หรือคุณหมายถึง shameleß?
Search result for

shameless

(47 entries)
(0.1443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shameless-, *shameless*, shameles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shameless[ADJ] ซึ่งไม่อับอาย, See also: ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย, Syn. disrespectful, immodest, rude, Ant. respectful, courteous

English-Thai: Nontri Dictionary
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How shameless!น่าไม่อาย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
What did you do with all the money you've shamelessly earned?คุณทำอะไรกับเงินทั้งหมดที่คุณหาได้ อย่างไม่อับอาย, บ้าง? Episode #1.8 (2008)
That's-That's shameless.-หน้าด้านชิบเป๋ง Marley & Me (2008)
No, you're a shameless bitch.ไม่ ยายตัวแสบหน้าไม่อาย The Age of Dissonance (2009)
Shamelessly plucked from the headlines.มันขึ้นพาดหัวข่าวไว้นี่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Whore! Shamelessly shoving your meatballs in my husband's face.น่าไม่อาย เอาสองเต้ามาดันใส่หน้าผัวชั้น A Little Night Music (2010)
You know you're asking a total stranger for 100,000 rather shamelessly, don't you?คุณน่าจะอายบ้างนะเวลาขอยืมเงินคนแปลกหน้าตั้ง 100,000 วอน Prosecutor Princess (2010)
So right now, I am the one shamelessly hanging onto you.ดังนั้นตอนนี้ ผมก็จะหน้าด้านตามคุณอยู่แบบนี้ Episode #1.11 (2010)
So right now, I am the one shamelessly hanging onto you.ตอนนี้ ผมจะหน้าด้านตามคุณอย่างนี้ Episode #1.12 (2010)
And why are you so shameless?ทำไมไม่ละอายใจบ้าง Episode #1.12 (2010)
As you know, I'm shameless and shrewd, so it's not a big deal for me to get married to Woo Young's cousin.อย่างที่คุณรู้ ฉันร้ายกาจและก้าวร้าว การพบวูยองหลังจากที่แต่งงานแล้วมันไม่ยากสำหรับฉัน Episode #1.7 (2010)
I would get angry at the employees very often and act arrogant and shameless, right?ฉันโกรธลูกจ้างบ่อยๆ ทำตัวหยิ่งแล้วก็ไร้ยางอาย ใช่ไหม ? Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shamelessA shameless liar speaks smilingly.
shamelessHe's such a shameless jerk.
shamelessIs she an innocent, or is she just shameless?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านหน้า[V] shameless, See also: bear shame, brazen-faced, impudent, Syn. บากหน้า, หน้าทน, หน้าหนา, หน้าด้าน, Example: เขาด้านหน้ามาขอเงินพ่อแม่ของเขาไปซื้อรถยนต์, Thai definition: ดื้อเข้าไปหาโดยไม่รู้สึกอาย
อลัชชี[ADJ] shameless, See also: unashamed, brazen, Thai definition: ไม่อาย, Notes: (บาลี)
ออกนอกหน้า[ADV] openly, See also: shamelessly, undisguisedly, noticeably, Example: เธอไม่พอใจอย่างออกนอกหน้าไปหน่อย, Thai definition: แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: inured to shame ; shameless   FR: effronté ; éhonté
หน้าหนา[v.] (nānā) EN: be shameless   
หน้าทน[adj.] (nāthon) EN: shameless   
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably   FR: ouvertement
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAMELESS    SH EY1 M L AH0 S
SHAMELESSLY    SH EY1 M L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shameless    (j) (sh ei1 m l @ s)
shamelessly    (a) (sh ei1 m l @ s l ii)
shamelessness    (n) (sh ei1 m l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schamlos {adj} | schamloser | am schamlosestenshameless | more shameless | most shameless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
しゃあしゃあ[, shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly [Add to Longdo]
のめのめ[, nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly [Add to Longdo]
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
厚皮[あつかわ, atsukawa] (adj-na,n) thick hide; shamelessness [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, / ] shameless; (slang) rascal, #55,079 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ˊ ˊ ㄔˇ, / ] shameless, #122,748 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shameless \Shame"less\, a. [AS. scamle['a]s.]
   1. Destitute of shame; wanting modesty; brazen-faced;
    insensible to disgrace. "Such shameless bards we have."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Shame enough to shame thee, wert thou not shameless.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating want of modesty, or sensibility to disgrace;
    indecent; as, a shameless picture or poem.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impudent; unblushing; audacious; immodest; indecent;
     indelicate.
     [1913 Webster] -- {Shame"less*ly}, adv. --
     {Shame"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shameless
   adj 1: feeling no shame; "a shameless imposter"; "an unblushing
       apologist for fascism" [syn: {shameless}, {unblushing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top