ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shamefulness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shamefulness-, *shamefulness*, shamefulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาย[N] shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความอับอายขายหน้า[N] shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ความอับอายขายหน้า[n. exp.] (khwām ap-āi khāinā) EN: shamefulness   

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shameful \Shame"ful\, a.
   1. Bringing shame or disgrace; injurious to reputation;
    disgraceful.
    [1913 Webster]
 
       His naval preparations were not more surprising than
       his quick and shameful retreat.    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting the feeling of shame in others; indecent; as, a
    shameful picture; a shameful sight. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disgraceful; reproachful; indecent; unbecoming;
     degrading; scandalous; ignominious; infamous.
     [1913 Webster] -- {Shame"ful*ly}, adv. --
     {Shame"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shamefulness
   n 1: unworthiness meriting public disgrace and dishonor [syn:
      {shamefulness}, {disgracefulness}, {ignominiousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top