ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultivation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultivation-, *cultivation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultivation(n) การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก, Syn. tillage
cultivation(n) การพัฒนา, See also: การให้ความรู้, Syn. improvement
cultivation(n) ลักษณะที่มีการศึกษา, See also: การมีความรู้, Syn. sophistication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก, ศิลปะการเพาะปลูก, การอบรมสั่งสอน, วัฒนธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
cultivation(n) การเพาะปลูก, การปลูกฝัง, การอบรมสั่งสอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivationการเกษตรกรรม, Example: การเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Cultivation systemระบบการเพาะปลูก [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bressler wants to end world hunger. He's researching new forms of crop cultivation offering open access to his data.เบลสต์เลอต้องการสิ้นสุดความโหยหิวของโลก Unknown (2011)
This will continue and by 2030, all food cultivation will be controlled by Vickerdale.เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปในปี 2030 อาหารทั้งหมด จะถูกควบคุมโดย Vickerdale Family Time (2012)
So on the principle of playing to your strengths he decided to make their cultivation his life's work.และเพือต้องการฝึกฝนความชำนาญ.. เขาตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้ เพื่อสั่งสม เป็นงานหลักในชีวิตของเขา The Man from U.N.C.L.E. (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultivationAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเลย(n) cultivation, See also: planting rice on muddy place, Example: ชาวนาตัดสินใจปลูกข้าวโดยใช้วธีพะเลยเพราะผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: วิธีปลูกข้าวในนาที่เป็นตม โดยนำข้าวปลูกที่แช่น้ำไว้หว่านแทนข้าวที่เสียไป
การทำฟาร์ม(n) farming, See also: cultivation, Example: ไฮวินด์เป็นชุมชนที่มุ่งพัฒนาการทำฟาร์มเพื่อการพึ่งตนเองในครอบครัว
การกสิกรรม(n) agriculture, See also: cultivation, Example: การกสิกรรมหลักของไทย คือการปลูกข้าว, Thai Definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพาะปลูก[kān phǿplūk] (n) EN: cultivation ; agriculture  FR: culture [ f ] ; horticulture [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cultivation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultivation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbaumethode { f }cultivation method [Add to Longdo]
Bodenbearbeitungstechnik { f }cultivation engineering [Add to Longdo]
Tabakanbau { m }cultivation of tobacco [Add to Longdo]
Wohnkultur { f }cultivation of home decor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
育成(P);育生[いくせい, ikusei] (n, vs) rearing; training; nurture; cultivation; promotion; (P) #2,966 [Add to Longdo]
栽培[さいばい, saibai] (n, vs) cultivation; (P) #4,519 [Add to Longdo]
教養[きょうよう, kyouyou] (n, vs, adj-no) cultivation; refinement; culture; education; (P) #5,407 [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n, vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) #5,488 [Add to Longdo]
耕作[こうさく, kousaku] (n, vs) cultivation; farming; (P) #13,704 [Add to Longdo]
培養[ばいよう, baiyou] (n, vs) cultivation; nurture; culture; (P) #14,623 [Add to Longdo]
養殖[ようしょく, youshoku] (n, vs, adj-no) raising; culture; cultivation; (P) #14,770 [Add to Longdo]
連作[れんさく, rensaku] (n, vs) (1) planting a field with the same crop each year; repeated cultivation; (2) collaborative literary work; story made up by several writers working on it in turn; (P) #19,983 [Add to Longdo]
ハウス栽培[ハウスさいばい, hausu saibai] (n) greenhouse cultivation [Add to Longdo]
一律減反[いちりつげんたん, ichiritsugentan] (n) reduction in area of rice under cultivation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cultivation \Cul`ti*va"tion\ (k?l`t?-v?"sh?n), n. [Cf. F.
   cultivation.]
   1. The art or act of cultivating; improvement for
    agricultural purposes or by agricultural processes;
    tillage; production by tillage.
    [1913 Webster]
 
   2. Bestowal of time or attention for self-improvement or for
    the benefit of others; fostering care.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being cultivated; advancement in physical,
    intellectual, or moral condition; refinement; culture.
    [1913 Webster]
 
       Italy . . . was but imperfectly reduced to
       cultivation before the irruption of the barbarians.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultivation
   n 1: socialization through training and education to develop
      one's mind or manners; "her cultivation was remarkable"
   2: (agriculture) production of food by preparing the land to
     grow crops (especially on a large scale)
   3: a highly developed state of perfection; having a flawless or
     impeccable quality; "they performed with great polish"; "I
     admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an
     inspiration which gives to all work that finish which is
     almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
     {culture}, {cultivation}, {finish}]
   4: the process of fostering the growth of something; "the
     cultivation of bees for honey"
   5: the act of raising or growing plants (especially on a large
     scale)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top