Search result for

precise

(69 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precise-, *precise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precise[ADJ] แม่นยำ, See also: แน่นอน, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Syn. accurate, correct, explicit
precise[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง, Syn. fastidious, rigid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precise(adj) เที่ยงตรง,แน่นอน,ถูกต้อง,แม่นยำ,ละเอียด
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Precisely.แน่นอน The Wake-Up Bomb (2011)
Precisely.ใช่ World War Z (2013)
And what happens when I put him into V-tach because the sonogram isn't precise enough?และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันทำให้เขา V-tach เพราะโซโนแกรมไม่เที่ยงตรงพอ The Itch (2008)
And how precisely do you propose to do that?แล้วเจ้าวางแผนจะทำยังไงล่ะ? Bombad Jedi (2008)
Precisely with the rest of the footage.เคลื่อนที่พร้อมกับอย่างอื่นในภาพเป๊ะๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Precisely!ถูกต้อง! Iljimae (2008)
Precisely.ถูกต้อง Babylon A.D. (2008)
One shot more precise.ยิงแม่นกว่า Wanted (2008)
Can't you be more precise?บอกให้ชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยไม่ได้รึไง Inkheart (2008)
How to spend $2 million, 2.3 to be precise.ใช้เงินสัก 2ล้านเหรียญ ให้ชัดก็ 2.3ล้าน Frost/Nixon (2008)
- Precisely.-แน่นอน Doubt (2008)
Precisely. You can both present your ideas at my birthday party this weekend.เธอสองคนเตรียมเสนอไอเดีย ในงานวันเกิดฉัน สุดสัปดาห์นี้ Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preciseAbove all, logic requires precise definitions.
preciseAbove all, scientific terms call for precise definitions.
preciseHe gave me precise instructions to do the job.
precisePlease come here at 3 o'clock precisely.
preciseShe is precise in keeping appointments.
preciseTell me the precise time of their arrival.
preciseThe manager gave the precise answer which I was looking for.
preciseThe precise time of their arrival is not known.
preciseThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
preciseWhat is the precise meaning of precise?
preciseWhat is the precise meaning of the word?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือฉมัง[ADJ] accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
ตรงเผง[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
เผง[ADV] precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เพะ[ADV] exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปรี๊ยะ[ADV] exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
ถนัด[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วนถี่[ADV] carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead   FR: indiquer ; préciser
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only   
แม่น[adj.] (maen) EN: accurate ; exact ; precise ; correct   FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[adj.] (maenyam) EN: accurate ; exact ; correct ; precise   FR: précis ; exact ; correct
ไม่ระบุ[v. exp.] (mai rabu) FR: non précisé ; non mentionné ; non spécifié
มือฉมัง[adj.] (meū chamang) EN: accurate ; precise   FR: précis
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: ... o'clock   FR: ... heure(s) précise(s)
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite   FR: être exact
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISE    P R AH0 S AY1 S
PRECISE    P R IY0 S AY1 S
PRECISELY    P R AH0 S AY1 S L IY0
PRECISELY    P R IY0 S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precise    (j) (p r i1 s ai1 s)
precised    (v) (p r ei1 s ii d)
precises    (v) (p r ei1 s ii z)
precisely    (a) (p r i1 s ai1 s l ii)
preciseness    (n) (p r i1 s ai1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau; gewissenhaft; akkurat; exakt; präzis; präzise {adj} | genauer; präziser | am genauesten; am präzisestenprecise | more precise | most precise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精当[jīng dàng, ㄐㄧㄥ ㄉㄤˋ, / ] precise and appropriate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precise \Pre*cise"\, a. [L. praecisus cut off, brief, concise,
   p. p. of praecidere to cut off in front, to cut off; prae
   before + caedere to cut: cf. F. pr['e]cis. Cf. {Concise}.]
   1. Having determinate limitations; exactly or sharply defined
    or stated; definite; exact; nice; not vague or equivocal;
    as, precise rules of morality.
    [1913 Webster]
 
       The law in this point is not precise. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       For the hour precise
       Exacts our parting hence.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Strictly adhering or conforming to rule; very nice or
    exact; punctilious in conduct or ceremony; formal;
    ceremonious. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He was ever precise in promise-keeping. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Accurate; exact; definite; correct; scrupulous;
     punctilious; particular; nice; formal. See {Accurate}.
     [1913 Webster] -- {Pre*cise"ly}, adv. --
     {Pre*cise"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precise
   adj 1: sharply exact or accurate or delimited; "a precise mind";
       "specified a precise amount"; "arrived at the precise
       moment" [ant: {imprecise}]
   2: (of ideas, images, representations, expressions)
     characterized by perfect conformity to fact or truth ;
     strictly correct; "a precise image"; "a precise measurement"
     [syn: {accurate}, {exact}, {precise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top