Search result for

displacement

(48 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displacement-, *displacement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
displacement[N] การบังคับให้คนออกไปจากที่ที่อยู่, See also: การย้ายออก, การเคลื่อนออก, การไล่ออก, การขับไล่, Syn. transfer, move, shift, migration

English-Thai: Nontri Dictionary
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
displacement of populationการย้ายประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
displacement theoryทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
displacement; dislocationการเคลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
displacement; engine displacementความจุเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
displacement; engine displacementความจุเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
displacementการกระจัด, การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ  เป็นปริมาณเวกเตอร์มีขนาดเท่ากับระยะในแนวตรงจากตำแหน่งเดิมถึงตำแหน่งใหม่  และมีทิศจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Displacement Activityพฤติกรรมทดแทน [การแพทย์]
displacement reactionปฏิกิริยาแทนที่, ดู substitution reaction [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There must be other possible sites for your hotel complex that would not result in the displacement...แบรี่, จิล! Bedtime Stories (2008)
In 1958, Professor Charles Hapgood named it Earth Crust Displacement.ในปี 1958 ศาสตราจารย์ ชารล์ แฮปกู๊ด ตั้งชื่อให้มันว่า "การเปลี่ยนผันของเปลือกโลก" 2012 (2009)
it's called Earth Crust Displacement Theory.มันเรียกว่า ทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของเปลือกโลก 2012 (2009)
Because you have forbidden us from taking samples... in order to estimate the osteoconductivity... of the oblique taphonomic remodeling... pertaining to the midsagittal plane... a cephalometric transaction, or translation, if you will... of the intramatrix can be deduced... by correlating the force displacement values with the osteogenic-มันเป็นการจำลองทางอ้อม เกี่ยวกับการหลั่งสารเข้าไปยัง กระดูกข้อต่อ The Proof in the Pudding (2010)
Captain Speedy falling off the cliff, explaining velocity is the rate of change of displacement with time.กัปตันสปีดดี้พลัดตกจากหน้าผา อธิบายได้ดี ถึงอัตราความไว ได้เลยเชียว ถึงความเปลี่ยนแปลง ในช่วงเสี้ยวเวลา The Body and the Bounty (2010)
It's said that Archimedes, the ancient Greek mathematician, discovered the principle of displacement while taking a bath.มีเรื่องเล่าว่าอาร์คีมิดีส นักคณิตศาสตร์ของกรีกโบราณ ค้นพบกฏว่าด้วยการแทนที่ The Toast Derivation (2011)
Time displacement leaves a molecular signature.การเคลื่อนย้ายผ่านมิติเวลา จะมีโมเลกุลตกค้าง Vs. (2011)
Water displacement.การแทนที่ของน้ำ Battleship (2012)
How do you track water displacement?จะตามรอยการแทนที่ของน้ำได้ยังไง Battleship (2012)
You have them surrounding your islands, transmitting displacement data.เรามีทุ่นอยู่รอบเกาะ คอยส่งสัญญาณข้อมูลการแทนที่ Battleship (2012)
We are looking for patterns of water displacement.เรากำลังหารูปแบบการแทนที่น้ำ Battleship (2012)
No replacement for displacement.เปลี่ยนเครื่องยนต์ไม่ได้ Felina (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLACEMENT    D IH2 S P L EY1 S M AH0 N T
DISPLACEMENTS    D IH2 S P L EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displacement    (n) (d i1 s p l ei1 s m @ n t)
displacements    (n) (d i1 s p l ei1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Distanzadresse {f} [comp.]displacement address [Add to Longdo]
Verdränger {m}displacement hull [Add to Longdo]
Verrückung {f} | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements [Add to Longdo]
Verschiebeweg {m}displacement path [Add to Longdo]
Verschiebung {f}; Verlagerung {f} | Verschiebungen {pl}displacement | displacements [Add to Longdo]
Verschiebungsmessung {f} | Verschiebungsmessungen {pl}displacement measurement | displacement measurements [Add to Longdo]
Verschiebungssatz {m}displacement law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスプレースメント[, deisupure-sumento] (n) displacement [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]
転移性[てんいせい, ten'isei] (n) displacement [Add to Longdo]
排気量[はいきりょう, haikiryou] (n) (engine) displacement [Add to Longdo]
排水量[はいすいりょう, haisuiryou] (n) displacement (of a ship) [Add to Longdo]
平行移動[へいこういどう, heikouidou] (n,vs) translation; shift; parallel displacement [Add to Longdo]
変位[へんい, hen'i] (n,vs) change of position; displacement [Add to Longdo]
変位制御[へんいせいぎょ, hen'iseigyo] (n) displacement controlled [Add to Longdo]
変位電流[へんいでんりゅう, hen'idenryuu] (n) displacement current [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
位移[wèi yí, ㄨㄟˋ ㄧˊ, ] displacement (vector), #15,788 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
変位[へんい, hen'i] displacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displacement \Dis*place"ment\, n. [Cf. F. d['e]placement.]
   1. The act of displacing, or the state of being displaced; a
    putting out of place.
    [1913 Webster]
 
       Unnecessary displacement of funds.  --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       The displacement of the sun by parallax. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. The quantity of anything, as water, displaced by a
    floating body, as by a ship, the weight of the displaced
    liquid being equal to that of the displacing body.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) The process of extracting soluble substances from
    organic material and the like, whereby a quantity of
    saturated solvent is displaced, or removed, for another
    quantity of the solvent.
    [1913 Webster]
 
   {Piston displacement} (Mech.), the volume of the space swept
    through, or weight of steam, water, etc., displaced, in a
    given time, by the piston of a steam engine or pump.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fault \Fault\, n. [OE. faut, faute, F. faute (cf. It., Sp., &
   Pg. falta), fr. a verb meaning to want, fail, freq., fr. L.
   fallere to deceive. See {Fail}, and cf. {Default}.]
   1. Defect; want; lack; default.
    [1913 Webster]
 
       One, it pleases me, for fault of a better, to call
       my friend.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that fails, that is wanting, or that impairs
    excellence; a failing; a defect; a blemish.
    [1913 Webster]
 
       As patches set upon a little breach
       Discredit more in hiding of the fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A moral failing; a defect or dereliction from duty; a
    deviation from propriety; an offense less serious than a
    crime.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol. & Mining)
    (a) A dislocation of the strata of the vein.
    (b) In coal seams, coal rendered worthless by impurities
      in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   5. (Hunting) A lost scent; act of losing the scent.
    [1913 Webster]
 
       Ceasing their clamorous cry till they have singled,
       With much ado, the cold fault cleary out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Tennis) Failure to serve the ball into the proper court.
    [1913 Webster]
 
   7. (Elec.) A defective point in an electric circuit due to a
    crossing of the parts of the conductor, or to contact with
    another conductor or the earth, or to a break in the
    circuit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Geol. & Mining) A dislocation caused by a slipping of
    rock masses along a plane of facture; also, the dislocated
    structure resulting from such slipping.
 
   Note: The surface along which the dislocated masses have
      moved is called the
 
   {fault plane}. When this plane is vertical, the fault is a
 
   {vertical fault}; when its inclination is such that the
    present relative position of the two masses could have
    been produced by the sliding down, along the fault plane,
    of the mass on its upper side, the fault is a
 
   {normal fault}, or {gravity fault}. When the fault plane is
    so inclined that the mass on its upper side has moved up
    relatively, the fault is then called a
 
   {reverse fault} (or {reversed fault}), {thrust fault}, or
   {overthrust fault}. If no vertical displacement has resulted,
    the fault is then called a
 
   {horizontal fault}. The linear extent of the dislocation
    measured on the fault plane and in the direction of
    movement is the
 
   {displacement}; the vertical displacement is the
 
   {throw}; the horizontal displacement is the
 
   {heave}. The direction of the line of intersection of the
    fault plane with a horizontal plane is the
 
   {trend} of the fault. A fault is a
 
   {strike fault} when its trend coincides approximately with
    the strike of associated strata (i.e., the line of
    intersection of the plane of the strata with a horizontal
    plane); it is a
 
   {dip fault} when its trend is at right angles to the strike;
    an
 
   {oblique fault} when its trend is oblique to the strike.
    Oblique faults and dip faults are sometimes called
 
   {cross faults}. A series of closely associated parallel
    faults are sometimes called
 
   {step faults} and sometimes
 
   {distributive faults}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {At fault}, unable to find the scent and continue chase;
    hence, in trouble or embarrassment, and unable to proceed;
    puzzled; thrown off the track.
 
   {To find fault}, to find reason for blaming or complaining;
    to express dissatisfaction; to complain; -- followed by
    with before the thing complained of; but formerly by at.
    "Matter to find fault at." --Robynson (More's Utopia).
 
   Syn: -- Error; blemish; defect; imperfection; weakness;
     blunder; failing; vice.
 
   Usage: {Fault}, {Failing}, {Defect}, {Foible}. A fault is
      positive, something morally wrong; a failing is
      negative, some weakness or falling short in a man's
      character, disposition, or habits; a defect is also
      negative, and as applied to character is the absence
      of anything which is necessary to its completeness or
      perfection; a foible is a less important weakness,
      which we overlook or smile at. A man may have many
      failings, and yet commit but few faults; or his faults
      and failings may be few, while his foibles are obvious
      to all. The faults of a friend are often palliated or
      explained away into mere defects, and the defects or
      foibles of an enemy exaggerated into faults. "I have
      failings in common with every human being, besides my
      own peculiar faults; but of avarice I have generally
      held myself guiltless." --Fox. "Presumption and
      self-applause are the foibles of mankind."
      --Waterland.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 displacement
   n 1: act of taking the place of another especially using
      underhanded tactics [syn: {supplanting}, {displacement}]
   2: an event in which something is displaced without rotation
     [syn: {shift}, {displacement}]
   3: the act of uniform movement [syn: {translation},
     {displacement}]
   4: (chemistry) a reaction in which an elementary substance
     displaces and sets free a constituent element from a compound
     [syn: {displacement}, {displacement reaction}]
   5: (psychiatry) a defense mechanism that transfers affect or
     reaction from the original object to some more acceptable one
   6: to move something from its natural environment [syn:
     {displacement}, {deracination}]
   7: act of removing from office or employment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top