ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shuffling

SH AH1 F L IH0 NG   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shuffling-, *shuffling*, shuffl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After that, shuffling.หลังจากนั้นเดินลากเท้า An American Haunting (2005)
The way you're shuffling those cards,เห็นนายสับไพ่แบบนั้น 3:10 to Yuma (2007)
I enjoyed shuffling through your ipod to make sure that no one hears us.ผมชอบที่คุณเปิดเพลงดังๆ จะได้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีใครได้ยินเรา Turning Biminese (2008)
No, you're shuffling.ไม่ คุณลากเท้าอยู่ New York, I Love You (2008)
- I'm lifting. - No, you're shuffling.ฉันยกเท้าอยู่ ไม่ คุณลากเท้า New York, I Love You (2008)
Is that what all the shuffling was?แล้วมันเป็นเพราะเรื่องพวกนั้นใช่มั้ย Hot Tub Time Machine (2010)
Dean, quit shuffling and deal.ดีน หยุดพล่ามแล้วมาตกลงกัน Appointment in Samarra (2010)
Shuffling.สับไพ่ The Prestidigitation Approximation (2011)
Yes. I'm using their cray supercomputer to analyze shuffling patterns.ใช่ ฉันกำลังใช่คอมอัจฉริยะของเคลย์ The Prestidigitation Approximation (2011)
But this little one in your arms is gonna be shuffling in a bar just like them.หัวเราะไป แต่เจ้าหนูที่เธออุ้มนี่... ก็จะเมาแอ๋ในบาร์เหมือนพวกพ่อนั่นแหละ Take Shelter (2011)
- Perhaps even a mindless... shuffling... undead third party.นั่นแหละที่ผมพูด Undead Again (2012)
Shuffling my technofabulous deck of databases, sir.กำลังใช้คอมค้นหา ในกองไพ่แห่งข้อมูลอยู่ค่ะ Hit (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHUFFLING    SH AH1 F L IH0 NG
SHUFFLING    SH AH1 F UH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shuffling    (v) ʃˈʌflɪŋ (sh uh1 f l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
シャッフリング[, shaffuringu] (n) shuffling [Add to Longdo]
摺足;摺り足;すり足[すりあし, suriashi] (n) sliding feet; shuffling (one's feet); moving legs forward with feet never leaving the ground (sumo exercise) [Add to Longdo]
洗牌[せんぱい, senpai] (n) shuffling of tiles (e.g. in mah-jongg) [Add to Longdo]
配置転換[はいちてんかん, haichitenkan] (n,vs) reshuffling; job rotation [Add to Longdo]
配転[はいてん, haiten] (n) (abbr) (See 配置転換) reshuffling; job rotation [Add to Longdo]
躄;膝行[いざり, izari] (n) (1) crawling on the ground; shuffling one one's knees; (2) (sens) cripple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shuffle \Shuf"fle\, v. t. [imp. & p. p. {Shuffled}; p. pr. & vb.
   n. {Shuffling}.] [Originally the same word as scuffle, and
   properly a freq. of shove. See {Shove}, and {Scuffle}.]
   1. To shove one way and the other; to push from one to
    another; as, to shuffle money from hand to hand.
    [1913 Webster]
 
   2. To mix by pushing or shoving; to confuse; to throw into
    disorder; especially, to change the relative positions of,
    as of the cards in a pack.
    [1913 Webster]
 
       A man may shuffle cards or rattle dice from noon to
       midnight without tracing a new idea in his mind.
                          --Rombler.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove or introduce by artificial confusion.
    [1913 Webster]
 
       It was contrived by your enemies, and shuffled into
       the papers that were seizen.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To shuffe off}, to push off; to rid one's self of.
 
   {To shuffe up}, to throw together in hastel to make up or
    form in confusion or with fraudulent disorder; as, he
    shuffled up a peace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shuffling \Shuf"fling\, a.
   1. Moving with a dragging, scraping step. "A shuffling nag."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Evasive; as, a shuffling excuse. --T. Burnet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shuffling \Shuf"fling\, v.
   In a shuffling manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shuffling
   n 1: walking with a slow dragging motion without lifting your
      feet; "from his shambling I assumed he was very old" [syn:
      {shamble}, {shambling}, {shuffle}, {shuffling}]
   2: the act of mixing cards haphazardly [syn: {shuffle},
     {shuffling}, {make}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top