ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilisation

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilisation-, *civilisation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civilisation[N] ความศิวิไลซ์, Syn. civilization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civilisation(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Reject civilisation,... ..especially material possessions.คุณ.. เต้นทั้งคืน Fight Club (1999)
Bad for them. So now it's back to civilisation.แย่สำหรับเขา ที่ดึงข้ากลับสู่แดนอารยะ The Chronicles of Riddick (2004)
- By the first civilisation.-โดยอารยะธรรมแรก AVP: Alien vs. Predator (2004)
An entire civilisation wiped out overnight.อารยธรรมทั้งหมดจะถูกกวาดล้างภายในข้ามคืน AVP: Alien vs. Predator (2004)
We can go back to civilisation and everything will be just like it has to be!เรากลับไปในเมืองไม่ได้อีกแล้ว - ทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ควรเป็น Madagascar (2005)
TO SEEK OUT NEW LIFE FORMS AND NEW CIVILISATIONSค้นหารูปแบบชีวิตใหม่ และอารยธรรมใหม่ Star Trek (2009)
Our ancestors warned us that one would return someday... and destroy our entire civilisation.บรรพบุรุษของเราเตือนไว้ว่า มันจะหวนกลับมาวันใดวันหนึ่ง... และจะทำลายอารยธรรมทั้งหมดของพวกเรา The Zillo Beast (2010)
Long way from civilisation.ไกลจากที่เจริญนะเนี่ย A Lonely Place to Die (2011)
Our whole civilisation, all we achieved over centuries... we owe to WHAT?ความศิวิไลซ์ของพวกเรา ทุก ๆ อย่างที่เราทำมานับพันปี เราต้องขอบคุณอะไร? Ernest & Celestine (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laēng ārayatham) EN: place of civilization ; source of civilization   FR: berceau de la civilisation [m]
วัฒนธรรม[n.] (watthanatham = watthanātham) EN: culture ; civilization ; way of life   FR: culture [f] ; civilisation [f]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[n. exp.] (watthanatham haeng krīk) EN: Greek civilization   FR: civilisation grecque [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n,vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] (n) technical civilization; technical civilisation [Add to Longdo]
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) culture; education; civilization; civilisation [Add to Longdo]
現代文明[げんだいぶんめい, gendaibunmei] (n) modern civilization; modern civilisation [Add to Longdo]
古代文明[こだいぶんめい, kodaibunmei] (n) ancient civilization; ancient civilisation [Add to Longdo]
自然人[しぜんじん, shizenjin] (n) natural person (e.g. one unspoilt by civilization, civilisation) [Add to Longdo]
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civilisation
   n 1: the social process whereby societies achieve an advanced
      stage of development and organization [syn: {civilization},
      {civilisation}]
   2: a particular society at a particular time and place; "early
     Mayan civilization" [syn: {culture}, {civilization},
     {civilisation}]
   3: a society in an advanced state of social development (e.g.,
     with complex legal and political and religious
     organizations); "the people slowly progressed from barbarism
     to civilization" [syn: {civilization}, {civilisation}]
   4: the quality of excellence in thought and manners and taste;
     "a man of intellectual refinement"; "he is remembered for his
     generosity and civilization" [syn: {refinement},
     {civilization}, {civilisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top