ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盤-, *盤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盤, pán, ㄆㄢˊ] tray, plate, dish; to examine
Radical: Decomposition: 般 (bān ㄅㄢ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish,  Rank: 6,956

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pán, ㄆㄢˊ, / ] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate, #579 [Add to Longdo]
收盘[shōu pán, ㄕㄡ ㄆㄢˊ, / ] market close, #4,877 [Add to Longdo]
硬盘[yìng pán, ㄧㄥˋ ㄆㄢˊ, / ] hard disk, #5,266 [Add to Longdo]
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] keyboard, #6,545 [Add to Longdo]
光盘[guāng pán, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ, / ] compact disc; CD or DVD; CD ROM, #9,453 [Add to Longdo]
转盘[zhuàn pán, ㄓㄨㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] a turntable, #11,447 [Add to Longdo]
收盘价[shōu pán jià, ㄕㄡ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] closing price (of share, commodity etc); ., #11,743 [Add to Longdo]
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, / ] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth, #12,868 [Add to Longdo]
方向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] steering wheel, #13,736 [Add to Longdo]
底盘[dǐ pán, ㄉㄧˇ ㄆㄢˊ, / ] chasis, #14,051 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばん, ban] (n,n-suf) (1) disk; disc; record; clock face; (2) tray; shallow bowl; (3) grid; board (e.g. in shogi); (P) [Add to Longdo]
[ばんかつ, bankatsu] (n) discoidal cleavage [Add to Longdo]
古;[ばんこ, banko] (n) mythical Chinese god who created heaven and earth [Add to Longdo]
[ばんこん, bankon] (n) entwined roots [Add to Longdo]
根錯節[ばんこんさくせつ, bankonsakusetsu] (n) hard to penetrate event or situation [Add to Longdo]
[ばんしき, banshiki] (n) (See 十二律,南呂) (in Japan) 10th note of the ancient chromatic scale (approx. B) [Add to Longdo]
渉調[ばんしきちょう, banshikichou] (n) (in gagaku) scale similar to Dorian mode on B [Add to Longdo]
石;磐石[ばんじゃく, banjaku] (n) huge rock; firmness [Add to Longdo]
[ばんだい, bandai] (n) oval tub or tray used in fish shops [Add to Longdo]
[ばんめん, banmen] (n) surface of a board or record [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The 21st century is going to be based on economic power.21世紀は経済力を基とするようになるだろう。
They were based on goods which the members of a society recognized as having value.そうした制度は、社会の構成員が価値を持っていると考えている物にその基が置かれた。
It was a flying saucer all right.それは間違いなく空飛ぶ円だったのだ。
The chessboard is the world.チェスの面はこの世に似ている。
The black and white squares on a checker board are arranged alternately.チェッカーの黒と白の枡は交互に並んでいる。
He lifted the board and looked at the keys.トニーはピアノを開けて、鍵を見つめました。
A house is built on top of a solid foundation of cement.家は堅固なセメントの基の上に建てられる。
Have you ever seen UFO?空飛ぶ円を見た事がありますか。
Modern civilization rests on a foundation of science and education.現代文明は科学と教育の基の上に成り立っている。
They moved up and down the keys.指は鍵のあちらこちらに動きました。
We believed it to be a flying saucer.私たちはそれを空飛ぶ円だと信じた。
I don't how to use this compass.私は、この羅針の使い方を知りません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leaning forward to throw the soup tureen at you, she, so to speak, stuck herself. -[CN] 傾身去扔子,她的動作難度真高! La Poison (1951)
I want my meal on my golden plates.[CN] 我想用金子吃飯 The Singing Ringing Tree (1957)
It's a chessboard.[JA] チェスのの上だ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Placentas![CN] 胎 Helter Skelter (2012)
Well, we left them cold meat for Leighton, sir.[CN] 呃 我們把冷肉 留給雷恩噸他們了長官 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
We finally got one. - We found a plain sourcer.[JA] 「我々はついに見つけた」 「完全な円を見つけたぞ」 Halloween (1978)
I swerved around, you see, to avoid hitting the dog, and she just ran right in front of me.[CN] 我轉動方向,為了躲那隻狗 她衝到我的車子前面 Lolita (1962)
A soup tureen, that big, what if she threw it at my head?[CN] 那麼大的湯砸向我的頭 La Poison (1951)
How can you not understand that this attitude of categorical denial can only make your situation worse?[CN] 你們怎麼不明白 全否認的態度 只會讓你們的情況更糟糕? Salvatore Giuliano (1962)
How would a soup tureen do for you? A soup tureen?[CN] -湯,有用嗎? La Poison (1951)
Recently I found myself experimenting with alternative lifestyle parameters based largely on the free love philosophy as found in the collected works of The Mamas and The Papas.[JA] 今 新しい生活スタイルを模索している 自由恋愛主義が基だ ママス・アンド・パパスの 作品に見られるような After the Sunset (2004)
We are not in court here, Mr. Aubanal, and I happen to be in your house.[CN] 現在不是在庭上,是在你地 La Poison (1951)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばん, ban] SPIELBRETT, TAFEL, PLATTE, BECKEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top