredit}, {disgrace}]
   3: reject as false; refuse to accept [syn: {disbelieve},
     {discredit}] [ant: {believe}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top