ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precise

P R IH0 S AY1 S   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precise-, *precise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precise[ADJ] แม่นยำ, See also: แน่นอน, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Syn. accurate, correct, explicit
precise[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง, Syn. fastidious, rigid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precise(adj) เที่ยงตรง,แน่นอน,ถูกต้อง,แม่นยำ,ละเอียด
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are precise and you will not be taken advantage of.คุณทำอะไรแม่นยำ และคุณจะไม่ยอมถูกคนเอาเปรียบ Split (2016)
Well, how precise is that time of death?แล้วแน่ใจเรื่องเวลาตาย? The Blind Fortune Teller (2015)
When you get to the other end, you'll have to repeat them in precise order.เมื่อจำมันได้ทั้งหมดแล้ว นายต้องทวนตัวเลขทั้งหมด ให้ถูกต้องตามลำดับ Orange Blossom Ice Cream (2014)
They needed to see his ideas expressed in the language of modern physics, precise equations.พวกเขาต้องการที่จะ เห็นความคิดของเขาแสดง ในภาษาของฟิสิกส์สมัยใหม่ The Electric Boy (2014)
He became convinced that Faraday's fields of force were real, and he set out to give them a precise mathematical formulation.เขากลายเป็นที่เชื่อว่าสาขา ของฟาราเดย์ของแรง เป็นเรื่องจริงและเขา ออกไปให้พวกเขา สูตรทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ The Electric Boy (2014)
This included mandating a single coinage, making uniform all weights and measures, the widths of carts and roads, as well as the precise way the Chinese language was to be written, including what you were allowed to write and think.นี้รวมถึงการบังคับเหรียญเดียว ทำให้เครื่องแบบ น้ำหนักและมาตรการ ความกว้างของรถและ ถนนเช่นเดียวกับวิธีที่แม่นยำ Hiding in the Light (2014)
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์ When Knowledge Conquered Fear (2014)
The only difference among them was the precise nature of the coming disaster.เป็นธรรมชาติที่แม่นยำของภัยพิบัติมา When Knowledge Conquered Fear (2014)
Do you remember the precise nature of this threat?ท่านจำได้รายละเอียดได้ไหม ว่าเขาขู่อย่างไร The Laws of Gods and Men (2014)
Precise with his timings.เก่งที่สุดในช่วงเวลาของเขา Predestination (2014)
If Washington knew the precise nature of the weapon we were sent to steal, he certainly didn't tell us.ถ้าหากวอชิงตันรู้ว่าอาวุธที่เราถูกส่งไปเพื่อขโมยมันมา มีอานุภาพขนาดไหน เขาจะไม่บอกเราอย่างแน่นอน The Lesser Key of Solomon (2013)
Right at this precise moment when you get close,มันเหมาะเจาะเกินไปที่พอคุณเข้าใกล้ Red John's Rules (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preciseAbove all, logic requires precise definitions.
preciseAbove all, scientific terms call for precise definitions.
preciseHe gave me precise instructions to do the job.
precisePlease come here at 3 o'clock precisely.
preciseShe is precise in keeping appointments.
preciseTell me the precise time of their arrival.
preciseThe manager gave the precise answer which I was looking for.
preciseThe precise time of their arrival is not known.
preciseThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
preciseWhat is the precise meaning of precise?
preciseWhat is the precise meaning of the word?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือฉมัง[ADJ] accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
ตรงเผง[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
เผง[ADV] precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เพะ[ADV] exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปรี๊ยะ[ADV] exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
ถนัด[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วนถี่[ADV] carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead   FR: indiquer ; préciser
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only   
แม่น[adj.] (maen) EN: accurate ; exact ; precise ; correct   FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[adj.] (maenyam) EN: accurate ; exact ; correct ; precise   FR: précis ; exact ; correct
ไม่ระบุ[v. exp.] (mai rabu) FR: non précisé ; non mentionné ; non spécifié
มือฉมัง[adj.] (meū chamang) EN: accurate ; precise   FR: précis
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: ... o'clock   FR: ... heure(s) précise(s)
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite   FR: être exact
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISE    P R IH0 S AY1 S
PRECISE    P R IY0 S AY1 S
PRECISELY    P R IH0 S AY1 S L IY0
PRECISELY    P R IY0 S AY1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precise    (j) prˈɪsˈaɪs (p r i1 s ai1 s)
precised    (v) prˈɛɪsiːd (p r ei1 s ii d)
precises    (v) prˈɛɪsiːz (p r ei1 s ii z)
precisely    (a) prˈɪsˈaɪsliː (p r i1 s ai1 s l ii)
preciseness    (n) prˈɪsˈaɪsnəs (p r i1 s ai1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精当[jīng dàng, ㄐㄧㄥ ㄉㄤˋ, / ] precise and appropriate, #68,411 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau; gewissenhaft; akkurat; exakt; präzis; präzise {adj} | genauer; präziser | am genauesten; am präzisestenprecise | more precise | most precise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precise \Pre*cise"\, a. [L. praecisus cut off, brief, concise,
   p. p. of praecidere to cut off in front, to cut off; prae
   before + caedere to cut: cf. F. pr['e]cis. Cf. {Concise}.]
   1. Having determinate limitations; exactly or sharply defined
    or stated; definite; exact; nice; not vague or equivocal;
    as, precise rules of morality.
    [1913 Webster]
 
       The law in this point is not precise. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       For the hour precise
       Exacts our parting hence.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Strictly adhering or conforming to rule; very nice or
    exact; punctilious in conduct or ceremony; formal;
    ceremonious. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He was ever precise in promise-keeping. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Accurate; exact; definite; correct; scrupulous;
     punctilious; particular; nice; formal. See {Accurate}.
     [1913 Webster] -- {Pre*cise"ly}, adv. --
     {Pre*cise"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precise
   adj 1: sharply exact or accurate or delimited; "a precise mind";
       "specified a precise amount"; "arrived at the precise
       moment" [ant: {imprecise}]
   2: (of ideas, images, representations, expressions)
     characterized by perfect conformity to fact or truth ;
     strictly correct; "a precise image"; "a precise measurement"
     [syn: {accurate}, {exact}, {precise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top