Search result for

ขัดเกลา

(29 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดเกลา-, *ขัดเกลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดเกลา[V] discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขัดเกลาก. ทำให้เกลี้ยงเกลา, ทำให้เรียบร้อย, อบรมพรํ่าสอน, เช่น ขัดเกลานิสัย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you used to speaking only after polishing your thoughts?หรือว่าเธอเคยชินกับการพูด หลังจาก ขัดเกลาความคิดของเธอก่อน? Episode #1.9 (2008)
You're going to polish your thoughts again before speaking?เธอจะขัดเกลาความคิดของเธออีกครั้ง ก่อนที่จะพูดหรือ? Episode #1.9 (2008)
I think you'd really dig it.ฉันว่าเธอขัดเกลามันได้ Dare (2009)
Eric has had a thousand years practicing deceit.เอริคมีเวลานับพันปีในการขัดเกลาเล่ห์กล I Will Rise Up (2009)
- what you said about traditions shaping our kids...การพูดเรื่องประเพณี ถือเป็นการขัดเกลา เด็กๆ Hungry Man (2009)
Shape people.ช่วยขัดเกลาเด็ก Hungry Man (2009)
I've been a part of a lot of study groups, that fell apart because of unresolved tension.เพียงเพราะภาวะตึงเครียดที่ไม่เคยได้รับการขัดเกลา เราควรจะมองข้ามความกังวลใจของแอนนี่รึเปล่า? เราไม่ได้ชวนเธอมาเหรอ? Pilot (2009)
- Sanding off the rough edges, if you will. - No. You're not sanding Penny.ขัดเกลานิสัยกระด้างอะไรยังงั้น นายจะมาขัดเกลาเพนนีไม่ได้ The Gothowitz Deviation (2009)
Years of searching and refining, finding the right powers that can coexist in one body without ripping it apart.หลายปีที่ฉันค้นหาและขัดเกลา หาพลังที่แท้จริง ที่สามารถกันอยู่อยู่ในร่างเดียว โดยไม่ต้องแยกเป็นส่วนๆ X-Men Origins: Wolverine (2009)
Precisely.การสมคบคิดที่แท้จริง จะช่วยขัดเกลาคุณ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
I thought I could bounce some ideas off you, you could tinker with some stuff.ฉันคิดว่าน่าจะแลกเปลี่ยนไอเดียกับนายบ้าง นายอาจช่วยขัดเกลาได้บ้าง Seven Psychopaths (2012)
Well, I'm still, uh, honing my communication strategy.คือฉันยังต้องขัดเกลา กลยุทธ์ด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ Survival of the Fittest (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polish[VT] ขัดเกลา, See also: เกลา, ทำให้สละสลวย, ทำให้เรียบร้อย, Syn. refine
polish up[PHRV] ฝึกฝน, See also: ขัดเกลา, ฟื้นฟู, Syn. brush up, rub up
refine[VT] กล่อมเกลา, See also: ขัดเกลา, Syn. elevate, polish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
retouch(รีทัชฺ') vi.,n. (การ,ส่วนที่) ตกแต่ง,เสริมแต่ง,ขัดเกลา,ใช้สีเสริมแต่ง,ภาพเสริมแต่ง, See also: retouchable adj. retoucher n.
suave(สวาฟว) adj. กลมกล่อม,อ่อนโยน,ละ-มุนละไม,สุภาพ,ขัดเกลา,มีฤทธิ์อ่อน,ประจบ, See also: suaveness n., Syn. glib

English-Thai: Nontri Dictionary
furbish(vt) ขัดเกลา,ขัดสี,ขัด
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
retouch(vt) ขัดเกลา,ตกแต่งใหม่,เสริมแต่ง
round(vt) ขัดเกลา,ทำให้กลม,โอบล้อม,ทำให้เป็นวงแหวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
well-craftedขัดเกลา ปรุงแต่งอย่างประณีตงดงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top