ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parachute

P EH1 R AH0 SH UW2 T   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parachute-, *parachute*
Possible hiragana form: ぱらちゅて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parachute[N] ร่มชูชีพ, Syn. chute
parachute[VT] กระโดดร่ม, Syn. glide, jump, leap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parachute(แพ'ระซูท) n. ร่มชูชีพ vi. ทิ้งลงด้วยร่มชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
parachute(n) ร่มชูชีพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parachute troopsทหารพลร่ม [TU Subject Heading]
Parachutesร่มชูชีพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
His parachute didn't open.ร่มชูชีพของเขาไม่กาง Kung Fu Fighting (2007)
When you're dropping without a parachute or your store's being robbed or your house is on fire, who is it that brakes your fall, puts out the flames and saves your children?ดิฉันขอถาม: Spider-Man 3 (2007)
the parachute of luck!ทุกท่านครับ นี่คือร่มชูชีพนำโชค We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
The parachute will bestow the blessing of the wedding upon he who catches it!ร่มชูชีพอันนี้จะมอบพรด้านการแต่งงานให้แก่คนที่คว้ามันไปได้ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
THEY HAVE PARACHUTES ON-BOARD, RIGHT? THEY SHOULD. IT'S STANDARD ON ALL FEDERAL AIR TRANSPORT.บางทีเราน่าจะใส่ให้ขาใหญ่ที่นี่ เขาจะได้ไปพ้นๆ ? The Angel Maker (2008)
Anyway, we were on a parachute and we sort of landed on your ranch.ยังไงก็ตาม เราอยู่บนร่มชูชีพ แล้วเราก็ตกลงบนฟาร์มของท่าน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What do they want... want us to parachute out of this thing?พวกเค้าต้องการอะไร.. ให้เราส่งไอนี้ลงไปเหรอ? Scylla (2008)
Her parachute didn't open.ล่มมันไม่กาง Confessions of a Shopaholic (2009)
Like down into the prison? We--we parachute in. Yeah.แบบใต้พื้นดินน่ะ แล้วเราค่อยเข้าไป / เหรอ Prison Break: The Final Break (2009)
- Yeah. You parachute in, we find her-- - Are you kidding?ใช่สิ เราขุดลงไป แล้วก็ไปหาเธองัย / ตลกน่ะ Prison Break: The Final Break (2009)
And I cut the parachute off before anyone can reach me.และจะถอดร่มชูชีพออกก่อนจะมีใครเจอ Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดดร่ม[V] parachute, Syn. กระโดดร่ม, เหินเวหา, ดิ่งพสุธา, Example: ทหารฝึกโดดร่มทุกวัน, Thai definition: โดดจากเครื่องบินโดยมีร่มชูชีพเป็นเครื่องพยุง
ร่มชูชีพ[N] parachute, Example: กล้องถ่ายรูปที่ใช้จรวดยิงขึ้นไปสู่ท้องฟ้า จะกลับมาสู่โลกด้วยร่มชูชีพ, Count unit: ชุด, Thai definition: เครื่องพยุงตัวเมื่อโดดจากที่สูง กางแล้วรูปคล้ายร่ม
กระโดดร่ม[V] parachute, See also: bail out, make a parachute jump, Thai definition: กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ
ดิ่งพสุธา[N] parachute, Example: นักกระโดดร่มดิ่งพสุธาลงมาอย่างงดงาม, Thai definition: เรียกการกระโดดร่มจากที่สูงโดยให้ตัวลอยอยู่ในอากาศก่อน เมื่อใกล้พื้นดินประมาณ 1,000 เมตร จึงกระตุกสายร่มให้กางออกว่า กระโดดร่มแบบดิ่งพสุธา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ่งพสุธา[n.] (dingphasuthā) EN: parachute   FR: parachute [m]
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute
กระโดดร่ม[v. exp.] (kradōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute ; descendre en parachute
ร่ม[n.] (rom) EN: parachute   FR: parachute [m]
ร่มชูชีพ[n.] (romchūchīp) EN: parachute   FR: parachute [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARACHUTE P EH1 R AH0 SH UW2 T
PARACHUTED P EH1 R AH0 SH UW2 T IH0 D
PARACHUTES P EH1 R AH0 SH UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parachute (v) pˈærəʃuːt (p a1 r @ sh uu t)
parachuted (v) pˈærəʃuːtɪd (p a1 r @ sh uu t i d)
parachutes (v) pˈærəʃuːts (p a1 r @ sh uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
降落伞[jiàng luò sǎn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄢˇ, / ] parachute, #31,923 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallschirm {m} | Fallschirme {pl}parachute | parachutes [Add to Longdo]
Fallschirmabsprung {m}parachute jump [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラシュート[, parashu-to] (n) parachute; (P) [Add to Longdo]
パラシュートスカート[, parashu-tosuka-to] (n) parachute skirt [Add to Longdo]
開傘[かいさん, kaisan] (n) opening of a parachute [Add to Longdo]
主傘[しゅさん, shusan] (n) main parachute [Add to Longdo]
落下傘[らっかさん, rakkasan] (n) parachute [Add to Longdo]
落下傘候補[らっかさんこうほ, rakkasankouho] (n) party appointee in a safe constituency; parachute candidate [Add to Longdo]
落下傘兵[らっかさんへい, rakkasanhei] (n) paratrooper; parachutist; parachute trooper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parachute \Par"a*chute\ (p[a^]r"[.a]*sh[=oo]t or
   p[a^]r"[.a]*sh[udd]t), n. [F., fr. parer to ward off, guard +
   chute a fall. See {Parry}, and {Chute}, {Chance}.]
   [1913 Webster]
   1. A device made of a piece of cloth, usually silk, attached
    to multiple chords fastened to a harness; when attached to
    a person or object falling through the air, it opens from
    a folded configuration into an umbrella-shaped form, thus
    slowing the rate of descent so that a safe descent and
    landing may be made through the air from an airplane,
    balloon, or other high point. It is commonly used for
    descending to the ground from a flying airplane, as for
    military operations (as of airborne troops) or in an
    emergency, or for sport. In the case of use as a sport,
    the descent from an airplane by parachute is called {sky
    diving}. Some older versions of parachute were more rigid,
    and were shaped somewhat in the form of an umbrella.
 
   2. (Zool.) A web or fold of skin which extends between the
    legs of certain mammals, as the flying squirrels, colugo,
    and phalangister.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parachute \par"a*chute\, v. i.
   TO descend to th ground from an airplane or other high place
   using a parachute; as, when the plane stalled, he parachuted
   safely to the ground.
   [PJC]
 
   {golden parachute} a generous set of financial benefits,
    including severance pay, provided by contract to a
    high-level corporate employee in the event s/he is
    dismissed or his/her job is lost in a corporate takeover
    or merger; also, the contract providing for such benefits.
    
 
   {drogue parachute} a small parachute that is first released
    and opened in order to more reliably deploy a larger
    parachute. Also called {drogue}.
    [PJC] parachuter

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parachute
   n 1: rescue equipment consisting of a device that fills with air
      and retards your fall [syn: {parachute}, {chute}]
   v 1: jump from an airplane and descend with a parachute [syn:
      {chute}, {parachute}, {jump}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 parachute /paʀaʃyt/ 
  parachute

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 parachute /paraʃyt/
  parachute

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top