ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสร้ง

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสร้ง-, *แสร้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสร้ง[V] feign, See also: pretend, sham, affect, Syn. เสแสร้ง, แกล้ง, Example: เขาถึงกับถอนหายใจและพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นโดยแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่นเสีย, Thai definition: จงใจทำให้ผิดจากความจริง
แสร้งทำ[V] affect, See also: dissemble, Syn. เสแสร้ง, แสร้ง, แกล้งทำ, Ant. ตั้งใจทำ, Example: ในที่สุดธาตุแท้ของมนุษย์ก็ถูกเปิดเผยออกมา ไม่มีใครมาแสร้งทำตัวเป็นผู้วิเศษเพื่ออ้างเอาอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆ ได้ตลอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสร้ง(แส้ง) ก. แกล้ง, จงใจทำให้ผิดจากความจริง, จงใจทำ, เช่น รังไรโรยด้วยแป้ง เหมือนนกแสร้งทำรังรวง (กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน).
แสร้งว่าน. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยกุ้งปรุงเป็นเครื่องจิ้ม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malingering, Auditoryแสร้งทำเป็นหูหนวกหูตึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He pretends to know nothing of the camp.และแสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องภายในแคมป์ Night and Fog (1956)
Play every ball on its merit. - I want to fight. - That man is malingering.ฉันต้องการที่จะต่อสู้ คนที่มี การแสร้งป่วย How I Won the War (1967)
And that he'd like you to stop pretending that you're spreading his word.ท่านอยากให้คุณเลิกเสแสร้งว่า คุณเผยแพร่คำสอนของท่าน Oh, God! (1977)
Really, Vernon, why pretend?จริงๆ นะ เวอร์นอน ทำไมต้องเสแสร้งด้วย Airplane! (1980)
"Even if I have to fake it....ถึงต้องเสแสร้งก็เถอะ Punchline (1988)
Devious.เสแสร้งนัก Wuthering Heights (1992)
"affecting history...โดยเสแสร้งและกลบเกลื่อน In the Mouth of Madness (1994)
I couldn't keep that up for long.ฉันเสแสร้งไม่ได้นานหรอก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Everybody knows everything you do. They're pretending.พวกเขาแกล้งทำ ทุกคนเสแสร้ง The Truman Show (1998)
You're offering me a chance to pretend to be king.โอกาสที่ข้าจะเสแสร้งเป็นกษัตริย์ The Man in the Iron Mask (1998)
And in pretending to love you, I do something awful.การเสแสร้งรักพระองค์ช่างน่าอัปยศ The Man in the Iron Mask (1998)
You pretend.เจ้าเสแสร้ง The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสร้ง[v.] (saēng) EN: pretend ; feign ; sham; affect   FR: feindre ; simuler ; affecter
แสร้ง[v.] (saērong) EN: pretend ; feign ; make a pretense (of)   FR: feindre (de) ; faire semblant (de)
แสร้งทำ [v.] (saēngtham) EN: affect ; dissemble   FR: simuler ; jouer la comédie ; affecter
แสร้งทำเป็นโง่[v. exp.] (saēngtham pen ngō) FR: faire l'idiot

English-Thai: Longdo Dictionary
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act[VI] แสร้งทำ
affect[VT] แสร้งทำ, Syn. assume, feign, pretend
affected[ADJ] เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
assume[VT] แสร้ง, See also: เสแสร้งเป็น, Syn. pretend, feign
connive at[PHRV] แสร้งทำเป็นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับ, See also: ยอมรับหรือยอมตาม, Syn. wink at
cut dead[PHRV] แสร้งทำเป็นไม่รู้จัก
disguise as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: ปลอมตัวเป็น
fake up[PHRV] แสร้งทำ, See also: หลอกว่า
fake[VI] สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, Syn. assume, pretend
fake[VT] สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย,เก๋,โอ่อ่า,เสแสร้ง,
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf

English-Thai: Nontri Dictionary
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissembler(n) คนเสแสร้ง,คนหน้าไหว้หลังหลอก
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top