Search result for

placebos

(66 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -placebos-, *placebos*, placebo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา placebos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *placebos*)
English-Thai: Longdo Dictionary
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
placebo[N] ยาซึ่งไม่มีฤทธิ์ทางยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placeboยาหลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Placebo effectผลกระทบของยาหลอก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
placebo[เพลส-เซ-โบ้] (n adj ) อาจหมายถึงสิ่งที่เป็นของปลอม ของหลอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Placebo effect.ผลของยาหลอก. Not Cancer (2008)
May I please get the placebo, because, Ron had it last timeฉันขอได้โปรด placebo เนื่องจาก \ NRon มันมาครั้งล่าสุด Gas Pills (2008)
You know, the mention I'll feel little blooded enough clearly, you got the placebo and i've got whatever crazy pill they gave me and now look at me!คุณทราบที่กล่าวถึงฉันจะรู้สึกน้อยเลือดอุ่น เพียงพอ ชัดเจนคุณได้ที่ placebo Gas Pills (2008)
[Running up that hill by placebo playing]"เพลง Running up that hill โดย placeboPilot (2009)
The one you took was a placebo.อันที่่คุณใช้ไปเป็นของปลอม Contagion (2011)
But the placebo has to be the doctor's greatest deception.แต่พลาซีโบ (ยาที่ไม่ใช่ยาจริงๆ) คงต้องเป็น สิ่งที่เป็นเรื่องหลอกลวงที่สุดของหมอ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
The other half... we pray that the placebo effect's real.ส่วนที่เหลือ... . เราภาวนาให้พลาซีโบสร้างปฏิกิริยาเป็นผล Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Yeah, but her husband is in serious congestive heart failure, and a little birdie told me he's in the placebo group.ใช่ แต่สามีเค้ากำลัง หัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง และนกน้อยกระซิบว่า เค้าอยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับน้ำเปล่าแทนที่จะรับยาจริง The Wiggly Finger Catalyst (2011)
- Placebo.- ยาหลอก T2 Trainspotting (2017)
These martial artists usually sell fake medicine.Diese Kampfkünstler verkaufen meist nur Placebos. Winners & Sinners (1983)
They're merely water placebo.Sie enthielten nur Wasser. Ein PlaceboThe Fly II (1989)
- You know what a placebo is, Eddie?- Weißt du, was ein Placebo ist? It (1990)
Anything I give you would only be a placebo.Alles, was ich Ihnen geben kann, sind Placebos. Marge in Chains (1993)
Where do we get these placebos?- Wo bekommen wir die Placebos? Marge in Chains (1993)
Now, placebos were given to the first group, group A.Ok, Gruppe A wurden Placebos verabreicht. How Bleen Was My Kelly (1995)
By the way, what was that placebo we took?Was waren das eigentlich für Placebos? How Bleen Was My Kelly (1995)
The big guy shooting' blanks?Der Dicke schießt nur mit Placebos. - Wir sind noch nicht bereit. Maybe Baby (1999)
The placebos went to the county VA hospital and veterans clinics.Die Placebos gingen an Kliniken für Kriegsveteranen. Pilot (2000)
Either modern medicine's working or I took the world's best placebo.Entweder die Arznei wirkt oder das Placebo war fantastisch. No Place Like Home (2000)
And when Mr. Neelix becomes convinced that he's suffering from the Toluncan Ague-- which he does every flu season-- don't argue with him, just give him a placebo.Wenn Mr Neelix überzeugt ist, an tolunkanischer Ague zu leiden, geben Sie ihm widerspruchslos ein PlaceboVirtuoso (2000)
They're placebos. Just pills made out of water.Es sind Placebos, aus Wasser. Donnie Darko (2001)
Your body might metabolize slower or you could be on the placebo.Dein Körper könnte langsamer metabolisieren, oder du könntest ein Placebo einnehmen. Cuts Like a Knife (2001)
Thinking maybe I'm one of the five that got the placebo.Ich glaube, ich bin einer der fünf mit dem PlaceboCuts Like a Knife (2001)
Five of you will get a harmless placebo.Fünf von euch bekommen ein PlaceboRevenge Is Sweet (2001)
I recommend a placebo pill to sell it to the public, and, provided the containment holds, we should be able to undo the damage.Wir verkaufen der Öffentlichkeit ein Placebo. Hält die Quarantäne, können wir den Schaden wiedergutmachen. Sight Unseen (2002)
- He was on a placebo.Er hat ein Placebo bekommen. Control (2004)
Never underestimate the power of the placebo effect.Unterschätzen Sie niemals die Macht des Placebo-Effektes. Control (2004)
But eventually the placebo effect dies.Aber wie wir wissen, hört irgendwann der Placebo-Effekt auf. Control (2004)
- What? - They didn't do a damn thing.- Sie haben Placebos bekommen. Control (2004)
When we start a drug trial, half the subjects are picked at random... to get the actual drug, the other half are given a phoney pill:Wenn wir einen Arzneimitteltest starten, bekommt die Hälfte der Testpersonen nach... dem Zufallsprinzip das echte Medikament. Die andere Hälfte bekommt ein PlaceboControl (2004)
But, eventually, I think they were just kind of like placebos.Aber ich glaube, letzten Endes waren das eigentlich doch nur Placebos. American Dreamz (2006)
Placebos?Placebos? American Dreamz (2006)
You know, I guess I kind of feel like I'm a placebo.Also ich denke, eigentlich bin ich auch so ein PlaceboAmerican Dreamz (2006)
I gave you a placebo.Ich gab Ihnen ein PlaceboSkin Deep (2006)
Take her off the haloperidol, hook her up to an EEG, flash some lights, make her pant, shoot her up with a placebo.Haloperidol absetzen. Machen Sie ein EEG. Spritzen Sie ihr ein PlaceboForever (2006)
We're beginning to understand in medical science the degree to which the nature of thoughts and emotions actually determines the physical substance and structure and function of our bodies.Aus der Heilkunde ist der Placeboeffekt seit langem bekannt. Ein Placebo ist etwas, das vermeintlich keinen Einfluss oder keine Auswirkungen auf den Körper hat, zum Beispiel eine Zuckerpille oder ähnliches. The Secret (2006)
A placebo is something that supposedly has no impact and no effect on body.Das Placebo hat dieselbe, wenn nicht gar eine bessere Wirkung. The Secret (2006)
He's receiving the placebo.Er bekommt das PlaceboBlink (2006)
And this is non-alcoholic, but you can always hope for the placebo effect.Und das ist alkoholfrei, aber du kannst immer auf den Placebo-Effekt hoffen. Coming Home (2007)
I take these pills not knowing if I'm getting the actual anxiety medication or a placebo?Dann nehme ich diese Pillen ohne dass ich weiß, ob ich die eigentlichen Medikamente oder ein Placebo bekomme. Putting Swim Fins on a Cat (2007)
Dr. House only got a bottle with placebos.Dr. House hat nur eine Dose mit Placebos bekommen. Words and Deeds (2007)
That shot was just a placebo.Die Spritze war nur ein PlaceboSuccession (2008)
If you show doubt, The placebo treatment won't work.Wenn du Zweifel zeigst, wird die Placebobehandlung nicht wirken. It's a Wonderful Lie (2008)
Placebo effect.Placebo-Effekt. Not Cancer (2008)
I have the results for your son's pills.Ich weiß jetzt was Ihr Sohn eingenommen hatte, es war ein PlaceboThe New Protocol (2008)
Why would William say it's a placebo?Diese Geschichte mit dem Placebo. Da wenn ich nur wüsste, was das heißt. The New Protocol (2008)
He was taking a placebo.Er hat ein Placebo bekommen. Das Medikament ist nicht die Ursache. The New Protocol (2008)
Some sort of placebo effect, I guess.Ich schätze, das ist irgendwie ein Placebo-Effekt. The Terminator Decoupling (2009)
Placebo, you say.Du sagst also PlaceboThe Terminator Decoupling (2009)
What if the spinal block triggered some sort of placebo effect?Was, wenn die Spinalanästhesie eine Art Placebo-Effekt ausgelöst hat? Painless (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLACEBO    P L AH0 S IY1 B OW0
PLACEBOS    P L AH0 S IY1 B OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
placebo    (n) (p l @1 s ii1 b ou)
placebos    (n) (p l @1 s ii1 b ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Placebo {n}; Scheinmedikament {n} [med.]placebo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラセボ;プラシーボ[, purasebo ; purashi-bo] (n) placebo [Add to Longdo]
気休め薬[きやすめぐすり, kiyasumegusuri] (n) placebo [Add to Longdo]
偽薬;擬薬[ぎやく, giyaku] (n) inactive placebo; placebo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安慰剂[ān wèi jì, ㄢ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] placebo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top