Search result for

pard

(101 entries)
(0.2666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pard-, *pard*, par
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pard[N] เสือดาว, Syn. leopard, panther
pardon[VT] ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
pardon[N] การอภัยโทษ, See also: การยกโทษให้, การลดหย่อนผ่อนโทษ, Syn. forgiveness, amnesty, Ant. unforgiveness, punishment
pardon[N] การขอโทษ, See also: การขอขมา, การกล่าวขอโทษ, การขออภัย
pardon[INT] ขอโทษ, See also: ขออภัย
pardon for[PHRV] ยกโทษให้
pardon for[PHRV] ขอโทษสำหรับ (สิ่งที่ทำผิด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pard(พาร์ด) n. เสือดาว,ผู้ร่วมงาน,สหาย, See also: pardine adj.
pardi(พาร์'ดี) adv.,interj. อย่างมาก,จริง, Syn. pardie,pardy,perdie
pardnern. เพื่อน
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย
pardy(พาร์'ดี) adv.,interj. = pardi (ดู)
jeopardise(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardous(เจพ'เพอดัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,เสี่ยงภัย.
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
pardon(vt) ให้อภัย,อภัยโทษ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้
pardoner(n) ผู้ให้อภัย
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
leopard(n) เสือดาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pardonการอภัยโทษ [ดู grace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pardonการอภัยโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pardon?คะ? Episode #1.9 (2010)
Pardon me?อะไรนะ The Itch (2008)
Pardon me, but might I suggest we keep moving?ขออภัยนะท่าน แต่ข้าว่า เราควรจะเดินหน้าต่อไปนะ Destroy Malevolence (2008)
Pardon me, Sir, but R2's scan of the enemy's ship indicates their hyperdrive is activating.ขออภัย นายท่าน แต่จากการสแกนของอาร์ทู ค้นพบว่าระบบไฮเปอร์ไดร์ฟของพวกมัน กำลังทำงาน Destroy Malevolence (2008)
Under the circumstances, a pardon, perhaps. No.ภายใต้สถานการณ์นี้ บางทีการอภัยโทษน่าจะเพียงพอ Lancelot (2008)
KIM Hong-do shall be pardonedโปรดให้คิมฮองดูได้รับการนิรโทษ Portrait of a Beauty (2008)
Pardon me?อะไรนะขอรับ? Iljimae (2008)
Pardon me?อะไรนะขอรับ? Iljimae (2008)
- Pardon me?อะไรน่ะ? Baby and I (2008)
I beg your pardon?อะไรน๊ะค๊ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
Beg your pardon?ว่าอะไรน๊ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
Pardon me?อะไรนะครับ? My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pardI beg your pardon?
pardPardon all but thyself.
pardThe convict was pardoned after serving his sentence.
pardHe prostrated himself and begged my pardon.
pardPardon?
pardPardon me, but that is my racket.
pardPardon my being late.
pardThe judge pardoned the prisoner a year of his sentence.
pardPardon me for being in this dress.
pardI beg your pardon; I didn't quite catch your name.
pardI must ask your pardon.
pardPardon me for saying so.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ยกโทษให้[V] forgive, See also: pardon, excuse, Syn. ยกโทษ, Example: พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
อภัย[V] pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้
อโหสิ[V] forgive, See also: pardon, exonerate, Syn. ให้อภัย, Example: ฉันไม่มีวันที่จะอโหสิให้กับเขา, Thai definition: เลิกแล้วต่อกัน
อโหสิ[N] forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
ยกโทษ[V] forgive, See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate, Syn. ให้อภัย, Example: หล่อนยกโทษให้เขา, Thai definition: ไม่เอาโทษ
การให้อภัย[N] forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
การอภัย[N] forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai definition: ยกโทษให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser

CMU English Pronouncing Dictionary
PARDE    P AA1 R D
PARDO    P AA1 R D OW0
PARDY    P AA1 R D IY0
PARDI    P AA1 R D IY0
PARDEN    P AA1 R D AH0 N
PARDEE    P AA1 R D IY0
PARDOE    P AA1 R D OW2
PARDON    P AA1 R D AH0 N
PARDUS    P AA1 R D AH0 S
PARDUE    P AA1 R D UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pardon    (v) (p aa1 d n)
pardons    (v) (p aa1 d n z)
pardoned    (v) (p aa1 d n d)
pardoner    (n) (p aa1 d @ n @ r)
pardoners    (n) (p aa1 d @ n @ z)
pardoning    (v) (p aa1 d @ n i ng)
pardonable    (j) (p aa1 d n @ b l)
pardonably    (a) (p aa1 d n @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partner {m} | Partner {pl}pard | pards [Add to Longdo]
Pardusco [ornith.]Pardusco [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
オセロット[, oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ニンギョウベニハゼ[, ningyoubenihaze] (n) Trimma sheppardi (species of goby found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
パッパルデッレ[, papparuderre] (n) pappardelle (ita [Add to Longdo]
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus) [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]
ヒョウ柄;豹柄;ひょう柄[ひょうがら(豹柄;ひょう柄);ヒョウがら(ヒョウ柄), hyougara ( hyou gara ; hyou gara ); hyou gara ( hyou gara )] (n) leopard print (design) [Add to Longdo]
ベンガル山猫[ベンガルやまねこ;ベンガルヤマネコ, bengaru yamaneko ; bengaruyamaneko] (n) (uk) leopard cat (Prionailurus bengalensis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pard \Pard\ (p[aum]rd), n. [L. pardus, Gr. pa`rdos; cf. Skr.
   p[.r]d[=a]ku tiger, panther.] (Zool.)
   A leopard; a panther.
   [1913 Webster]
 
      And more pinch-spotted make them
      Than pard or cat o'mountain.       --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top