ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refinery

R IH0 F AY1 N ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refinery-, *refinery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refinery(n) โรงกลั่น, See also: โรงน้ำตาล, โรงกลั่นน้ำมัน, Syn. brewery, distillery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน, โรงฟอก, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an oil refinery and a scrap yard.มีโรงกลั่นน้ำมัน ป่าช้ารถ Heat (1995)
Refinery only pays by check.โรงกลั่นจ่ายเป็นเช็ค Heat (1995)
A refinery and a scrap yard.โรงกลั่นกับป่าช้ารถ Heat (1995)
You see, my parents died in the Big Blast, a TransWorld oil refinery explosion that destroyed much of the city.ครอบครัวผมตายไปในการระเบิดครั้งใหญ่ ในอุบัติเหตุโรงกลั่นน้ำมัน TransWorld ระเบิด และทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองไปเกือบทั้งหมด Upside Down (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงกลั่น(n) refinery, Example: รัฐบาลอนุมัติให้บริษัทคาลเท็กซ์ได้สุทธิในการตั้งโรงกลั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงกลั่น[rōng klan] (n) EN: refinery  FR: raffinerie [ f ]
โรงกลั่นน้ำมัน[rōng klan nām man] (n, exp) EN: oil refinery  FR: raffinerie de pétrole [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFINERY R IH0 F AY1 N ER0 IY0
REFINERY'S R IH0 F AY1 N ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refinery (n) rˈɪfˈaɪnəriː (r i1 f ai1 n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raffinerie { f } | Raffinerien { pl }refinery | refineries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精油所[せいゆしょ, seiyusho] (n) oil refinery [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ;せいれんじょ, seirensho ; seirenjo] (n) refinery; smelting works [Add to Longdo]
製糖所[せいとうじょ, seitoujo] (n) sugar refinery [Add to Longdo]
製油所[せいゆじょ, seiyujo] (n) oil refinery; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refinery \Re*fin"er*y\ (-?), n.; pl. {Refineries} (-?z). [Cf. F.
   raffinerie.]
   1. The building and apparatus for refining or purifying, esp.
    metals and sugar.
    [1913 Webster]
 
   2. A furnace in which cast iron is refined by the action of a
    blast on the molten metal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refinery
   n 1: an industrial plant for purifying a crude substance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top