ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abode

AH0 B OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abode-, *abode*
Possible hiragana form: あぼで
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abode(n) บ้าน, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, Syn. house, dwelling, residence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abode 2(อะโบด') vi., vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ abide, Syn. residence, dwelling

English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย, ที่อยู่, ที่พัก
abode(vt pt และ pp ของ) abide

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, gentlemen, is the elegant abode of one Elwood Blues.คุณสุภาพบุรุษนี้เป็นบ้านสวยงามของ เอลวุด บลูส The Blues Brothers (1980)
Just a reminder that you offered your lovely abode for the fashion's night out planning luncheon tomorrow.แค่โทร.มาเตือนว่าเธอมีข้อเสนออันแสนน่ารักรออยู่ สำหรับคืนแห่งแฟชั่นยาวไปจนถึงมื่อเที่ยงพรุ่งนี้ Belles de Jour (2010)
The greatest structure ever built, the intrepid men of The Night's Watch, the wintry abode of the White Walkers.สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี เหล่าผู้กล้าแห่งไนท์วอท์ช ที่พำนักท่ามกลาง หิมะของไวท์วอล์กเกอร์ The Kingsroad (2011)
It is. My humble abode has 62 bedrooms, 21 full bathrooms, and 18 half-baths.ก็ตามนั้น บ้านนี้มีห้องนอน 62 ห้อง 21 ห้องน้ำแบบเต็มรูปแบบ และห้องน้ำแบบธรรมดาอีก 18 ห้อง Tekken: Blood Vengeance (2011)
It's our abode for the evening.ที่พักของเราคืนนี้ Us (2014)
After what he did, the man deserves to bleed. Y'all stay down there if you want. This will be our abode for the evening.หลังจากสิ่งที่มันทำ มันสมควรโดนแล้วหล่ะ พวกแกอยู่ข้างล่างนั่นก่อน เราจะพักกันที่นี่คืนนี้ก่อน Claimed (2014)
This palatial abode is the house that Vincent Swan paid for.ผมอยากให้ทีมงานทุกคนเป็นสักขีพยาน ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผม The Widow Maker (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abodeWhat do you think of our new abode?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนัก(n) residence, See also: abode, Syn. ที่ทำการ, ที่อยู่อาศัย, Count Unit: สำนัก
คันธกุฎี(n) abode of Lord Buddha, See also: resting-place of Buddha, Thai Definition: ที่ประทับของพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
เวสน์(n) house, See also: abode, residence, dwelling place, home, Syn. เรือน, ที่อยู่, บ้าน, Notes: (บาลี)
ถิ่นฐาน(n) abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai Definition: ที่อาศัยทำมาหากิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุปัจจัย[jatupatjai] (n) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine
นิวาส[niwāt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode   FR: résidence [ f ] ; demeure [ f ]
นิเวศ = นิเวศน์[niwēt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development  FR: résidence [ f ] ; demeure [ f ] ; milieu [ m ]
สิงสู่[singsū] (v) EN: dwell ; stay (at someone else's abode)
สิทธิอาศัย[sitthi āsai] (n, exp) EN: right of abode
เทวาลัย[thēwālai] (n) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple
เทวสถาน[thēwasathān] (n) EN: temple ; Abode of Gods  FR: temple [ m ] ; lieu de culte [ m ]
วิมาน[wimān] (n) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle  FR: paradis [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABODE AH0 B OW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abode (v) ˈəbˈoud (@1 b ou1 d)
abodes (n) ˈəbˈoudz (@1 b ou1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寓居[ぐうきょ, guukyo] (n, vs) temporary abode; staying on a temporary basis [Add to Longdo]
終の棲家;終の住処;終の栖;終のすみか;終の住み処[ついのすみか, tsuinosumika] (n) one's final abode [Add to Longdo]
宿り[やどり, yadori] (n, vs) lodging abode; shelter [Add to Longdo]
拙宅[せったく, settaku] (n) (hum) one's home; one's humble abode [Add to Longdo]
草堂[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode [Add to Longdo]
伏魔殿[ふくまでん, fukumaden] (n) abode of demons; hotbed (of graft); pandemonium [Add to Longdo]
侘住い;佗住い;佗住居[わびずまい, wabizumai] (n) solitary life; wretched abode [Add to Longdo]
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abode \A*bode"\, v. t.
   To bode; to foreshow. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abode \A*bode"\, v. i.
   To be ominous. [Obs.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abode \A*bode"\,
   pret. of {Abide}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abode \A*bode"\, n. [OE. abad, abood, fr. abiden to abide. See
   {Abide}. For the change of vowel, cf. abode, imp. of abide.]
   1. Act of waiting; delay. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And with her fled away without abode. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Stay or continuance in a place; sojourn.
    [1913 Webster]
 
       He waxeth at your abode here.     --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   3. Place of continuance, or where one dwells; abiding place;
    residence; a dwelling; a habitation.
    [1913 Webster]
 
       Come, let me lead you to our poor abode.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abode \A*bode"\, n. [See {Bode}, v. t.]
   An omen. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      High-thundering Juno's husband stirs my spirit with
      true abodes.               --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abide \A*bide"\, v. i. [imp. & p. p. {Abode}, formerly {Abid};
   p. pr. & vb. n. {Abiding}.] [AS. [=a]b[imac]dan; pref. [=a]-
   (cf. Goth. us-, G. er-, orig. meaning out) + b[imac]dan to
   bide. See {Bide}.]
   1. To wait; to pause; to delay. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay; to continue in a place; to have one's abode; to
    dwell; to sojourn; -- with with before a person, and
    commonly with at or in before a place.
    [1913 Webster]
 
       Let the damsel abide with us a few days. --Gen.
                          xxiv. 55.
    [1913 Webster]
 
   3. To remain stable or fixed in some state or condition; to
    continue; to remain.
    [1913 Webster]
 
       Let every man abide in the same calling. --1 Cor.
                          vii. 20.
    [1913 Webster] Followed by by:
 
   {To abide by}.
    (a) To stand to; to adhere; to maintain.
      [1913 Webster]
 
         The poor fellow was obstinate enough to abide by
         what he said at first.      --Fielding.
      [1913 Webster]
    (b) To acquiesce; to conform to; as, to abide by a
      decision or an award.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abode
   n 1: any address at which you dwell more than temporarily; "a
      person can have several residences" [syn: {residence},
      {abode}]
   2: housing that someone is living in; "he built a modest
     dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes
     for the homeless" [syn: {dwelling}, {home}, {domicile},
     {abode}, {habitation}, {dwelling house}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top