Search result for

placement

(54 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -placement-, *placement*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
placement(n) การวาง,การบรรจุ,การให้ตำแหน่ง,การกำหนด
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
replacement(n) การรับหน้าที่แทน,การแทนที่,การรับช่วง,การสวมตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placement๑. การวางตำแหน่ง, การบรรจุเข้าทำงาน๒. การนำหลักทรัพย์ออกวางตลาด (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placement๑. การบรรจุเข้าทำงาน๒. การวางตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Placementหมายถึง วิธีจัดที่นั่งโต๊ะในการเลี้ยงอาหารสำหรับนักการทูต โดยคำนึงถึงลำดับอาวุโส เพื่อป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองหรือหัวเสีย เรื่องการจัดที่นั่งในการเลี้ยงอาหารโดยคำนึงถึงลำดับอาวุโสนี้ นักการทูตส่วนใหญ่ไม่ว่าที่ไหน มักจะถือว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ ฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดที่นั่งเช่นนี้ได้แก่ กรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนลำดับของอาวุโสก็ถือตามวันเวลาที่นักการทูตแต่ละคนได้เข้าประจำตำแหน่ง ที่ในประเทศผู้รับ กล่าวคือ ผู้ที่เข้าประจำตำแหน่งก่อนก็คือผู้ทีมีอาวุโสกว่าผู้ที่มาประจำตำแหน่ง หน้าที่ทีหลัง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your top candidate placement and your photo...ตำแหน่งที่หนึ่งของผู้สมัคร และรูปของเธอ... Episode #1.7 (2008)
"where the placement of a single... ""ซึ่งการดำรงอยู่ของอนูเดียว... Duplicity (2009)
Their kiosk placement blows.ตู้ตอบรับอัตโนมัติของพวกเขาแย่มาก Up in the Air (2009)
And a full year of placement services through our company CTC.และรับบริการจัดหางานให้เต็มหนึ่งปี ผ่านบริษัทของเรา CTC Up in the Air (2009)
Placement services. That's generous.จัดหางานรึ ใจกว้างไม่เลว Up in the Air (2009)
He needs us to know. The symbols, The placement Of prior victims' Possessions on Subsequent victims--ทั้งสัญลักษณ์ การเอาข้าวของของเหยื่อรายก่อนหน้า มาใส่ให้เหยื่อรายต่อไป Omnivore (2009)
Frosties, that's product placement in my opinion.You there at the back beside the wee gay man? Everyone (2009)
- No, I'm not in advanced placement.เปล่า ฉันไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
And the placement test is today at 1:00.และจะมีสอบค้ดเลือกวันนี้ตอนบ่ายโมง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
This is a placement test for linear algebra 170.นี่เป็นสถานที่สอบวิชาพีชคณิตเชิงเส้น170 Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Precisely. Based on the consistent depth and placement of the bruises to the brain, this was done in quick succession.ถูกต้องที่สุด ดูจากความลึกที่เห็น และรอย Dude, Where's My Groom? (2009)
The caliber and placement of the bullets match that of two previous victims.ขนาดลำกล้องของปืน และตำแหน่งของกระสุน ตรงกันกับเหยื่อ 2 รายก่อนหน้านี้ Reckoner (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
placementThe college has a placement bureau for students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรรูป[N] placement of bones and ashes after cremation, Syn. แจงรูป, แปรธาตุ, Example: เมื่อเสร็จพิธีเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำเถ้าและกระดูกที่เหลือมาแปรรูป, Thai definition: วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วหันกลับมาทางทิศตะวันออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
การเดิน[n.] (kān doēn) EN: walking   FR: marche [f] ; déplacement à pied [m]
การเข้าแทนที่[n.] (kān khao thaēnthī) EN: replacement   
การผัดเปลี่ยน[n.] (kān phatplīen) EN: replacement   
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen thāi nām mønām) EN: water coolant replacement   
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น[n. exp.] (kān plīentūa phūlēn) FR: remplacement d'un joueur [m]
แปรรูป[n.] (praērūp) EN: placement of bones and ashes after cremation   
สถานที่อยู่[n.] (sathānthī yū) EN: location ; habitation   FR: localisation [f] ; emplacement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLACEMENT    P L EY1 S M AH0 N T
PLACEMENTS    P L EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
placement    (n) (p l ei1 s m @ n t)
placements    (n) (p l ei1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement [Add to Longdo]
ディスプレースメント[, deisupure-sumento] (n) displacement [Add to Longdo]
ファイル交換ソフトウェア[ファイルこうかんソフトウェア, fairu koukan sofutouea] (n) {comp} file replacement software [Add to Longdo]
プレースメント[, pure-sumento] (n) placement [Add to Longdo]
プレイスメントテスト[, pureisumentotesuto] (n) placement test [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] (n) {comp} page replacement algorithm [Add to Longdo]
ホルモン補充療法[ホルモンほじゅうりょうほう, horumon hojuuryouhou] (n) hormone replacement therapy [Add to Longdo]
位置付け(P);位置づけ[いちづけ(P);いちつけ(位置付け), ichiduke (P); ichitsuke ( ichiduke )] (n) placement; fixed position; mapping out; location; (P) [Add to Longdo]
移植臓器[いしょくぞうき, ishokuzouki] (n) replacement organ [Add to Longdo]
掛け替え;掛け変え[かけかえ;かけがえ(掛け替え), kakekae ; kakegae ( kakegae )] (n) replacement; substitution; rebuilding; changing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
置き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text [Add to Longdo]
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character [Add to Longdo]
変位[へんい, hen'i] displacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Placement \Place"ment\, n. [Cf. F. placement.]
   1. The act of placing, or the state of being placed.
    [1913 Webster]
 
   2. Position; place.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 placement
   n 1: the spatial property of the way in which something is
      placed; "the arrangement of the furniture"; "the placement
      of the chairs" [syn: {placement}, {arrangement}]
   2: contact established between applicants and prospective
     employees; "the agency provided placement services"
   3: the act of putting something in a certain place [syn:
     {placement}, {location}, {locating}, {position},
     {positioning}, {emplacement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top