ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

placebo

P L AH0 S IY1 B OW0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -placebo-, *placebo*
English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
placebo[N] ยาซึ่งไม่มีฤทธิ์ทางยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placeboยาหลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Placebo effectผลกระทบของยาหลอก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
placebo[เพลส-เซ-โบ้] (n adj ) อาจหมายถึงสิ่งที่เป็นของปลอม ของหลอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Placebo effect.ผลของยาหลอก. Not Cancer (2008)
You know, the mention I'll feel little blooded enough clearly, you got the placebo and i've got whatever crazy pill they gave me and now look at me!คุณทราบที่กล่าวถึงฉันจะรู้สึกน้อยเลือดอุ่น เพียงพอ ชัดเจนคุณได้ที่ placebo Gas Pills (2008)
[Running up that hill by placebo playing]"เพลง Running up that hill โดย placeboPilot (2009)
But the placebo has to be the doctor's greatest deception.แต่พลาซีโบ (ยาที่ไม่ใช่ยาจริงๆ) คงต้องเป็น สิ่งที่เป็นเรื่องหลอกลวงที่สุดของหมอ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
The other half... we pray that the placebo effect's real.ส่วนที่เหลือ... . เราภาวนาให้พลาซีโบสร้างปฏิกิริยาเป็นผล Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Yeah, but her husband is in serious congestive heart failure, and a little birdie told me he's in the placebo group.ใช่ แต่สามีเค้ากำลัง หัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง และนกน้อยกระซิบว่า เค้าอยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับน้ำเปล่าแทนที่จะรับยาจริง The Wiggly Finger Catalyst (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLACEBO P L AH0 S IY1 B OW0
PLACEBOS P L AH0 S IY1 B OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
placebo (n) plˈəsˈiːbou (p l @1 s ii1 b ou)
placebos (n) plˈəsˈiːbouz (p l @1 s ii1 b ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安慰剂[ān wèi jì, ㄢ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] placebo, #34,365 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Placebo {n}; Scheinmedikament {n} [med.]placebo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラセボ;プラシーボ[, purasebo ; purashi-bo] (n) placebo [Add to Longdo]
気休め薬[きやすめぐすり, kiyasumegusuri] (n) placebo [Add to Longdo]
偽薬;擬薬[ぎやく, giyaku] (n) inactive placebo; placebo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Placebo \Pla*ce"bo\, n. [L., I shall please, fut. of placere to
   please.]
   1. (R. C. Ch.) The first antiphon of the vespers for the
    dead.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A prescription with no pharmacological activity
    given to a patient to humor or satisfy the desire for
    medical treatment.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) a dose of a compound having no pharmacological
    activity given to a subject in a medical experiment as
    part of a control experiment in a test of the
    effectiveness of another, active pharmacological agent.
    [PJC]
 
   {To sing placebo}, to agree with one in his opinion; to be
    complaisant to. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 placebo
   n 1: an innocuous or inert medication; given as a pacifier or to
      the control group in experiments on the efficacy of a drug
   2: (Roman Catholic Church) vespers of the office for the dead

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top