ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precise

P R IH0 S AY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precise-, *precise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precise(adj) แม่นยำ, See also: แน่นอน, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Syn. accurate, correct, explicit
precise(adj) จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง, Syn. fastidious, rigid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, พอดี, ชัดถ้อยชัดคำ, พิถีพิถัน, เฉียบขาด, ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precise(adj) เที่ยงตรง, แน่นอน, ถูกต้อง, แม่นยำ, ละเอียด
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่นอน, อย่างละเอียด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Now would be the precise time to revenge myself on their children.ตอนนี้เป็นเวลาเหมาะ กับการแก้แค้น\ พวกลูกๆเขา Wuthering Heights (1992)
This is a precise business. I'll write them a letter.ช่างเถอะเดี๋ยวดีเอง Schindler's List (1993)
Those are people who always have that precise instant stamped on their lifeผู้คนที่มักจะจำภาพนี้ ไปตลอดชีวิต The Legend of 1900 (1998)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
I know it is hard, but please be precise in your testimonyฉันรู้ว่ามันยาก แต่ได้โปรดให้การตามความจริง Uninvited (2003)
Uh, Mr. Fogg, you are a noble, precise gentleman.คุณฟ็อกก์ คุณช่างประเสริฐแท้ๆ Around the World in 80 Days (2004)
But I gave you a precise time at which to page me.แต่ผมเคยบอกคุณไปแล้วว่า ให้เพจหาผมได้ในเวลาไหน Saw (2004)
We couldn't get precise numbers.เราไม่รู้จำนวนที่แน่นอน.. The Great Raid (2005)
An ultimatum that was met with swift and surgically precise justice.มันก็ต้องเจอกับ การพิพากษาที่ เฉียบขาด และรวดเร็ว. V for Vendetta (2005)
Time manipulation is not a precise science.การจัดการเวลาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preciseAbove all, logic requires precise definitions.
preciseAbove all, scientific terms call for precise definitions.
preciseHe gave me precise instructions to do the job.
precisePlease come here at 3 o'clock precisely.
preciseShe is precise in keeping appointments.
preciseTell me the precise time of their arrival.
preciseThe manager gave the precise answer which I was looking for.
preciseThe precise time of their arrival is not known.
preciseThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
preciseWhat is the precise meaning of precise?
preciseWhat is the precise meaning of the word?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือฉมัง(adj) accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
ตรงเผง(adv) accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai Definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
เผง(adv) precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai Definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง(adv) precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai Definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เพะ(adv) exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปรี๊ยะ(adv) exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
ถนัด(adv) accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วนถี่(adv) carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai Definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้บอก[chībøk] (v) EN: direct ; point ; guide ; lead  FR: indiquer ; préciser
เอง[ēng] (adv) EN: just ; exactly ; precisely ; only
แม่น[maen] (adj) EN: accurate ; exact ; precise ; correct  FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[maenyam] (adj) EN: accurate ; exact ; correct ; precise  FR: précis ; exact ; correct
ไม่ระบุ[mai rabu] (v, exp) FR: non précisé ; non mentionné ; non spécifié
มือฉมัง[meū chamang] (adj) EN: accurate ; precise  FR: précis
แน่นอน[naēnøn] (adv) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure  FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
นาฬิกา[nālikā] (n) EN: ... o'clock  FR: ... heure(s) précise(s)
เป๊ะ[pe] (v) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite  FR: être exact
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRECISE P R IH0 S AY1 S
PRECISE P R IY0 S AY1 S
PRECISELY P R IH0 S AY1 S L IY0
PRECISELY P R IY0 S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precise (j) prˈɪsˈaɪs (p r i1 s ai1 s)
precised (v) prˈɛɪsiːd (p r ei1 s ii d)
precises (v) prˈɛɪsiːz (p r ei1 s ii z)
precisely (a) prˈɪsˈaɪsliː (p r i1 s ai1 s l ii)
preciseness (n) prˈɪsˈaɪsnəs (p r i1 s ai1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精当[jīng dàng, ㄐㄧㄥ ㄉㄤˋ, / ] precise and appropriate #68,411 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau; gewissenhaft; akkurat; exakt; präzis; präzise { adj } | genauer; präziser | am genauesten; am präzisestenprecise | more precise | most precise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[kichinto] (adv, vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
しゃきしゃき[shakishaki] (adv, n, vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
だけあって[dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ぴたっと[pitatto] (adv, vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[pitari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precise \Pre*cise"\, a. [L. praecisus cut off, brief, concise,
   p. p. of praecidere to cut off in front, to cut off; prae
   before + caedere to cut: cf. F. pr['e]cis. Cf. {Concise}.]
   1. Having determinate limitations; exactly or sharply defined
    or stated; definite; exact; nice; not vague or equivocal;
    as, precise rules of morality.
    [1913 Webster]
 
       The law in this point is not precise. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       For the hour precise
       Exacts our parting hence.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Strictly adhering or conforming to rule; very nice or
    exact; punctilious in conduct or ceremony; formal;
    ceremonious. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He was ever precise in promise-keeping. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Accurate; exact; definite; correct; scrupulous;
     punctilious; particular; nice; formal. See {Accurate}.
     [1913 Webster] -- {Pre*cise"ly}, adv. --
     {Pre*cise"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precise
   adj 1: sharply exact or accurate or delimited; "a precise mind";
       "specified a precise amount"; "arrived at the precise
       moment" [ant: {imprecise}]
   2: (of ideas, images, representations, expressions)
     characterized by perfect conformity to fact or truth ;
     strictly correct; "a precise image"; "a precise measurement"
     [syn: {accurate}, {exact}, {precise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top