ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suburb

S AH1 B ER0 B   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suburb-, *suburb*
English-Thai: Longdo Dictionary
suburb(n) ชานเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suburb[N] ชานเมือง, See also: รอบนอกเมือง, Syn. district, suburbia
suburban[ADJ] นอกเมือง, See also: รอบเมือง, ชานเมือง, Syn. provincial, rural, Ant. urban, metropolitan, cosmopolitan
suburbanite[N] คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง, Syn. commuter, resident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suburb(ซับ'เบิร์บ) n. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,ส่วนที่อยู่รอบนอก., See also: suburbed adj.
suburban(ซะเบิร์น'เบิน) adj. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,คับแคบ,ลูกทุ่ง,เกี่ยวกับบริ-เวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง. n. ผู้ที่อาศัยอยู่แถวชานเมือง. = station wagon (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
suburb(n) รอบนอกเมือง,ชานเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suburbชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburbชานเมือง [ดู urban fringe] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburban zoneเขตชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburban zoneเขตชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanizationการทำให้เป็นชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Suburbsชานเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stay out of sight. Be thankful you live in the suburbs, Johnson.จอห์นสัน นายควรดีใจที่ได้อยู่นอกเมือง Day of the Dead (1985)
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี 10 Things I Hate About You (1999)
Um, it´s a suburb of ball proper.มันอยู่ชานเมืองบาหลี Never Been Kissed (1999)
You just don't know because you're this pampered little suburban chick.เธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอเป็นนังเชยบ้านนอกคนนึง American Beauty (1999)
You're fighting suburban sprawl and this fellow, Brad stand, and you have had a falling out.และแบรด สแตนด์กับคุณ กำลังมีเรื่องขัดแย้งกัน ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอ อย่ามายุ่งกับเรื่องงานผม I Heart Huckabees (2004)
- We fight suburban sprawl. - What's suburban sprawl? Ask Steven.น่าจะถามสตีเว่น ซูดานน่าจะมีความขัดแย้งแบบนั้นบ้าง I Heart Huckabees (2004)
He could have used a little suburban sprawl in Sudan.อะไรครับพ่อ I Heart Huckabees (2004)
We're in the suburbs.สภาพอนันต์มีอยู่ทุกที่ I Heart Huckabees (2004)
You live in the suburbs. You ain't never gonna be a gangsta.คุณอาศัยอยู่ชานเมือง คุณคงไม่เคย เป็นนักเลงนะสิ American Pie Presents: Band Camp (2005)
You know, I don't usually go for suburban, jock, Abercrombie clones,เธอรู้มั้ย ฉันไม่ธรรมดาสำหรับ ชานเมือง บ้านนอก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
That's why, in the suburbs, there is nothing more deceptive than a smile.นั้นเป็นเหตุผลที่ว่า ในชานเมือง... . ไม่มีอะไรที่ตบตา Smiles of a Summer Night (2007)
SO THEY MOVED TO SUBURBIA,แล้วย้ายไปอยู่ ที่ชานเมือง If There's Anything I Can't Stand (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suburbCars are indispensable to suburban life.
suburbCrows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.
suburbHe has bought a lot in the suburbs with a view to building a house.
suburbHelen and Kathy rented an apartment in a suburb of Tokyo.
suburbHe lives in the suburbs of London.
suburbHe lives in the suburbs of Tokyo.
suburbHer home is in the suburbs.
suburbHis family moved into a new house in the suburbs.
suburbI'd like to live in the suburbs of Kobe.
suburbI have to commute all the way from a distant suburb.
suburbIt being a fine day, I took a walk in the suburbs.
suburbLive in the suburbs of Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตชานเมือง[N] suburban zone, Example: มีทางรถไฟสายสั้นๆ ในบริเวณเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับทางสายใหญ่, Count unit: เขต
ชานเมือง[N] outskirts, See also: suburb, Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล, Example: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป
นอกเมือง[N] suburb, See also: outlying district, residential district, suburbia, outskirts, Syn. ชานเมือง, Ant. ในเมือง, Example: ในเมืองอุรุมชีไม่มีสิ่งใดน่าสนใจต้องออกไปนอกเมือง, Thai definition: พื้นที่ที่ห่างออกไปจากตัวเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
เขตชานเมือง[n. exp.] (khēt chānmeūang) EN: suburban zone   FR: zone suburbaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBURB    S AH1 B ER0 B
SUBURBS    S AH1 B ER0 B Z
SUBURBAN    S AH0 B ER1 B AH0 N
SUBURB'S    S AH1 B ER0 B Z
SUBURBIA    S AH0 B ER1 B IY0 AH0
SUBURBANS    S AH0 B ER1 B AH0 N Z
SUBURBANITE    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T
SUBURBANIZE    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 Z
SUBURBANITES    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T S
SUBURBANIZATION    S AH0 B ER2 B AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suburb    (n) sˈʌbɜːʴb (s uh1 b @@ b)
suburbs    (n) sˈʌbɜːʴbz (s uh1 b @@ b z)
suburban    (j) sˈəbˈɜːʴbən (s @1 b @@1 b @ n)
suburbia    (n) sˈəbˈɜːʴbɪəʴ (s @1 b @@1 b i@)
suburbanites    (n) səbˈɜːʴbənˈaɪtz (s @ b @@1 b @ n ai1 t z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburban district; outskirts; suburbs, #7,977 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] suburb, #11,151 [Add to Longdo]
城郊[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts of a city, #20,566 [Add to Longdo]
近郊[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts, #23,703 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] suburbs, #115,399 [Add to Longdo]
四郊[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb; outskirts (of town), #139,840 [Add to Longdo]
北京近郊[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb of Beijing [Add to Longdo]
近郊区[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburbs; city outskirts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下屋敷[しもやしき, shimoyashiki] (n) villa; daimyo's suburban residence [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P) [Add to Longdo]
近在[きんざい, kinzai] (n) neighboring villages; neighbouring villages; suburban districts [Add to Longdo]
群部[ぐんぶ, gunbu] (n) suburban districts [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P) [Add to Longdo]
郊外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
郊外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs [Add to Longdo]
郊外電車[こうがいでんしゃ, kougaidensha] (n) suburban train [Add to Longdo]
郊野[こうの;こうや, kouno ; kouya] (n) suburban fields [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suburb \Sub"urb\, n. [L. suburbium; sub under, below, near +
   urbs a city. See {Urban}.]
   1. An outlying part of a city or town; a smaller place
    immediately adjacent to a city; in the plural, the region
    which is on the confines of any city or large town; as, a
    house stands in the suburbs; a garden situated in the
    suburbs of Paris. "In the suburbs of a town." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [London] could hardly have contained less than
       thirty or forty thousand souls within its walls; and
       the suburbs were very populous.    --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the confines; the outer part; the environment. "The
    suburbs . . . of sorrow." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The suburb of their straw-built citadel. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Suburb roister}, a rowdy; a loafer. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suburb
   n 1: a residential district located on the outskirts of a city
      [syn: {suburb}, {suburbia}, {suburban area}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top