Search result for

suburb

(80 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suburb-, *suburb*
English-Thai: Longdo Dictionary
suburb(n) ชานเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suburb[N] ชานเมือง, See also: รอบนอกเมือง, Syn. district, suburbia
suburban[ADJ] นอกเมือง, See also: รอบเมือง, ชานเมือง, Syn. provincial, rural, Ant. urban, metropolitan, cosmopolitan
suburbanite[N] คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง, Syn. commuter, resident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suburb(ซับ'เบิร์บ) n. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,ส่วนที่อยู่รอบนอก., See also: suburbed adj.
suburban(ซะเบิร์น'เบิน) adj. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,คับแคบ,ลูกทุ่ง,เกี่ยวกับบริ-เวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง. n. ผู้ที่อาศัยอยู่แถวชานเมือง. = station wagon (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
suburb(n) รอบนอกเมือง,ชานเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburbชานเมือง [ดู urban fringe] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburban zoneเขตชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburban zoneเขตชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanizationการทำให้เป็นชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Suburbsชานเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...with an average suburban life...ตามชีวิตคนต่างจังหวัดทั่วไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We're rockin'the suburbs#ชานเมืองจ๋่าเรามาแล้ว! Marley & Me (2008)
We're rockin'the suburbs#ชานเมืองจ๋่าเรามาแล้ว! Marley & Me (2008)
Number three, I don't happen to fit the role of dumb, insensitive suburban husband.บ้านเลขที่สามผมไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท ของใบ้สามีชานเมืองรู้สึก Revolutionary Road (2008)
I left the suburban on the side of the road.ฉันทิ้งรถเก่าๆ ไว้ข้างถนน Hell or High Water (2008)
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน Home (2009)
No weapons! Let the suburban through.ปลดอาวุธก่อน ปล่อยให้รถผ่านไป Prison Break: The Final Break (2009)
Actually in a suburb of Bonn called PIittersdorf on the Rhine, which sounds much more picturesque than it is.นอกเมืองของ Bonn เรียกว่า Plittersdorf ซ่งฟังดูสวยกว่าที่มันเป็น Julie & Julia (2009)
There's a home for everyone in suburbia,มีบ้านที่น่ารักสำหรับทุกคนในเขตชานเมือง Home Is the Place (2009)
Everyone needs a lovely home in suburbia,Everyone needs a lovely home in suburbia, Home Is the Place (2009)
Yes, everybody needs a lovely home in suburbia...Yes, everybody needs a lovely home in suburbia... Home Is the Place (2009)
Everyone is so boring and suburban.คนแถวนี้น่าเบื่อแล้วก็บ้านนอกกันทั้งนั้น The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suburbCars are indispensable to suburban life.
suburbCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
suburbHe has bought a lot in the suburbs with a view to building a house.
suburbHelen and Kathy rented an apartment in a suburb of Tokyo.
suburbHe lives in the suburbs of London.
suburbHe lives in the suburbs of Tokyo.
suburbHer home is in the suburbs.
suburbHis family moved into a new house in the suburbs.
suburbI'd like to live in the suburbs of Kobe.
suburbI have to commute all the way from a distant suburb.
suburbIt being a fine day, I took a walk in the suburbs.
suburbLive in the suburbs of Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตชานเมือง[N] suburban zone, Example: มีทางรถไฟสายสั้นๆ ในบริเวณเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับทางสายใหญ่, Count unit: เขต
ชานเมือง[N] outskirts, See also: suburb, Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล, Example: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป
นอกเมือง[N] suburb, See also: outlying district, residential district, suburbia, outskirts, Syn. ชานเมือง, Ant. ในเมือง, Example: ในเมืองอุรุมชีไม่มีสิ่งใดน่าสนใจต้องออกไปนอกเมือง, Thai definition: พื้นที่ที่ห่างออกไปจากตัวเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
เขตชานเมือง[n. exp.] (khēt chānmeūang) EN: suburban zone   FR: zone suburbaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBURB    S AH1 B ER0 B
SUBURBS    S AH1 B ER0 B Z
SUBURBAN    S AH0 B ER1 B AH0 N
SUBURB'S    S AH1 B ER0 B Z
SUBURBIA    S AH0 B ER1 B IY0 AH0
SUBURBANS    S AH0 B ER1 B AH0 N Z
SUBURBANITE    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T
SUBURBANIZE    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 Z
SUBURBANITES    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T S
SUBURBANIZATION    S AH0 B ER2 B AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suburb    (n) (s uh1 b @@ b)
suburbs    (n) (s uh1 b @@ b z)
suburban    (j) (s @1 b @@1 b @ n)
suburbia    (n) (s @1 b @@1 b i@)
suburbanites    (n) (s @ b @@1 b @ n ai1 t z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下屋敷[しもやしき, shimoyashiki] (n) villa; daimyo's suburban residence [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P) [Add to Longdo]
近在[きんざい, kinzai] (n) neighboring villages; neighbouring villages; suburban districts [Add to Longdo]
群部[ぐんぶ, gunbu] (n) suburban districts [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P) [Add to Longdo]
郊外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
郊外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs [Add to Longdo]
郊外電車[こうがいでんしゃ, kougaidensha] (n) suburban train [Add to Longdo]
郊野[こうの;こうや, kouno ; kouya] (n) suburban fields [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北京近郊[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb of Beijing [Add to Longdo]
四郊[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb; outskirts (of town) [Add to Longdo]
城郊[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts of a city [Add to Longdo]
近郊[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts [Add to Longdo]
近郊区[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburbs; city outskirts [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] suburb [Add to Longdo]
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburban district; outskirts; suburbs [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] suburbs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suburb \Sub"urb\, n. [L. suburbium; sub under, below, near +
   urbs a city. See {Urban}.]
   1. An outlying part of a city or town; a smaller place
    immediately adjacent to a city; in the plural, the region
    which is on the confines of any city or large town; as, a
    house stands in the suburbs; a garden situated in the
    suburbs of Paris. "In the suburbs of a town." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [London] could hardly have contained less than
       thirty or forty thousand souls within its walls; and
       the suburbs were very populous.    --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the confines; the outer part; the environment. "The
    suburbs . . . of sorrow." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The suburb of their straw-built citadel. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Suburb roister}, a rowdy; a loafer. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suburb
   n 1: a residential district located on the outskirts of a city
      [syn: {suburb}, {suburbia}, {suburban area}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top