Search result for

sophistication

(27 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sophistication-, *sophistication*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sophistication(ซะฟิสทิเค'เชิน) n. ลักษณะที่ช่ำชองโลก,ลักษณะชาวกรุง,การขาดความไร้-เดียงสา,การขาดลักษณะธรรมชาติ,การเปลี่ยนจากลักษณะธรรมชาติ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
sophistication(n) ความซับซ้อน,การตบตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sophisticationการปลอมปน (อาหาร, ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This Amida Hall expresses the sophistication of the art from the Jodo sect to modern society making it an architectural treasure.อมิดะ ฮอลล์นี้ แสดงออกถึงความซับซ้อนของศิลปะ จากยุคโจโดถึงสังคมสมัยใหม่ ...ทำให้มันเป็นสมบัติแห่งสถาปัตยกรรม Ohitori sama (2009)
I'm in charge of security for all computers on the Harvard network, and I can assure you of its sophistication.ผมเป็นผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่ายทั้งหมดของฮาวเวิร์ด และผมขอยืนยันเรื่องความซับซ้อนของระบบที่มี The Social Network (2010)
In fact, it was that level of sophistication that led us to you in less than four hours.และก็ด้วยความซับซ้อนของระบบนี้ ทำให้เราหาคุณเจอภายในสี่ชั่วโมง The Social Network (2010)
The unsub lacks sophistication and shows immaturityคนร้ายขาดความซับซ้อน และแสดงถึงความเป็นเด็ก Exit Wounds (2010)
[FRAWLEY] These guys plan and execute with sophistication and discipline.Fuck. The Town (2010)
Based on the complexity and the sophistication of the abductions, we think she is most likely between the ages of 30 and 40.ดูจากความซับซ้อน และความช่ำชองในการลักพาตัว เราคิดว่าเธอน่าจะอายุประมาณ 30-40 ปี The Good Earth (2012)
I have been a very good influence on the sophistication of your thinking.ฉันได้รับ อิทธิพลที่ดีจาก แนวคิดของคุณ The But in the Joke (2012)
She tasted like imported sophistication and domestic cigarettes.รสชาติของเธอยังกะความเสแสร้งนำเข้าจากต่างประเทศ บวกกับบุหรี่ในประเทศยังไงยังงั้น Kill Your Darlings (2013)
That shows organization and sophistication.นั่นแสดงถึงการเตรียมการและความละเอียดรอบคอบ Broken (2013)
Neither of whom possesses the sophistication for such a ploy.ไม่มีทางเป็นพวกเขาไปได้ อุบายมันซับซ้อนเกินไป Masquerade (2013)
Based on the sophistication and patience required for these crimes, we believe this unsub is probably in her 30s and no older than her early 40s.ดูจากความปราณีต และความอดทนที่ต้องใช้ ในการฆาตกรรมเหล่านี้ เราเชื่อว่าอันซับคนนี้ อาจจะอายุประมาณ 30 Alchemy (2013)
Based on the planning and sophistication of the kills, we believe that he's in his late 30s or 40s.ดูจากการวางแผนและหลักการ ในการฆ่าแล้ว เราเชื่อว่าเขาอายุปลายๆ 30 - 40 ปี Gatekeeper (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสา[n.] (prasā) EN: manner ; way ; sophistication   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOPHISTICATION    S AH0 F IH2 S T IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sophistication    (n) (s @1 f i2 s t i k ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソフィスティケーション[, sofisuteike-shon] (n) sophistication [Add to Longdo]
ソフィスティケート[, sofisuteike-to] (n,vs) sophistication (trans [Add to Longdo]
悪擦;悪擦れ;悪摺れ;悪ずれ[わるずれ, waruzure] (n,vs) over-sophistication [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
高度化[こうどか, koudoka] (n,vs) increase in sophistication; enhancement of functionality; increase in speed; upgrading [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]
捻り;拈り;撚り[ひねり, hineri] (n) (1) twist; spin; (2) ingenuity; sophistication (e.g. of writing style); (3) (See お捻り・おひねり) wrapped offering (of money); (4) twisting throw (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sophistication \So*phis`ti*ca"tion\, n. [Cf. LL. sophisticatio,
   F. sophistication.]
   The act of sophisticating; adulteration; as, the
   sophistication of drugs. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sophistication
   n 1: uplifting enlightenment [syn: {edification},
      {sophistication}]
   2: a deliberately invalid argument displaying ingenuity in
     reasoning in the hope of deceiving someone [syn: {sophism},
     {sophistry}, {sophistication}]
   3: being expert or having knowledge of some technical subject;
     "understanding affine transformations requires considerable
     mathematical sophistication"
   4: the quality or character of being intellectually
     sophisticated and worldly through cultivation or experience
     or disillusionment [syn: {sophistication}, {worldliness},
     {mundaneness}, {mundanity}] [ant: {naiveness}, {naivete},
     {naivety}]
   5: falsification by the use of sophistry; misleading by means of
     specious fallacies; "he practiced the art of sophistication
     upon reason"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top